Ako okrem iného odznelo v príhovorre rektora Libora Vozára, investícia do vzdelania je investícia do budúcnosti. Napriek tomu je na vzdelanie stále menej peňazí - počas ostatných dvoch rokov štát vysokým školám naordinoval „odtučňovaciu diétu“.

Za zvukov Staroslovienskeho chorálu a štátnej hymny otvorili na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v pondelok 12. septembra 2022 už 64. akademický rok 2022/23. Aulu UKF zaplnili významní hostia zo sféry verejného, vedeckého a kultúrneho života mesta, kraja i Slovenska, členovia akademickej obce univerzity, zamestanci a študenti UKF.

Slávnosť moderovala prorektorka pre vzdelávanie prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., ktorá osobne privítala zástupcov štátnej správy a samosprávy, cirkvi, najvyšších akademických predstaviteľov univerzít a ďalších inštitúcií spolupracujúcich s UKF. Medzi hosťami nechýbali emeritní predstavitelia UKF Dr. h. c. prof. Ondrej Šedivý a prof. Ľubomír Zelenický, rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová a ďalší zástupcovia tejto univerzity. Slávnosť v Aule UKF poctili svojou návštevou zástupkyne veľvyslanectiev - J. E. Catherine Flumiani, veľvyslankyňa Talianskej republiky na Slovensku, a Alena Jermářová, zástupkyňa veľvyslanca Českej republiky na Slovensku. Pozvanie prijali primátor Nitry a poslanec NR SR Marek Hattas, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica, podpredseda NSK a poslanec NR SR Marián Kéry, J. E. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, Marian Korytiak, riaditeľ Fakultnej nemocnice v Nitre, Matej Polaček, riaditeľ Krajského policajného zboru v Nitre, Róbert Ambra, riaditeľ krajského Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Erik Duchoň, náčelník Mestskej polície v Nitre, Miroslav Habán, podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV, Alena Gajdošová, riaditeľka Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Jaroslav Dóczy, riaditeľ Divadla Andreja Bagara, Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre a ďalší hostia.

Výsledky volieb

V úvode slávnosti prorektorka prof. Jana Duchovičová oboznámila prítomných s výsledkami volieb kandidáta na rektora a volieb dekanov troch najväčších fakúlt UKF. Akademický senár UKF na zasadnutí 21. marca 2022 prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., opätovne zvolil za kandidáta na na rektora, menovací dekrét s účinnosťou od 3. júla 2022 do 2. júla 2026 si z rúk prezidentky Zuzany Čaputovej prevzal 23. júna 2022. Akademický senát PF UKF na zasadnutí 15. februára 2022 opätovne zvolil doc. PaedDr. Gábora Pinteša, PhD., za kandidáta na dekana PF UKF na 2. funkčné obdobie od 1. júna 2022. Prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD., Akademický senát FPVaI UKF na zasadnutí 16. februára 2022 opätovne zvolil za kandidáta na dekana FPVaI UKF na 2. funkčné obdobie od 3. júla 2022. Dňa 28. marca 2022 zvolil Akademický senát FF UKF kandidáta na funkciu dekana FF UKF. Stal sa ním prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., ktorý sa svojej funkcie ujme 23. septembra 2022.

Sú vysokoškolsky vzdelaní občania drahí?

Ako vo svojom príhovore zdôraznil rektor UKF prof. Libor Vozár, na pôde univerzity sa prítomní zišli po období prestávky vynútenej svetovou pandémiou. „Z môjho pohľadu je dôležité, že naša univerzita vďaka tvorivému nasadeniu zamestancov i študentov dôležité úlohy v tomto neľahkom období zvádla a my sme dokázali plniť svoje hlavné poslanie – uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie a pestovať vedu umenie,“ povedal prof. Vozár.

