Začiatkom októbra som písal o možnostiach zlepšenia dopravného napojenia mestskej časti Zobor. Jednou z alternatív je vybudovanie nového dopravné prepojenia cesty III/1661 a miestnej komunikácie Vašinova v Nitre. Toto dopravné prepojenie je plánované na hranici katastrov mesta Nitra a obce Nitrianske Hrnčiarovce a jeho dĺžka bude približne 750 m. Prešlo niekoľko dní a v uplynulom týždni sme dozvedeli pozitívnu správu, zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo 25.000 € na spracovanie projektovej dokumentácie prepojovacej cesty pre územné rozhodnutie. Zároveň vo videu pána primátora a pána poslanca Miloslava Hatalu sme sa dozvedeli, že na budúci rok sa uvedená cesta možno bude realizovať. Ak sa toto vyjadrenie stane skutočnosťou budem rád, ale zdá sa mi príliš optimistické a to z nasledovných dôvodov.


Kapacitné posúdenie, vzájomná vzdialenosť križovatiek

V súvislosti s výstavbou novej cesty vzniknú dve križovatky, jedna na ulici Jeleneckej a druhá na Vašinovej ulici. Pred výstavbou prepojovacej cesty sa musí spracovať kapacitné posúdenie uvedených križovatiek. Následne sa jednotlivé časti križovatky napríklad počet a dĺžka odbočovacích pruhov navrhnú tak, aby kapacitne vyhovovali ďalších 20 rokov. Zároveň sa posúdi vzájomná vzdialenosť nových a súčasných križovatiek. V predmetnom prípade sa na Jeleneckej v tesnej blízkosti nového dopravného napojenia nachádzajú dve križovatky s miestnymi komunikáciami Bartókova a Kodályova a na Vašinovej sa v blízkosti nachádza križovatka so zlatomoraveckou cestou. Tieto vzdialenosti sú veľmi krátke a pravdepodobne bude potrebná výnimka z normy. Procesom kapacitného posudzovania by mala prejsť aj križovatka cesty I/65 – Vašinova, ktorá pravdepodobne bude musieť byť upravená. Vlastníkom cesty I. triedy je štát a správcom je Slovenská správa ciest, čo môže opäť komplikovať situáciu.


Majetkoprávne usporiadanie

Nová cesta má byť vybudovaná na pozemkoch dvoch súkromných vlastníkov. Ako píšem vyššie, realizácia nových križovatiek si však vyžiada vybudovanie odbočovacích pruhov, čo bude spojené so záberom ďalších pozemkov. Všetky pozemky musia prejsť do majetku investora (pravdepodobne Nitrianskeho samosprávneho kraja). Vyčlenenie finančných prostriedkov na vysporiadanie a samotný prevod budú musieť odsúhlasiť poslanci zastupiteľstva.


Povoľovací proces

Po spracovaní projektovej dokumentácie sa k nej budú v rámci územného konania vyjadrovať dotknuté orgány a účastníci konania. Pretože sa jedná o líniovú stavbu, povoľovací proces bude prebiehať verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že cesta má viesť cez zastavené územie je pravdepodobné, že účastníci konania budú vznášať pripomienky, o ktorých bude musieť rozhodnúť povoľovací orgán. Rovnako sa bude postupovať pri stavebnom povolení. Možno tak predpokladať, že povoľovací proces bude trvať niekoľko mesiacov.


Financovanie

V uplynulom týždni bolo vyčlenených 25.000 € na dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Okrem toho budú potrebné financie na dokumentáciu pre stavebné povolenie, financie na výkup pozemkov (ak ich vlastníci nedarujú) a financie na samotnú realizáciu. Predpokladané finančné náklady na realizáciu budú niekde okolo milióna eur. Ak má byť investorom samosprávny kraj, tieto prostriedky budú musieť odsúhlasiť poslanci samosprávneho kraja. Ďalšou z možnosti bude, že financovanie zabezpečí viacero investorov napríklad obec Nitrianske Hrnčiarovce, Mesto Nitra, samosprávny kraj a majitelia priľahlých pozemkov. V tomto prípade nájsť spravodlivý kľúč spolufinancovania nebude jednoduché.


Preložka, alebo nová cesta

V územnom pláne mesta Nitra je nový prepoj vedený ako preložka cesty III/1661. Ak by nová cesta bola preložkou cesty III. triedy, potom čo bude so starou cestou v úseku od nového napojenia po kruhový objazd pod Zoborom? Prejde do vlastníctva mesta, alebo zostane vo vlastníctve samosprávneho kraja? Ak by prešla do vlastníctva mesta, čo je pri preložke logický postup, bude musieť prísť k majetkovému vysporiadaniu medzi Mestom Nitra a samosprávnym krajom. Prevezme mesto komunikáciu v súčasnom stave, budú s tým súhlasiť poslanci?

Pokúsil som sa v stručnosti opísať proces, ktorý povedie k novému prepojeniu. Ak ste pozorne čítali, môžete si urobiť vlastný úsudok o jeho finančnej a časovej náročnosti.

Článok k téme: Blog o doprave: Zobor potrebuje nové cestné napojenia do mesta


Pohľady: foto číslo 1 = z Jeleneckej, foto číslo 2 = z Vašinovej, foto číslo 3 = pozemok pre výstavbu cesty, 4 = mapa

Je výstavba cestného prepojenia Jelenecká - Vašinova reálna? Je výstavba cestného prepojenia Jelenecká - Vašinova reálna? Je výstavba cestného prepojenia Jelenecká - Vašinova reálna? Je výstavba cestného prepojenia Jelenecká - Vašinova reálna?Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk