Dňa 28.11.2011 bol do prevádzky spustený úsek rýchlostnej cesty R1 Nitra - Západ – Tekovské Nemec. Dĺžka úseku je 45,9 km, začína mimoúrovňovou križovatkou Nitra – západ pri obci Lehota a končí pri odpočívadlách pri obci Tekovské Nemce. Ide o prvý projekt verejno-súkromného partnerstva na Slovensku, to znamená projektovanie, výstavbu, financovanie, správu a údržbu zabezpečuje koncesionár konzorcium Granvia a.s. Súčasťou projektu je aj šesťkilometrový severný obchvat mesta Banská Bystrica, ktorý bol otvorený v júli roku 2012. Celkové náklady na projektovanie, výstavbu, údržbu a správu 51 kilometrového úseku cesty po dobu rokov 30 rokov sú okolo 1,2 miliardy €.


Vplyv rýchlostnej cesty na dopravu v meste a okolí

Niekoľko týždňoch po otvorení R1 bol vykonaný dopravný prieskum na svetelne riadených križovatkách v meste. Z prieskumu vyplynulo, že po spustení rýchlostnej cesty do prevádzky zásadným spôsobom klesla intenzita cestnej premávky na ceste I/51 – ul. Chrenovská, kde bol zaznamenaný pokles intenzity približne o 33 %. V samotnom centre mesta na ceste I/64 – ul. Štefánikova poklesla intenzita dopravy v rozpätí 5-7%. Tieto čísla sú však minulosťou. Z dôvodu výstavby automobilky a rozvoja mesta sa premávka postupne vracia na úroveň pred otvorením „južného“ obchvatu.

Otvorenie rýchlostnej cesty malo výrazne pozitívny vplyv na dopravnú nehodovosť na ceste I/65 – v úseku Nitra – Tekovské Nemce, ktorá bola dlhé roky nazývaná „cestou smrti“. Kým za obdobie rokov 2000 – 2010 bolo na ceste I/65 evidovaných 71 usmrtených osôb, v období rokov 2011 – 2021 bolo evidovaných 21 usmrtených osôb, z toho 12 osôb bolo usmrtených pri dopravnej nehode autobusu, ku ktorej došlo v roku 2019.

Z odborného hľadiska ma zaujali novinky, ktoré koncesionár začal uplatňovať pri správe a údržbe cesty. K zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky prispelo zavedenie cestnej hliadky. Ide o vozidlo správcu cesty, ktoré neustále monitoruje premávku rýchlostnej cesty a napríklad v prípade poruchy na vozidle hliadka vozidlo, ktoré môže tvoriť prekážku v cestnej premávke, označí dopravným značením a zároveň pracovníci strediska správy a údržby pomôžu odstrániť jednoduchú poruchu, alebo zabezpečia odtiahnutie vozidla. Pozitívom je, že správca cesty má stanovené podmienky v akom čase musí byť odstránená prekážka a pri jeho prekročení môže byť sankcionovaný. Systém hliadkovania nakoniec prevzala aj Národná diaľničná spoločnosť v podobe Diaľničnej patroly. Ďalším bezpečnostným prvokom je monitorovanie rýchlostnej cesty prostredníctvom kamerového systému. Na stredisku správy a údržby rýchlostnej cesty je zabezpečený 24-hodinový monitoring a v prípade ak pracovníci na kamerách spozorujú mimoriadnu udalosť, napríklad vozidlo v protismere, na túto skutočnosť operatívne upozornia hliadku dopravnej polície a cestnú hliadku.

Spustenie rýchlostnej cesty prinieslo aj negatívna. Do mimoúrovňovej križovatky Nitra – Juh bola napojená cesta II/562 – ul. Cabajská a táto cesta začala plniť funkciu privádzača do mesta. Napriek skutočnosti, že Cabajská bola pred otvorením R1 čiastočne zrekonštruovaná a rozšírená, v súčasnosti je vplyvom značnej premávky v zlom technickom stave a samotné napojenie na cestu II. triedy z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nevyhovuje. Situáciu komplikuje aj zlý stav železničného nadjazdu. Je to daň za to, že nebolo realizované priame napojenie cesty I/64 – Nitra – Nové Zámky na rýchlostnú cestu resp. doposiaľ nebola realizovaná preložka cesty I/64, ktorá by bola priamo napojená na rýchlostnú cestu.

Podobný problém vznikol na mimoúrovňovej križovatke Nitra – východ, do ktorej je napojená cesta I/51 – Nitra – Levice. Pôvodne mal byť v tejto križovatke napojený privádzač Selenec, ktorý by spojil rýchlostnú cestu s cestou I/65 na Zlaté Moravce. Namiesto privádzača sa na ceste I/51 realizovala okružná križovatka, následkom čoho je dopravou značne zaťažená obytná časť Chrenovej. Celkovo hodnotím výstavbu rýchlostnej cesty R1 pozitívne. Napriek tomu, že jej napojenie na cesty nižšej triedy nie je optimálne, výrazne zvýšila bezpečnosť cestnej premávky a „zachránila“ mnoho životou.

Aby sa tieto nedostatky v budúcnosti elimininovali, je potrebné, aby štát realizoval plánovanú preložku cesty I/64, kruhový objazd na Cabajskej a privádzač na cestu I/65.


25. september 2011: ešte pred otvorením R1 si cestu mohla vyskúšať aj verejnosť - ľudia prišli na korčuliach, bicykloch...

R1 Nitra, deň pre verejnosť 2011


Články k téme

R1 PR1BINA otvorili na jeden deň pre verejnosť
R1 otvorili pre verejnosť, prvá dopravná nehoda
Výstavba, Južný obchvat Nitry - 4. september 2011
Výstavba, Južný obchvat Nitry - 10. apríl 2011
Výstavba, Južný obchvat Nitry - 13. august 2010
Výstavba, Južný obchvat Nitry - 25. apríl 2010

R1 Nitra, výstavbaZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, Nitralive.sk, foto archív Nitralive.sk