Mesto Nitra z hľadiska železníc neleží na hlavnej trati, tento fakt sa roky odzrkadľuje na stave tratí v okolí mesta, ale aj v meste samotnom. Stanica v Nitre je tiež v stave zabudnutom. Mesto Nitra a obyvatelia mesta dlhé roky volajú po zmene. Tá však neprichádza a dlhú dobu ešte nepríde. Prioritu majú projekty na hlavnej trati, napríklad modernizácia uzla Žilina, alebo najnovšie zámer vybudovať filiálky (zastávky) po Bratislave.

V roku 2014 si dali Železnice slovenskej republiky (ŽSR) spracovať štúdiu optimalizácie trate Leopoldov - Nitra - Šurany, v rámci štúdie išlo aj o posúdenie variantov elektrifikácie trate a zvýšenie rýchlosti a výstavba novej trate Nitra - Trnovec nad Váhom. Záver štúdie však vyhodnotil investíciu ako vysoko nákladnú s nízkym socio-ekonomickým prínosom a ekonomickou nenávratnosťou. V roku 2015 tak Ministerstvo dopravy SR odporučilo nepokračovať v procese prípravy projektu.

V roku 2018 si ŽSR objednali aktualizáciu štúdie, v ktorej sa posudzovalo zlepšenie železničného spojenia Nitry s Bratislavou a to len výstavbou novej trate do Trnovca nad Váhom. Posudzované varianty hovorili o trati s rýchlosťou 160km/h až po variant s rýchlosťou 200km/h. Štúdiu v apríli 2022 posudzoval Útvar hodnoty za peniaze a odporučil nepokračovať v zámere a odporučil vypracovať novú štúdiu modernizácie trate Leopoldov - Nitra a zaviesť priame spojenia z Nitry do Bratislavy cez Leopoldov.

Prehodnotenie stanoviska prišlo v septembri 2023

Ministerstvo dopravy, ŽSR a ÚHP sa po vzájomnej komunikácii rozhodli prehodnotiť svoje stanovisko a odporúčajú následovné:

✅ Pokračovať v zámere modernizácie trate Leopoldov – Nitra
✅ Zachovať územnú rezervu pre výstavbu novej trate z Trnovca nad Váhom do Nitry v územných plánoch
✅ Uvažovať nad výstavbou novej trate až po modernizácii trate Bratislava – Nové Zámky. Definitívne rozhodnutie o ďalšom postupe v projektovej príprave by malo vychádzať z aktualizovaných štúdií uskutočniteľnosti pre modernizácie tratí Leopoldov – Nitra a Bratislava – Nové Zámky

V skratke nová trať medzi Nitrou a Trnovcom nad Váhom bude reálna až po modernizácii tratí medzi Bratislavou a Trnovcom a Nitrou a Leopoldovom. Odhadované náklady sú vo výške 481-miliónov eur.

Nová trať do Trnovca vs priame spojenie cez Leopoldov

Vzdialenosť úseku trate Bratislava - Leopoldov - Nitra je 99,5km, aktuálny cestovný čas činí od 86 do 114 minút. Po modernizácii trate Nitra - Leopoldov by sa čas skrátil na 57 minút.

Vzdialenosť úseku trate Nitra - Trnovec nad Váhom - Bratislava by po výstavbe bola 95,8km, cestovný čas rýchlikom by po modernizácii úseku Bratislava - Trnovec nad Váhom činil 54,5 minúty.

Čo so stanicou v Nitre?

V roku 2021 ste sa na Nitralive.sk mohli dočítať o štúdii realizovateľnosti obnovy železničnej stanice v Nitre. Jednou z variánt bola rekonštrukcia existujúcej budovy stanice a dostavanie nových častí. Štát však na tento zámer peniaze nemá. A tak momentálne nie je možné povedať, kedy príde k modernizácii stanice v Nitre.

Na stanici je stále uzavretý hlavný vstup do budovy, kde sa v júni 2022 prepadol strop. Prístupná je len čast zo strany nástupíšť, kde sú otvorené 2 okienka pre predaj lístkov, informačný displej a automaty na nápoje. Kedy začne oprava stropu nie je známe, ŽSR dali zhotoviť projektovú dokumentáciu a súťažili zhotoviteľa prác.

ÚHP hodnotenie trate Nitra - Trnovec nad Váhom by Nitralive.sk on ScribdVýstavba novej železničnej trate Nitra – Trnovec nad Váhom by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, ÚHP