Pamiatkový archeologický výskum uskutočnený Katedrou archeológie FFUK v Bratislave na predmetnej stavbe „Obchodno – spoločenské centrum Nitra - Mlyny“ v zmysle rozhodnutia KPÚ v Nitre č. NR-06/1884-4/10274/Vyd z dňa 24.11.2006 priniesol tieto tri základné zistenia:

1. Predmetná stavba sa nachádza na mieste, ktoré bolo možné označiť za bohatú polykultúrnu archeologickú lokalitu so začiatkami osídlenia v dobe halštatskej a ťažiskom v stredoveku (11.-13.storočie). Dokladom toho boli početné objekty zahĺbené do sterilného podložia a časť úseku cesty vysypanej kamenným štetom. Prítomnosť stredovekej murovanej architektúry však preukázaná nebola. Preskúmané stredoveké objekty svojím charakterom a inventárom nadväzujú na situáciu známu z vedľajšej polohy, tržnice. Reprezentujú teda skôr doklady prítomnosti výrobnej činnosti, ako bezprostredného osídlenia s prítomnosťou obydlí. Dôležitým je taktiež zistenie, na lokalite takmer vôbec nebolo zastúpené neskorostredoveké, či včasnonovoveké osídlenie. Výraznejšie sú na lokalite preukázateľné až aktivity súvisiace s priemyselnou výstavbou v druhej polovici 19.storočia, ktorú dokladali viaceré antropogénne vrstvy a zvyšky architektúr.

2. Bolo lokalizované a zdokumentované zaniknuté bočné rameno (mlynský náhon) rieky Nitry pretekajúce vo východnej časti polohy, ktoré ovplyvnilo aj sídelné aktivity koncentrujúce sa dlhodobo predovšetkým v jej náprotivnej, západnej časti. Výskum priniesol aj ďalšie zistenia, dokumentujúce pôvodný charakter lokality, z obdobia skôr ako bola poznačená modernou výstavbou a zásahmi do jeho terénnej konfigurácie..

3. Výskum priniesol veľké množstvo trojrozmerného archeologického materiálu, ktoré bude môcť byť ďalej zhodnotené precíznou analýzou a jednu raritnú archeologickú situáciu (stredoveká cesta s kamenným štetovaním), ktorej časť bude možné trvale prezentovať v rámci vstupu do budovy, ktorá je predmetom výstavby. Vzhľadom na to, že ide o doposiaľ preukázateľne najstarší dochovaný úsek cesty v Nitre, takúto pozornosť si rozhodne zaslúži.


Návrh režimu a možnej prezentácie náleziska – nálezu

Archeologický výskum priniesol nález časti úseku stredovekej cesty vysypanej kamenným štetom, ktorú je možné prezentovať priamo „in situ“, pod presklennou časťou vstupu do budovy spoločensko-obchodného centra. Keďže sa táto otázka stala predmetom komisie zvolanej už počas prebiehajúceho výskumu, spôsob a podmienky prezentácie boli prenechané KPÚ v Nitre.

Autorom textu je Krajský pamiatkový úrad Nitra.


Doplnenie portálu Nitralive + vyjadrenie OC Mlyny

Návrh bol zrealizovaný, stredoveká cesta je zachovaná pod presklenným krytom, ktorý je však od počiatku realizácie zarosený, cestu tak nie je vidno. O vyjadrenie som požiadal OC Mlyny:

Vzhľadom k miestu, kde sa časť Stredovekej cesty nachádza a prebiehajúcim fyzikálnym javom, ktoré nie je možné odstrániť, sa prekrytie neustále rosí. Spôsob a podmienky prezentácie boli ponechané na KPÚ v Nitre a následne bolo realizované pochôdzne sklo ,,in situ“. Čistenie skla zabezpečujeme, no vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, nevieme dosiahnuť požadovaný efekt.

Stredoveká cesta OC Mlyny Nitra Stredoveká cesta OC Mlyny Nitra


Fotografie z archeologického výskumu

Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC Mlyny Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC Mlyny Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC Mlyny Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC Mlyny Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC Mlyny Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC Mlyny Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC Mlyny Zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na stavbe OC MlynyZdroj: KPÚ Nitra, foto výskum KPÚ Nitra