Návrh na odvolanie prednostu Martina Horáka predložil poslanec Miloš Dovičovič. Nižšie je jeho znenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre o d p or ú č a primátorovi mesta Nitra odvolať Martina Horáka z funkcie prednostu Mestského úradu v Nitre

Odôvodnenie:

Martin Horák dlhodobo preukazuje neschopnosť viesť a riadiť a riadiť mestský úrad v Nitre tak ako mu to ukladá zákon 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, Rokovací poriadok MsZ a Organizačný poriadok MsÚ v Nitre.

Činnosť útvarov je nekoordinovaná a chaotická, podklady na rokovanie mestského zastupiteľstva sú opakovane predkladané bez dostatočného odborného odôvodnenia a nekompetentne, čo spôsobuje sústavné nedorozumenia pri prerokovávaní predkladaných materiálov a prijímaní uznesení mestského zastupiteľstva.

Martin Horák nedokáže adekvátne odpovedať na pripomienky a otázky poslancov, čím im znemožňuje plnohodnotne vykonávať mandát poslancov a zastupovať občanov.

Naviac, na rokovaní mestského zastupiteľstva jasne vyhlásil, on osobne odsúhlasil dopravcovi MHD obmedzenie cestovného poriadku, čo je flagrantné prekročenie jeho právomocí.

Hlasovanie:

Za: 15
Proti: 6
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0

Za:
PetraAjdariová JankaBuršáková MilošDovičovič AdrianaFilipová
Ján Greššo Pavol Obertáš Štefan Štefek
Miroslav Gut Peter Oremus Ladislav Turba
František Hollý Peter Košťál Marta Rácová Jozef Slíž
Pavel Varga

Proti:
Roman Ágh Peter Bakay Tomáš Jursa Peter Mezei
DávidMoravčík MiloslavŠpoták


Zdržali sa: Daniel Balko Ján Vančo


Stanovisko primátora Hattasa: Martin Horák má moju plnú podporu, je tu mám taký dojem od decembra 2019. Po tom, čo sme prešli jednou obrovskou krízou, covidovou krízou, je tu ďalšia kríza. On aj teraz momentálne tu neni po mojej ľavici, ale je na krízovom štábe, ktorý máme zvolaný a rieši utečeneckú krízu, ktorá vypukla u našich susedov. Zároveň tie veci, ktoré sme tu naštartovali a ktoré sa tu dejú čo sa týka projektového riadenia, čo sa týka menežmentu kvalitu, sú to veci, ktoré nám tu chýbali a generovali nám tu neskutočne veľa problémov. Možno, že to vyhovovalo bývalému vedeniu, pánovi Kršiakovi, pánovi Dvončovi, ok, ja to už komentovať nebudem, toho bolo ich fungovanie. Asi na to mali nejaký svoj dôvod. Jednoducho my do tých vecí prinášame profesionalitu a to je to čo vám možno kle oči, ale jednoducho prosím berte to tak, že Martin Horák má moju maximálnu podporu a nič sa na tom nezmení ani po rokovaní tohto zastupiteľstva.