Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) sa onedlho začne nový akademický rok 2023/2024. Jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2023 od 10.00 h v Aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na Tr. A. Hlinku 1 v Nitre. Spojené bude so slávnostným aktom inaugurácie dekana Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF a s odovzdávaním Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2022.

UKF v Nitre stabilne patrí medzi 7 najlepších slovenských univerzít, z hľadiska ponuky štúdia je druhou najrozmanitejšou slovenskou univerzitou. Už 65 rokov poskytuje kvalitné a relevantné vysokoškolské vzdelávanie v širokom spektre humanitných, spoločenských a prírodných vied, vrátane prípravy učiteľov a zdravotníckych pracovníkov. Univerzita je držiteľkou Národnej ceny za kvalitu, ktorá odráža najmä manažment orientovaný na rozvoj kvality vzdelávania.

Očakávame zápis takmer 6 600 študentov

„Momentálne má UKF v rámci 19 študijných odborov akreditovaných 240 študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia v dennej aj v externej forme štúdia. Mimoriadnu pozornosť venuje zlepšovaniu učiteľských programov - v súčasnosti UKF ponúka najširšiu paletu učiteľských študijných programov s vysokým rozsahom praktickej prípravy na úrovni európskeho štandardu. V tomto akademickom roku 2023/2024 rady študentov UKF v Nitre rozšíri 1 780 prvákov bakalárskeho štúdia. Očakávame, že sa na štúdium v tomto roku zapíše 6 570 študentov, z toho približne 9 percent študentov zo zahraničia,“ uviedla prorektorka pre vzdelávanie UKF v Nitre profesorka Jana Duchovičová. Doplnila, že v uplynulom akademickom 2022/2023 štúdium na UKF ukončilo 1 768 absolventov, konkrétne 953 bakalárov, 772 magistrov a 43 absolventov doktorandského štúdia.

Demografický vývoj v spoločnosti a odliv študentov na vysoké školy do zahraničia sa v posledných rokoch odráža aj na vývoji počtu študentov UKF v Nitre, najmä v magisterskom stupni štúdia. „Zaznamenali sme síce medziročne mierne sa zvyšujúci počet uchádzačov o štúdium a celkový počet študentov bakalárskeho štúdia, avšak celkový počet zapísaných študentov oproti minulému roku je nižší približne o 4%,“ konštatuje prof. Duchovičová. Stabilne najväčší záujem zo strany študentov je o programy zamerané na informatiku, manažment cestovného ruchu, marketingovú komunikáciu a reklamu, cudzie jazyky, najmä prekladateľstvo a tlmočníctvo, žurnalistiku, o programy predškolská a elementárna pedagogika, psychológia, šport, etika, biológia, ošetrovateľstvo, či urgentná zdravotná starostlivosť.

„Koncom júna prešla univerzita externým komplexným hodnotením vnútorného systému kvality Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo SR, hodnotením kvality študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní. Agentúra sa zamerala na politiky kvality, procesy vyučovania a hodnotenia, učiteľov, ako aj zdroje na zabezpečenie vzdelávania a podporu študentov. Koncom roka očakávame stanoviská hodnotiteľov, aj rozhodnutie agentúry ku kvalite UKF,“ doplnila prorektorka Duchovičová.

Prebieha rekonštrukcia bloku H na internáte Zobor

Ako informoval riaditeľ Študentských domovov (ŠD) UKF v Nitre Mgr. Peter Hrobár, v tomto akademickom roku UKF v Nitre zabezpečuje ubytovanie svojich študentov v troch študentských domovoch, ktorých celková kapacita je aktuálne 1 622 miest. Internát Zobor ponúka ubytovanie pre 793 študentov, ŠD Nitra môže ubytovať 434 poslucháčov a ŠD Brezový háj poskytne ubytovanie 395 študentom. Okrem internátov UKF v Nitre môžu študenti využiť aj ubytovanie v zmluvných zariadeniach UKF – Študentský domov SPU na Akademickej ul. má k dispozícii 200 miest, Farská ubytovňa Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre na Fraňa Mojtu 10 môže ubytovať 90 študentov a IZPI - Hotel Agroinštitút na Akademickej 4 má kapacitu 38 lôžok.

