Kontajnerový dom vznikol v roku 2018 pod hradom na parcele číslo 313, 187/21 a to bez akýchoľvek stavebných povolení. Majiteľ argumentoval s tým, že lodné kontajnery nie sú stavbou. Táto čierna stavba vznikla v pamiatkovej zóne, je v rozpore s územným plánom mesta.

Výstavba a uvedenie do prevádzky tejto stavby však malo ešte jeden háčik - k budove je prístup len cez zábradlie, ktoré patrí mestu Nitra. To bolo opakovane rozpílené a opravené mestom. Mesto podalo v tejto veci trestné oznámenie pre poškodzovanie cudzej veci.

Konanie o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad 7. júla 2020 zastavil, pretože vlastník napriek niekoľkým výzvam nedoložil potrebné podklady. Mestský úrad v Nitre, odbor stavebného poriadku, rozhodol dňa 13. marca 2018 o odstránení nepovolenej stavby. Zároveň bola začatá exekúcia na uskutočnenie prác, majiteľ stavby bol vyzvaný na jej odstránenie.

Súdny exekútor vydal dňa 22.2.2021 exekučný príkaz na uskutočnenie prác a dňa 21. apríla 2021 bola podaná výzva na odstránenie nepovolenej stavby.

Z dôvodu nečinnosti exekútora prijalo Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí v januári 2022 uznesenie, na základe ktorého bude podaný návrh na výmenu exekútora v predmetnej veci na Exekučný súd v Banskej Bystrici. Na základe rozhodnutia Exekučného súdu bude pripravený a predložený materiál o odstránení stavby na Podzámskej ulici v Nitre na rokovanie mestského zastupiteľstva v marci 2022.

Mesto Nitra v tejto kauze vystupuje ako oprávnená strana na vykonanie odstránenia stavby. Mesto malo za úlohu zabezpečiť firmu na vykonanie búracích prác, zabezpečiť samotné práce, odniesť hnuteľné veci a odpad, zabezpečiť usmernenie dopravy, zabezpečiť prítomnosť MsP Nitra na ochranu verejného poriadku.

Podľa vypracovaného projektu búracích prác sú predpokladané náklady vo výške 254-tisíc eur. Táto cena je však určená len na základe projektovej dokumentácie, keďže nebola projektantovi sprístupnená stavba pre obhliadku.

Kontajnerový dom je poskladaný zo šestnástich lodných kontajnerov, má spolu 4 podlažia. Prístup na podlažia zabezpečuje schodisko a výťah. Prístup do budovy je cez vjazd a lávku, ktoré obe ležia na parcele vo vlastníctve mesta Nitra. Strechu tvorí pochôdzna terasa.

Kontajnerový dom Nitra Kontajnerový dom Nitra Kontajnerový dom NitraZdroj: Nitralive.sk