Aktuálny stav zámerov - plány na výstavbu nových úsekov cyklotrás v meste Nitra. Stav k mesiacu júl 2022.

Vodná ulica - Zelokvet

Cyklotrasa sa napojí na cyklotrasu na Vodnej ulici, povedie ďalej popri rieke, po komunikácií vedúcej k Zelokvetu, cez most, cez Bratislavskú ulicu s ukončením na Dubíkovej ulici na obratisku autobusov MHD. Celková dĺžka cyklotrasy bude 1,445 km, šírka cyklotrasy 3,0 m. Zaujímavosťou budú LED gombíky svietiace bielou a červenou farbou. Na začiatku úseku pri Vodnej ulici bude osadený sčítač.

Cyklotrasa má právoplatné stavebné povolenie. Mesto Nitra požiada o dotáciu, zapojí sa do výzvy IROP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


Promenada Living park - Dobrotka + premostenie Dobrotky

Pokračovanie cyklotrasy - napojenie na nový úsek pri OC Promenada smer most na Sihoti. Aktuálne sa pripravujú podklady pre obstarávanie projektovej dokumentácie.


Nábrežie mládeže - Selenec - Akademická

Cyklotrasa nadviaže na novú cyklotrasu na Nábreží mládeže od cyklomosta po ľavom brehu rieky Nitry, trasa prechádza popri potoku Selenec. Mesto doteraz nemalo kladné stanovisko jedného z dotknutých subjektov – SPP, a teda nemohlo získať stavebné povolenie. Aktuálny stav: úprava projektovej dokumentácie podľa požiadaviek dotknutých orgánov, príprava podkladov pre územné konanie.

Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže


Krškanská ulica – ulica Medzi vodami

Tento úsek spojí cyklotrasu končiacu pri kafilérskom moste s cyklotrasou vedúcou do Krškán z juhu. Aktálny stav: príprava podkladov pre územné konanie.


Univerzitný most - kruhový objazd Štúrova ulica

Cyklotrasa povedie od Univerzitného mosta po pravej strane okolo Prioru, Tabáňa, bývalých pozemných stavieb po kruhový objazd na Štúrovej ulici. V úseku popri Tabáni už cyklotrasa existuje. Aktuálny stav: Príprava podkladov pre územné konanie.

Tabáň, Štúrova ulica


Autobusová stanica - Wilsonovo nábrežie

Realizácia tejto cyklotrasy má sklz, dôvodom je skutočnosť, že zámer bol viazaný na stavebné povolenie ďalšej etapy rekonštrukcie autobusovej stanice. Keďže sa táto nerealizuje a PD (projektová dokumentácia) nespĺňa nové normy, musí mesto Nitra pristúpiť k zmene PD a následne opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok (NFP). Pôvodné trasovanie by znamenalo stavebné povolenie a zásah do súkromných pozemkov, zmena trasovania a napojenie na železničnú stanicu by mohla byť prechodnejšia aj v zmysle povoľovaní. Podanie žiadosti o NFP v prvom kole vyhlásenej výzvy, alebo v druhom, podľa podkladov k žiadosti.

Trasa vedie od cyklodepa na AS Nitra cez Staničnú, po ľavej strane Štefánikovej ulice, križuje ju v mieste priechodu pre chodcov v dotyku so Špitálskou ulicou, pokračuje okolo Okresného úradu v Nitre, cez ulicu ČSA, popri Mladosti a napojí sa na cyklotrasu na Štúrovej ulici / Univerzitý most.

Aktuálny stav: Príprava podkladov pre obstarávanie novej PD.


DD ranč Dlhá ulica - Janíkovce

Cyklotrasa bude znamenať lepšie prepojenie mestskej časti Chrenová s mestskou časťou Janíkovce. Aktuálne spája časti len úzky chodník, ktorý pred Janíkovcami prechádza na druhú stranu cesty, bez existujúceho priechodu. Aktuálny stav: Príprava podkladov pre obstarávanie novej PD.


Hydrocentrála - Vodná ulica

Aktuálny stav: PD sa vypracováva.


Vodná ulica - Priemyselný park

Tento úsek povedie z Vodnej ulice smer Bratislavská, popod R1a a napojí sa do PP Sever. Aktuálny stav: príprava podkladov pre obstarávanie novej PD.


Klokočina - Diely - Mlynárce

Táto cyklotrasa nadviaže na budúcu cyklotrasu Vodná - Zelokvet, prepojí Mlynárce (Dubíkova ulica) s Dielmi (Kmeťova) a Klokočinou (Hviezdoslavova trieda). Krajský dopravný inšpektorát v Nitre nedal súhlas na dopravné značenie na cyklotrasu, mesto Nitra pracuje na úprave projektovej dokumentácie, následne prebehne zmenové konanie na ministerstve, verejné obstarávanie a následne samotná realizácia. Viac informácií o cyklotrase nájdete na tomto odkaze.


Aktuálny stav: vydané právoplatné stavebné povolenie. Prebieha kontrola úprav PD.


Podjazd pod Univerzitným mostom

Realizáciu sme asi všetci očakávali spolu s výstavbou novej cyklotrasy na Nábreží mládeže, nestalo sa tak. Prebehla zmena projektovej dokumentácie z dôvodu zmeny povrchu - výmena dlažby za asfalt (vhodnejšie pre cyklistov). Cyklotrasa má stavebné povolenie. Prebieha kontrola verejného obstarávania. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku už bola podpísaná.


Vyraďovací cyklopruh Dlhá ul.

Prebieha stavebné konanie. Mesto požiada o dotáciu z Plánu obnovy.


Iné chýbajúce úseky

Mesto by malo dobudovať aj krátke chýbajúce úseky medzi mostom na Sihoti a novou cyklotrasou začínajúcou od vodární smer Dražovce. Tento 130m úsek chýba. Vybudovaný bude spolu s cyklotrasou Promenada - Dobrotka.
Rovnako tak dlhé roky nie je dobudovaný úsek medzi Chalupkovou a Univerzitným mostom. Tento bude vybudovaný s úsekom Autobusová stanica - Wilsonovo nábrežie.

Zdroj: Nitralive.sk