Informácia o realizovaných investičných akciách pre úsek dopravy za rok 2017 a plánované akcie v rozpočte v roku 2018.

Realizované inv. akcie v r.2017

Cestné komunikácie:

• Misionárska 17-25-oprava prístupovej komunikácie
• MK J. Mrvu
• SO MK Pri Mlyne- dokončenie
• SO MK Štúrova 41-43(vnútroblok)
• SO MK Štúrova 47-49
• SO Bottova ul. (úsek od Golianovej po Inoveckú)
• SO komunikácie Nedbalova (od Golianovej po Škultétyho)
• SO komunikácie Alexyho
• Oprava komunikácie na križovatke Kmeťova a Hviezdoslavova
• SO Tichá
• SO Malá Podhájska
• SO Hraničná
• MK napojenie Metodovej ul. na Martinskú dolinu - Tatarkova ul.
• SO MK ul. Ľudovíta Okánika s dobudovaním chodníka
• SO MK Vašinova od Chrenovskej po Doležalovu
• Vybudovanie T-odbočiska na parkovisku pri BD Kmeťova 16
• Svätourbánska 30 - odvodňovací žľab s mriežkou
• Odvodňovací rigol, napojenie Malej strmej na Strmú ul.
• Vybočiská MHD Dlhá-Slamková
• MK Priehradná + VO
• Rek. dvoch schodísk pri MŠ Nedbalova
• Rek. a dobudovanie MK pre MRK v lokalite Orechov dvor
• MK Červeňova od Dolnočermánskej po Hattalovu
• MK Wilsonova II. etapa
• MK Bellova


Chodníky:

• Chodník Novozámocká 89-125 - oprava
• SO Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská-Pod Katrušou
• Oprava chodníkov Novozámocká ul.
• Chodník Petzwalova ul. – oprava
• Chodník Beethovenova 14 - oprava
• Chodník Golianova 50-54 – oprava
• SO chodníka Bajkalská 1-3
• SO chodníka Štiavnická - Dlhá 60
• SO chodníka na Krškanskej ul. od Novozámockej po Športovú
• SO chodníka od Dolnočermán. ul.(od Cabaj. ľavostranne na Klokočinu po autobus. zastávku Tehelná)
• SO chodníka na Baničovej, dokončenie, debariérizácia
• SO chodníka Benkova 6-12
• SO chodníka Žilinská
• SO chodníka Na Hôrke 15-pokračovanie
• SO chodníka Remeselnícka
• SO chodníka Remeselnícka-dokončenie
• SO chodníka za BD ul.Ľ. Okánika 8
• SO chodníka Pred Lipou
• SO chodník ul. Dlhá 44-76 I. etapa
• SO chodníka od BD ul. Dlhá 58 po BD Štiavnická 18
• Oprava prepojovacieho chodníka Tr. A. Hlinku k BD č.25
• Prepojovací chodník Vihorlatská – Tribečská
• Chodník ul. Hydinárska -1.časť
• Rek. chodníka Jánošíkova (po oboch stranách - od Moyzesova po Wilsonovo nábr.)
• Moyzesova, rek. chodníka-pokračovanie z roku 2016
• Oprava chodníka Murániho 6-10Parkoviská:

• Parkovisko Bizetova 25-35 (19PM)
• Parkovisko Braneckého 1-3-5, prístup. cesta (20PM)
• Parkovisko oproti objektom Mikovíniho 2-4 (14PM)
• Vikárska (revitalizácia Pároviec SO35 =12PM/SO36=17PM
• Oprava parkoviska Petzwalova 58-60(prístupová cesta)
• Parkovisko Wilsonovo nábr. 178(25PM)
• Parkovisko Považská I.etapa, II.etapa(50PM)
• Parkovacie miesta Viničky (1PM)-na pôvodnom parkovisku
• Rek. parkoviska a areálu okolo zubnej polikliniky Párovce (20PM)


PD:

• PD schodisko Podzámska (od Biskupskej pivnice po Horný palánok)
• PD parkovisko Smetanova
• PD VO na ul. Hájska a Na dolinu
• PD MK Lukáčova ul. I. etapa


Zoznam nerealizovaných inv. akcií z plánu na r. 2017

Opravy ciest Nitra 2017
ROZPOČET – r. 2018

Obnova MK a chodníkov

SO MK a chodníkov CMZ
SO MK Kozmonautov
SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku
Oprava MK Braneckého 1-3
SO MK Kráľovská
SO MK misionárska (od Nálepkovej po Banskú)
Rekonštrukcia MK Kraskova 7-9
SO MK Bottova – dokončenie
SO MK Čulenova (od Bottovej po Železničiarsku)
SO MK Alexyho – 2. Etapa
MK Pod Zl. Brehom od Svätopluk. č. 19 po Svätourban. č. 16
SO cesta a chodník Slávičie chodníky od Hornozobor. po Podhájsku
SO chodníka Panská dolina
Chodník Kláštorská od kríža po Liečebný ústav
Oprava parkovísk – Poliklinika Chrenová a Klokočina
Oprava mostu pri kompostárni
SO parkovisko Wilsonovo nábrežie
Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou
Chodník na ul. Hydinárska
Parkovisko Škultétyho 36-42
SO chodníka Novozámocká od č. 102 po predajňu Dynamik
Chodník k Rieke
Parkovisko Párovská 2-4-6
Parkovisko Diely – Rýnska, nad Nitrazdrojom
SO chodníka Fr. Kráľa
Chodník Nová Osada
SO chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská
SO chodníka Dunajská
SO chodníka Radová ul.
SO chodníka Panská dolina
Parkovisko Štiavnická ul.
PD rozšírenie MK Nábr. mládeže pri ZŠ
Rozšírenie parkoviska Ľ. Okánika 8
Prepojovací chodník Za humnami 34
SO chodníka Dlhá 76-86
Chodník BD Štiavnická 18
Parkovisko Ždiarska
SO chodníkov pri ZŠ Topoľová
SO chodníkov areál ZŠ Nábr. mládeže
Chodník cintorín Janíkovce
Prepojovací chodník Ďurčanského 4
Obnova MK Nábrežie mládežeZdroj: Nitralive.sk