Zabav sa, odfoť sa a leť!

Pred Videoboardom prebieha veľmi zaujímavá súťaž o dovolenku v Grécku. Pripravili ju pre vás firmy Hechter, s.r.o., MediaEvolution, RádioMax a NitraLive! ako mediálny partner. Budeme radi, ak sa zapojíte aj vy a v súťaži uvidíme aj tváre z našej komunity NitraLive! Pri tejto súťaži si isto prídete na svoju dávku zábavy. V piatok 17.7.2009 bude pred videoboardom prebiehat akcia na fotenie, zučastnia sa všetci partneri. O priebehu vás budeme informovať. Prajeme príjemnú zábavu.

Zoznámte sa so súťažou:


Odfoť sa pred LED obrazovkou pred starým Tescom, kde každých 6 minút bežia spoty na rôzne témy a vyhraj dovolenku v Grécku pre dve osoby. Súťaž trvá do 31. augusta 2009.

Podmienky súťaže:

Účastník súťaže zaslaním súťažnej fotografie na stránku www.sutaz.mediaevolution.sk (ďalej len „web stránka“) prevádzkovateľom ktorej je spoločnosť MEDIA EVOLUTION s.r.o. so sídlom Piaristická 2 Nitra, IČO: 43 956 777 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) súhlasí s nasledovnými podmienkami:

1. Účastník súťaže zodpovedá za obsah a materiály, najmä obrazové snímky (ďalej len „materiály“), ktoré zasiela na web stránku Prevádzkovateľa za účelom ich zverejnenia a účasti v súťaži. Iniciovaním prenosu týchto materiálov smerom k web stránke Prevádzkovateľa mu Účastník súťaže výslovne oznamuje, že je osoba oprávnená disponovať s takýmito materiálmi, resp. vykonávajúca autorské, majetkové a obdobné práva k materiálom udeľuje Prevádzkovateľovi výhradný, časovo neobmedzený súhlas s umiestnením predmetných materiálov na túto príp. inú web stránku, umiestnením a prezentáciou na veľkoplošnej obrazovke Prevádzkovateľa, s ich sprístupnením širokej celosvetovej verejnosti užívateľov, ako aj s kopírovaním, archivovaním a vyhotovovaním rozmnoženín. Účastník súťaže vyhlasuje, že súhlas udeľuje v neobmedzenom rozsahu. Účastník súťaže zároveň potvrdzuje, že súhlas s použitím materiálov podľa predchádzajúcej vety sa udeľuje bezodplatne. Účastník súťaže vyhlasuje, že akékoľvek práva tretích osôb k materiálom resp. práva s týmito materiálmi súvisiace sú vysporiadané v celom rozsahu, najmä nie však výlučne pokiaľ ide o finančné nároky v oblasti autorského práva. Účastník súťaže je zodpovedný za akékoľvek poškodenie práv oprávnenej osoby, ktoré vznikne z dôvodu neoprávneného použitia materiálov, ku ktorej sa viažu jej práva v zmysle tohto bodu.

2. Účastník súťaže vyplnením a odoslaním registračného formulára vyhlasuje, že svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto formulári poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení s tým, aby jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári boli zaradené do databázy Prevádzkovateľa, a to výlučne za účelom jeho účasti v súťaži a pre interné potreby Prevádzkovateľa.

3. Účastník súťaže nesmie na web stránku zasielať a umiestňovať akékoľvek materiály, ktoré zasahujú neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä tie, ktoré sú protiprávne, nesúce známky nekalej súťaže, zasahujúce do práva na ochranu osobnosti a súkromia, vulgárne a obscénne, podporujúce konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok, alebo iný správny delikt.

Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný monitorovať obsah materiálov zasielaných Účastníkom súťaže na web stránku a vyhradzuje si právo materiály, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, ktoré nesú znaky uvedené v bode 3 z web stránky okamžite a kedykoľvek odstrániť a vyradiť zo súťaže.

Súťaž trvá do 31. augusta 2009.Viac informácií nájdete na:
sutaz.mediaevolution.sk


Promo video:

http://www.youtube.com/watch?v=ulh73XYz-10