Výstavba ciest v Strategickom parku pri Nitre pokračuje, pozrime sa na aktuálny stav a termíny dokončenia jednotlivých ciest.

Strategický park Nitra, cesty

Od okružnej križovatky R1A / PP sever Nitra je vo výstavbe logistická cesta, ktorá vedie popri rieke a napája sa na cestu I/64 za Dražovcami pri Čakajovciach. Táto cesta má odviesť kamiónovú dopravu slúžiacu pre Strategický park, ale aj zabezpečiť presmerovanie nezanedbateľnej časti kamiónovej dopravy z ciest v obývaných územiach, napr. z územia mestskej časti Dražovce. Výstavba tejto cesty je vo finálnom štádiu a predpokladané danie do užívania verejnosti je ku koncu marca/začiatok apríla 2018.

Posledná časť výstavby cestnej infraštruktúry je obchvat Dražoviec, ktorého dokončenie je naplánované na začiatok tretieho štvrťroka 2018. Osobná doprava slúžiaca strategickému parku bude obsluhovaná vyhradenou obslužnou komunikáciou na budúce parkovisko pre osobné vozidlá slúžiace všetkým investorom v strategickom parku. Zároveň sú vo výstavbe obslužné zastávky pre zmluvnú, mestskú a diaľkovú autobusovú dopravu. Cesta bude dvojprúdová.

Prvým úsekom v smere od Nitry, ktorý zatiaľ nie je vo výstavbe, je I/64 Nitra-Šindolka - PP Sever. Táto budúca štvorprúdová cesta sa napojí na novú cestu pri vstupe do PP Sever, jej začiatok bude na križovatke s Prvosienkovou ulicou na Šindolke. Cesta bude čiastočne mimoúrovňová. Detailnejšie sa tomuto úseku budem venovať v ďaľšom článku.

Momentálne prebieha zisťovacie konanie, teda rozhodovanie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. “EIA”). Paralelne momentálne prebieha tiež majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov potrebných na realizáciu predmetnej cesty I/64 Šindolka.

Počas finalizácie obchvatu Dražoviec (budúca cesta I/64) bude doprava z existujúcej časti I/64 Nitra-Topoľčany presmerovaná na novootvorenú logistickú cestu pri rieke Nitra od apríla 2018 do septembra 2018.

Terajšia cesta I/64 prechádzajúca cez Dražovce bude prečíslovaná na I/64A. Novú cestu I/64 môžeme považovať za prvý úsek budúcej novej cesty I/64 Komárno - Nitra - Topoľčany (v prípade jej výstavby), plánovaná rýchlostná cesta R8 sa podľa môjho názoru nezrealizuje.

Celková dĺžka ciest budovaná kvôli investícii Jaguar Land Rover je 31,3 km. Súčasťou je pätnásť úrovňových križovatiek, jedna mimo­úrovňová križovatka, osem mostov a 7,7 km protihlukových stien. Strategický park bude mať aj vlastné stredisko, kde bude umiestnená stanica hasičov a polície.

Strategický park Nitra, cestyZdroj: Nitralive.sk