Križovatka pod Zoborom bola pôvodne postavená ako okružná križovatka s dvomi jazdnými pruhmi na okružnom páse. Jej stavebné usporiadanie je nevhodné, pretože umožňuje jazdu vozidiel po dotyčnici a pri vstupe do križovatky nenúti vodičov spomaliť. Zároveň križovatka bola riadená cestnou svetlenou signalizáciou, pričom dopravnými značkami bola prednosť v jazde vyznačená v smere na resp. od Bratislavy. Technická zastaranosť signalizácie, absencia južného obchvatu mesta a narastajúca intenzita cestnej premávky mali za následok, že na križovatke sa tvorili dlhé kolóny a v mnohých prípadoch musela premávku riadiť polícia.

Z uvedených dôvodov v novembri roku 2008 bola na predmetnej križovatke vykonaná zmena organizácie dopravy, v rámci ktorej sa realizovali drobné stavebné úpravy križovatky, vypli sa semafóry a bola zavedená prednosť v jazde štandardná pre klasické okružné križovatky tzn. prednosť majú vozidlá na okruhu, vozidlá vchádzajúc do križovatky musia dávať prednosť. Na tejto zmene by nebolo nič nezvyčajné pokiaľ by okružná križovatka nemala na okruhu dva jazdné pruhy. Problémom takejto okružnej križovatky je potreba realizovať prieplety medzi jazdnými pruhmi, pri ktorých vznikajú kolízne situácie.

Pôvodne mala byť táto zmena len dočasná na 5 rokov. Spočiatku to vyzeralo nádejne, komplexná prestavba križovatky sa dostala do uznesenia vlády. Rozhodovalo sa medzi tromi variantmi – mimoúrovňová križovatka, priesečná križovatka so semaformi a štandardná okružná križovatka. Favoritom sa stala priesečná križovatka so semaformi, napriek skutočnosti, že v jej tesnej blízkosti sa nachádzajú ďalšie dve okružné križovatky a kombinácia dvoch rozdielnych systémov riadenia je v takomto prípade nevhodná. Nádej na akúkoľvek zmenu však zhasla po otvorení rýchlostnej cesty R 1 - tzv. južného obchvatu. Tranzit Bratislava – Banská Bystrica bol vyriešený a vnútromestská doprava zostala na vedľajšej koľaji. Ale aká je realita? Podľa posledného sčítania dopravy z roku 2015 prejde po ceste I. triedy č. 51 – ul. Chrenovská 18.814 vozidiel/24 hod., po ceste III/1661 – ul. Dobšinského 6.650 vozidiel/24 hod. a intenzita cestnej premávky narastá. V súvislosti s výstavbou automobilky sa na križovatke výrazným spôsobom zvýšila intenzita premávky, najmä počet nákladných vozidiel. Situáciu komplikuje aj fakt, že na kruhovom objazde sa križujú cesty až troch správcov – Slovenskej správy ciest, Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta, pričom správcovia v súčasnosti nemajú financie na riešenie.


Návrh na prerobenie križovatky z dielne Slovenskej správy ciest

Kruhový objaz pod Zoborom - návrh riešenia SSC


Menej náročné riešenie - turbo-okružná križovatka

Jedným z menej náročných riešení by bolo prestavať križovatku na tzv. turbo-okružnú križovatku. Ide o špeciálny typ okružnej križovatky s dvomi alebo viacerými špirálovito usporiadanými jazdnými pruhmi na okružnom jazdnom páse, do ktorého vstupujú tri alebo viacero ramien pozemných komunikácií. Špirálovité vedenie jazdných pruhov a ich fyzické oddelenie zabezpečujú plynulý prejazd križovatkou bez nutnosti zmeny jazdného pruhu s eliminovaním priepletov na okružnom jazdnom páse a krížnych kolíznych bodov pri výjazde. Takýto typ križovatky bude onedlho použitý aj v priemyselnom parku.

Turbo križovatka


Dovtedy ak chceme bezpečne prejsť križovatkou musíme dodržať tieto základné pravidlá.

Pravidlo č.1

V prípade ak vodič jazdí vo vnútornom jazdnom pruhu a chce opustiť križovatku, musí dať prednosť vozidlu jazdiacemu vo vonkajšom jazdnom pruhu. Táto povinnosť vyplýva z § 10 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávky, ktorý ustanovuje „Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.“

Pravidlo č.2

Vodič vozidla, ktoré vchádza do okružnej križovatky, na ktorej je prednosť v jazde vyznačená dopravnými značkami, musí dať prednosť vjazde vozidlám jazdiacim po okruhu. V tomto prípade je potrebné zdôrazniť, že musí dať prednosť vozidlám v oboch jazdných pruhoch, nielen vozidlu vo vonkajšom jazdnom pruhu. Táto povinnosť vyplýva z § 20 ods. 1 zákona o cestnej premávky, ktorý ustanovuje „Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim pohlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare..“

Pravidlo č.3

Nemenej dôležitým pravidlom je, že pri výjazde z okružne križovatky a pri preraďovaní sa z jedného pruhu do druhého pruhu je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Táto povinnosť vyplýva z § 30 ods. 5, ktorý ustanovuje „Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch podľa § 10 ods. 6.“


A takto vyzeral kruháč pod Zoborom kedysi

Kruhový objaz pod Zoborom - historická foto Kruhový objaz pod Zoborom - historická fotoZdroj: Nitralive.sk, Andrej Sitkey