Ako ďalšie nešťastie spomenul vojnový konflik na Ukrajine, ktorý sa výrazne dotkol i našej krajiny. „Našťastie sa prejavila solidarita obyvateľov Slovenska. Vďaka nadšeniu a osobnému nasadeniu mnohých dobrovoľníkov – a to i z radov našich zamestnancov a študentov, vrátane zahraničných – Slovensko aj tento problém zatiaľ úspešne zvláda,“ konštatoval rektor UKF. „Žiaľ, ako dôsledok udalostí Európu zachvátila šialená inflácia. Máme energetickú krízu, pred sebou ťažkú zimu a pravdepodobne aj zásadné zmeny v hospodárstve. Už pomaly nikto nepochybuje, že máme problém, čas plynie a svetlo na konci tunela akosi nikto kompetentný nezažína.“

O nič menej zložitá situácia je podľa prof. Vozára aj v školstve, a osobitne vo vysokom. Počas ostatných dvoch rokov štát vysokým školám naordinoval „odtučňovaciu diétu“. „Reálny prepad financovania sa odhaduje na viac ako 60 miliónov eur. Obmedzenia sa výrazne dotkli aj našej univerzity. Boli sme a naďalej sme nútení znižovať počty zamestnancov a prehodnocovať naše priority. Osobne si nemyslím, že je tlak na racionalizáciu škodlivý, univerzita má fungovať efektívne. Ak si však rozhodujúce sily v spoločnosti myslia, že kvalitné vzdelávanie je iba to lacné, vysokoškolsky vzdelaní občania sú drahí a nám stačia kvalitní robotníci, tak sa mýlia. Investícia do vzdelania je investícia do budúcnosti. Profitovanie z výroby s nízkou pridanou hodnotou založenej na lacných energiách je minulosťou,“ zdôraznil rektor. Ako ďalšie dôležité opatrenia pripomenul implementáciu vnútorných systémov zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania a prípravu a následné schválenie novej vysokoškolskej legislatívy. „Téma postavenia vysokých škôl a ich vnútorného usporiadania je mimoriadne citlivá. Dôležité je, že samospráva vysokých škôl, ktorá je všade vo vyspelom svete samozrejmým základom autonómneho postavenia vysokých škôl , ostala zachovaná.“

Súčasnú pozíciu našej školy jej rektor priblížil niekoľkými faktami. UKF v Nitre si udržiava pozíciu šiestej-siedmej najväčšej slovenskej verejnej vysokej školy. Medzi mladými je obľúbená - na denné štúdium sa do dnešného dňa (12. 9., pozn. red.) zapísalo viac ako 4 800 študentov, z toho 415 zahraničných. Tieto čísla nie sú konečné, zápisy vzhľadom na skorší začiatok akademického roka ešte stále prebiehajú. Zvlášť na akademickej pôde uvítal 1949 študentov 1. ročníkov bakalárskeho štúdia a osobitne 190 zahraničných študentov, prevažne z ťažko skúšanej Ukrajiny.

„Naše vzdelávacie aktivity majú široký záber. Snažíme sa udržať si svoje špecifiké postavenie pri príprave učiteľov. Zo všetkých slovenských vysokých škôl máme najširšiu ponuku učiteľských študijných programov, vrátane prípravy učiteľov v maďarskom jazyku,“ uviedol Libor Vozár. „V rámci aktreditácie sme so vzdelávacími štandardmi odsúhlasili 240 študijných programov a zrušili sme 136 s nízkym záujmom o štúdium. Doktorandské štúdium pokračuje v 54 študijných programoch. Obdobne sme postupovali aj v právach uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania, zosúladili sme práva v 13 odboroch a k začiatku akademického roka sme zrušili 8 odborov.“

Úspechy v projektoch, mobilitách i publikovaní

Rektor vyzdvihol mimoriadne úspešnú projektovú činnosť UKF za minulý rok. Škola celkovo riešila 187 projektov, čo je najvyšší počet v jej histórii, s finančnou dotáciou takmer 4,9 milióna eur. Tá patrí k najvyšším za ostatných 6 rokov. „Rastie nám počet najkvalitnejších vedeckých výstupov v indexovaných vedeckých periodikách a výstupov na prestížnych medzinárodných vedeckých podujatiach. Počty 335 publikácií v indexovaných databázach WOS a Scopus v roku 2020 a 412 v roku 2021 sú údaje s najvyššou hodnotou v histórii našej univerzity.“

UKF sa mimoriadne darí aj v zahraničných mobilitách. Na program Erasmus v roku 2020 získala najvyšší finančný grant spomedzi všetkých slovenských univerzít a v roku 2022 druhý najvyšší grant na spoluprácu s univerzitami mimo EÚ.

