Do 15.10. 2018 platí uzávierka cesty I/64 Nitra - PP Sever z dôvodu stavebných prác na novom "obchvate" Dražoviec - preložka I/64. Na túto preložku je však potrebné napojiť Nitru/Šindolku. V roku 2019 by sa mala realizovať výstavba štvorprúdovej 700m dlhej komunikácie spájajúcej Šindolku s novou preložkou Dražoviec. Predpokladaný termín získania potrebných stavebných povolení je marec 2019. Samotná realizácia je následne plánovaná od marca do novembra 2019.

Začiatok úseku je v križovatke I/64 x Prvosienkova ulica. Prvosienkova ulica/Šindolka bude napojená na I/64 podjazdom pod novú mimoúrovňovú štvorprúdovú cestu. Šírkové usporiadanie cesty I/64 vychádza z predpokladaného výhľadového dopravného zaťaženia, v extraviláne v kategórii C 22,5/80 (4-pruh) a v intraviláne mesta Nitra v zodpovedajúcej kategórii MZ 22,5/50.

Na ceste I/64 budú po oboch stranách umiestnené autobusové zastávky, schodiská a rampy pre peších. Cyklisti budú vedení po ľavej strane Prvosienkovej ulice, mimoúrovňovo pod mostom na ceste I/64, peší sú vedení na pravej strane ulice.

"Predĺženie a úprava Prvosienkovej ulice je navrhnuté v celkovej dĺžke 330 m. Jedná sa o dvojpruhovú, obojsmernú miestnu komunikáciu so šírkou jazdných pruhov 3,50 m, ktorá je v priestore MÚK „Šindolka“ rozšírená o samostatný odbočovací pruh vľavo. Pozdĺž Prvosienkovej ulice je vpravo navrhnutý chodník pre peších a vľavo obojsmerná cyklistická cestička. Na opačnej strane cesty I/64 chodníky i cyklotrasa naviažu na plánované chodníky a cyklotrasy obytného súboru Šindolka I. Prvosienková ulica je výškovo vedená pod cestou I/64," píše sa v Zámere podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.


Čo bude so starou cestou?

Cesta bude opravená a uvedená do pôvodného stavu, bude prekvalifikovaná na miestnu komunikáciu, v správe mesta Nitra. Informácia mi prišla z MH Investu (dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR).


Nákres riešenia križovatky Šindolka (I/64 x Prvosienkova)

krizovatka-nitra-sindolka.jpg krizovatka-nitra-sindolka.jpg


Pohľad na I/64 x Prvosienkova ulica a miesto napojenia na budovaný obchvat Dražoviec

krizovatka-nitra-sindolka.jpg krizovatka-nitra-sindolka.jpgZdroj: Nitralive.sk, enviroportal.sk