O potrebe rekonštrukcie železničnej stanice a elektrifikácii, vybudovaní novej trate do Trnovca nad Váhom sa v súvislosti s Nitrou hovorí už roky. Sľuby sa opakujú a čas beží.

Projekt elektrifikácie trate Leopoldov - Nitra - Šurany mal trvať 2 roky so začiatkom v roku 2018 a ukončením v roku 2020. Traťová rýchlosť sa mala medzi Leopoldovom a Nitrou a Nitrou a Šuranmi zvýšiť zo 100 km/h resp. 80 km/h na 120 km/h. Medzi Lužiankami a Nitrou mala pribudnúť druhá koľaj, nové nástupištia na zastávke Nitra - Mlynárce a stanica Nitra, kde mal pribudnúť aj podchod k nástupišťu číslo 2 s možnosťou rozšírenia až po autobusovú stanicu. Zámer riešil aj železničné priecestia v Nitre - vybudovanie nadjazdov. Elektrifikácia však bola v roku 2015 zrušená, dôvodom bola "Štúdia realizovateľnosti elektrifikácie a optimalizácie trate Leopoldov – Nitra – Šurany", ktorá nepreukázala účelnosť takejto investície.

Železnice Slovenskej republiky v súčasnosti pripravujú štúdiu realizovateľnosti pre výstavbu novej železničnej trate v úseku Nitra - Trnovec nad Váhom, a to v dvoch variantoch:

1. Výstavba nového jednokoľajného železničného napojenia mesta Nitra do ŽST Trnovec nad Váhom pre rýchlosť do 160 km/hod.
2. Výstavba nového dvojkoľajného železničného napojenia mesta Nitra do ŽST Trnovec nad Váhom pre rýchlosť do 160 km/hod.

Pritom sa posúdia aj možnosti úpravy/modernizácie existujúceho železničného spojenia z odbočky Horné Krškany do ŽST Nitra. Súčasťou štúdie bude aj aktualizácia posúdenia vplyvov na životné prostredie EIA.

ŽSR predpokladajú ukončenie výberu partnera pre štúdiu realizovateľnosti v priebehu roku 2018. Podľa výsledkov štúdie bude nasledovať výberové konanie na projektanta, projektová príprava a povoľovacie konania. Až potom môže nasledovať výberové konanie na výber zhotoviteľa. Samotná realizácie v prípade, že by štúdia realizovateľnosti preukázala rentabilnosť uvedenej novej železničnej trate, ŽSR predpokladajú začiatok výstavby po roku 2023.

Koľko trvá cesta do Bratislavy a koľko by mohla v budúcnosti?

Aktuálne trvá cesta vyše 90 minút nakoľko súčasný stav železničnej infraštruktúry medzi Nitrou a Leopoldovom z pohľadu súčasných traťových rýchlostí a stavu zabezpečovacieho zariadenia neumožňuje dosiahnuť v spojení s preprahom/prestupom na vlak kategórie rýchlik v stanici Leopoldov cestovný čas 70 min. Cestovný čas sa pohybuje nad 90 minút podľa kategórie vlaku.

V prípade elektrifikácie trate z Leopoldova do Nitry a nevyhnutných úprav trate a zabezpečovacieho zariadenia by bolo možné teoreticky dosiahnuť nasledovné cestovné časy:

Rýchlik/zrýchlený vlak na trase Nitra – Leopoldov – Bratislava (spolu 6 zastavení) = cestovný čas 81,9 minúty. IC vlak na trase Nitra – Leopoldov – Bratislava (spolu 2 zastavenia) = cestovný čas 62,9 minúty.

Po roku 2023 v prípade vybudovania trate Nitra - Trnovec nad Váhom: 60 minút.

Po roku 2025 v prípade modernizácie úseku Bratislava – Nové Zámky na rýchlosť do 200 km/h a vybudovaní nového spojenia Trnovec nad Váhom – Nitra s rýchlosťou do 160 km/h, bude možné dosiahnuť cestovný čas vlaku z Nitry do Bratislavy cca 45 minút.


Nákres novej trate Nitra - Trnovec nad Váhom

Nákres novej trate Nitra - Trnovec nad VáhomZdroj: Nitralive.sk, ŽSR