„Kvalitu univerzity tvoria jej pedagógovia a študenti. Máme dostatok kvalitných vysokoškolských učiteľov, akademické činnosti univerzity v súčasnosti garantuje a zabezpečuje 493 učiteľov, z toho 181 je docentov a 85 profesorov,“ poznamenal Libor Vozár.

Do nového akademického roka naša škola vstúpila s novým vedením univerzity aj s novým vedením troch najväčších fakúlt. Rektor vyjadril presvedčenie, že sa nám v tejto zložitej dobe bude spoločne dariť posilňovať kvalitu a zvyšovať renomé našej školy doma i v zahraničí tak, aby sme o štyri roky mohli konštatovať, že univerzita je lepšia ako dnes.

V závere príhovoru prof. Vozár študentom zaželal úspešné štúdium a bohatý študentský život, ktorý môžu naplniť účasťou na podujatiach, organizovaných Študentským parlamentom UKF, či ďalšími aktivitami, ktoré ponúkajú združenia a kluby UKF.

Z príhovorov hostí

Do nového akademického roka všetko dobré poprial najmä študentom aj primátor mesta a poslanec NR SR Marek Hattas. V krízach, ktorými sme v súčasnosti skúšaní, sa podľa neho ukázalo, ako je veľmi dôležité spojiť sily. Nie je to len o spolupráci organizácií, ale aj o podpore a pomoci jednotlivcov.

Župan Milan Belica v prejave ocenil pedagógov UKF za mimoriadne kvalitnú spoluprácu. To, že je Nitriansky samosprávny kraj veľmi dynamický a posúva sa dopredu, je podľa neho aj zásluhou univerzity a jej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja. Poďakoval všetkým absolventom UKF, ktorí sa zaradili do pracovných pozícií v našom kraji a ten svojou prácou pomáhajú rozvíjať.

Slová vďaky adresoval škole Róbert Ambra, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre. Rektorovi Liborov Vozárovi odovzdal ďakovný list vedeniu, zamestnancom a študentom UKF v Nitre za mimoriadnu pomoc a spoluprácu vo Veľkokapacitnom registračnom centre v Nitre v súvislosti s utečeneckou krízou na Ukrajine. „Vaša univerzita v tejto situácii zareagovala okamžite a vaši zamestnanci a študenti nám dobrovoľnícky pomáhali najmä pri registrácii, tlmočení a preklade.“

Za Študentský parlament UKF v Nitre vystúpila jeho predsedníčka Lucia Spodniaková. „Sme radi, že ako študenti angažovaní v študentských orgánoch univerzity a tiež ako členovia Študentského parlamentu máme možnosť participovať na dianí v škole a spoluvytvárať vnútorný systém kvality univerzity. Okrem vzdelávania je pre nás škola aj miestom spoznávania nových ľudí a získavania nových zážitkov,“ uviedla. Spomenula podujatia v réžii ŠP UKF, ktoré vysokoškolákom umožnia užiť si študentský život naplno. Zvlášť prvákom zaželala na akademickej pôde veľa úspechov a v mene ŠP im ponúkla pomocnú ruku.

Záver slávnostného otvorenia AR 2022/23 patril umeniu. Výnimočnosť podujatia umocnilo vystúpenie študentky Ivany Lackovej s klavírnym sprievodom Mareka Štrbáka z Katedry hudby PF UKF, ktorí uviedli piesne z tvorby Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, foto: Lubo Balko