Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo dňa 14. októbra 2021 nový návrh - sadzby cestovného, zľavy a tarifné podmienky v MHD Nitra s účinnosťou od 1. januára 2022. Od tohto termínu začína MHD v Nitre prevádzkovať nový prepravca - Arrivu nahradí spoločnosť Transdev Morava.

Zmeny oproti doteraz platným sadzbám

1. doplnenie nových spôsobov úhrady cestovného (banková karta, mobilná aplikácia dopravcu), ktoré sa uvádzajú do používania spolu s novým technickým vybavením vozidiel v súvislosti so zmenou dopravcu na linkách MHD Nitra od 1.1.2022

2. úprava definície niektorých skupín cestujúcich, ktoré majú nárok na zľavnenú alebo bezplatnú prepravu, v súvislosti s Vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 5/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

3. zmena platnosti niektorých druhov cestovného a doplnenie niektorých nových druhov cestovného s cieľom zatraktívnenia ponuky pre cestujúcich.

Sadzba cestovného v MHD Nitra od 1.1.2022


Články k téme

Arriva v Nitre končí, MHD zabezpečí iná spoločnosť
Primátor podpísal zmluvu s novým dopravcom MHD + informácie z tlačovej konferencie
Nitra bude mať 80 nových autobusov + foto z prehliadky závodu SORZdroj: Nitralive.sk, spracované z návrhu pre zasadnutie MZ v Nitre číslo 988/2021