„Najväčšou zmenou v tomto akademickom roku je komplexná rekonštrukcia bloku H v ŠD Zobor. Z toho dôvodu sa znížila ubytovacia kapacita o 318 miest. Tento fakt čiastočne kompenzuje spomínaná spolupráca s SPU Nitra a zrušenie všetkých hosťovských lôžok v ŠD UKF,“ hovorí Mgr. Hrobár.

„Naša univerzita v tomto akademickom roku zaregistrovala celkovo 2 373 žiadostí študentov o ubytovanie. Aktuálne vyhovela 600 žiadostiam prvákov a pre nedostatok ubytovacích kapacít zamietla 262 žiadostí novoprijatých študentov. V prípade starších študentov (nie novoprijatých) škola zaevidovala 1 511 žiadostí o ubytovanie, a z toho 1 260 žiadostiam vyhovela a 251 zamietla. Ceny za ubytovanie na internátoch UKF sa oproti minulému akademickému roku nezmenili.“

Podľa slov Mgr. Hrobára má aktuálne UKF všetky ubytovacie kapacity naplnené. V prípade, že študentovi nebolo pridelené ubytovanie, môže si podať žiadosť o dodatočné ubytovanie na akademický rok 2023/2024. K 18. septembru 2023 si takúto žiadosť podalo 350 študentov.

Čo čaká študentov?

UKF v Nitre akademický rok slávnostne otvorí v pondelok 25. septembra 2023. Hneď na druhý deň 26. septembra je pre „nováčikov“ pripravené tradičné podujatie Uvítanie prvákov (na ŠD Brezový háj), kde sa začínajúci študenti dozvedia dôležité informácie, ktoré im uľahčia vstup do nového akademického prostredia. Zoznámia sa bližšie s univerzitou, jej vedením, orgánmi, spolkami, fungovaním, priestormi, internátmi, so systémom štúdia, Akademickým informačným systémom a podobne. Záver podujatia bude patriť uvítacej párty s DJ Spirit a DJ Oliver Heat s cieľom zoznámiť sa so študentmi vyšších ročníkov.

Uvítanie prvákov bude 26. septembra spojené s projektovou aktivitou Študentského parlamentu UKF s názvom Fungovanie Študentského parlamentu UKF, pričom toto takmer celodenné podujatie na ŠD Brezový háj potrvá od 11. do 22. hodiny. Účastníci diskusie sa stretnú s hosťami, dozvedia sa informácie o pôsobení Študentského parlamentu UKF, jeho vzniku, aktivitách, členoch; môžu sa podeliť so svojimi návrhmi a zmenami na zlepšenie jeho fungovania. Čaká ich zaujímavý program s veľtrhom žiackych školských rád, študentských a mládežníckych parlamentov, so zdieľaním príkladov dobrej praxe, hrami a súťažami o vecné ceny. Podujatie pripravili Študentský parlament UKF v spolupráci s Nitrianskou krajskou radou mládeže, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a programom Erasmus+.

Správny začiatok akademického roka sa pre mladých spája so zábavou. Nebude tomu inak ani tento rok - študenti sa môžu tešiť na tradičný univerzitný Októberfest 2023, ktorý sa bude konať 3. októbra 2023 od 17. h na Amfiteátri pod Zoborom v Nitre. O dobrú hudbu a skvelú atmosféru sa postarajú účinkujúci Porsche Boy, Medial Banana, Meowlau X Val, Similivinlife, chýbať nebudú tradičné súťaže o super ceny a stánky s občerstvením. Podujatie pripravili Študentský parlament UKF, Študentské centrum UKF, UKF v Nitre, Mesto Nitra, NSK v spolupráci s ďalšími partnermi.Zdroj: UKF Nitra