Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom: viete správne prechádzať cez železničné priecestia?

Za 6 mesiacov tohto roka nebola v okresoch Nitra a Zlaté Moravce evidovaná žiadna dopravná nehoda na železničnom priecestí. Napriek tomu prejazd cez železničné priecestie patrí medzi najrizikovejšie situácie, ktoré musí vodič riešiť v cestnej premávke. Preto by som chcel v nasledujúcich článkoch bližšie rozobrať povinnosti účastníkov cestnej premávky na železničnom priecestí, spôsob ich zabezpečenia a železničné priecestia v Nitre.

Skôr ako si rozoberiem povinnosti účastníkov cestnej premávky, musíme si uvedomiť, že vlak nie je možné ľahko zastaviť. Jeho brzdná dráha býva v stovkách metrov a jeho hmotnosť sa pohybuje v stovkách ton, a preto aj keď rušňovodič uvidí na priecestí auto, väčšinou už nedokáže zrážke s ním zabrániť. Z uvedeného dôvodu v zmysle § 13 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou (nemusí byť pravda).

Ako teda prechádzať cez železničné priecestie?

Správanie sa účastníkov cestnej premávky na železničnom priecestí a v jeho blízkosti upravujú § 27, 28 a 29 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Správanie záleží od skutočností či je železničné priecestie zabezpečené priecestným zabezpečovacím zriadením alebo nie.

V zmysle § 28 vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

a) sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
b) sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
c) sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,
d) už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
e) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu,
f) situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

V zmysle § 29 ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný ju poslúchnuť; pritom neplatí § 28 písm. a) až d).

Podľa § 137 ods. 2, písmeno h) zákona o cestnej premávke porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané. Za uvedené porušenie hrozí sankcia od 60 € do 300 € a zákaz činnosti do dvoch rokov.

Priecestie vybavené zabezpečovacím zariadením s bielym svetlom

Blikajúce biele svetlo informuje účastníka cestnej premávky, že zabezpečovacie zariadenie je v prevádzke a v obvode priecestia sa nenachádza vlak. V takomto prípade vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie a je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

Priecestie vybavené zabezpečovacím zariadením bez bieleho svetla

Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia. Na zváženie je odporúčanie, vzhľadom na skutočnosť, že účastník nemá informáciu o funkčnosti železničného priecestia, mal by sa správať ako na nezabezpečenom priecestí.

Priecestie bez zabezpečovacieho zariadenia označené len výstražným krížom

Na železničných priecestiach označených len výstražným krížom by mali byť dobré rozhľadové pomery. V tomto prípade pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

Priecestie bez zabezpečovacieho zariadenia označené výstražným krížom a dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde

Železničné priecestia označené výstražným krížom a dopravnou značkou „Stoj, daj prednosť v jazde!“ majú spravidla nepriaznivé rozhľadové pomery. V tomto prípade je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať a počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie..

Dôležité je vedieť, že ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný. V prípade, že je vo vozidle máte spolujazdcov a nie je možné vozidlo odstrániť z priecestia, odporúčam vyslať spolujazdcov na obe strany trate, aby upozornili prichádzajúci vlak. Pritom si musia dávať pozor aby ich nezachytil. Samozrejme vodič prostredníctvom tiesňovej linky 112 informuje o tejto udalosti. Ak chceme nahlásiť túto resp. inú mimoriadnu udalosť na železničnom priecestí v mnohých prípadoch môže nastať problém s identifikáciou železničného priecestia. V Česku vyriešili tento problém, tak, že jednotlivé priecestia boli označené tabuľkami s číslom priecestia. Na Slovensku sa takéto opatrenie ešte len pripravuje.

Ustanovenia o železničnom priecestí sa primerane vzťahujú aj na chodca.

Pre poriadok ešte niekoľko obmedzení:

§ 15 ods. 5, písmeno h) vodič nesmie predchádzať pri jazde cez železničné priecestie.
§ 22 ods. 4, písmeno d) vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti.
§ 25 ods. 1, písmeno g ) vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi.

značka

značka

značka

Návesť Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, upozorňuje železničný zamestnanec užívateľov pozemnej komunikácie na zákaz vjazdu alebo vstupu na železničné priecestie. Zamestnanec strážiaci priecestie dáva návesť Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, uprostred pozemnej komunikácie tak, aby ju bolo dobre vidieť z obidvoch smerov a to do doby, pokiaľ železničné dráhové vozidlo vojde na priecestie. Návesť Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie, môže zamestnanec doplniť volaním. Chodcov varuje volaním.

značka

Zdroj: Nitralive.sk