Na jeseň tohto roku nás čakajú komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov. Niekoľko mesiacov pred voľbami prichádzajú poslanci a primátor s iniciatívou, ktorá by upravila podmienky komunálnych volieb. Na decembrovom zastupiteľstve bol prerokovaný materiál o počte obyvateľov v jednotlivých mestských častiach. Cieľom materiálu bolo vyvolať diskusiu o počte poslancov za jednotlivé mestské časti, prípadne diskusiu o zmene počtu volebných obvodov, tak aby reálnejšie odrážali súčasnú situáciu. Zmenu presadzoval najmä poslanec za mestskú časť Krškany Miroslav Gut, ktorý poukazoval na množstvo podnetov a problémov, ktoré musí riešiť ako jediný poslanec v mestskej časti. Viacerí poslanci ho podporili, pretože obce s podobným počtom obyvateľov majú svoj vlastný niekoľkočlenný aparát.

Mesto Nitra má celkovo 13 mestských častí. Mestské časti sú zlúčené do 7 volebných obvodov. Počet poslancov mestského zastupiteľstva je 31. Počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch bol stanovený na základe vzorca celkový počet obyvateľov/počet obyvateľov na jedného poslanca = počet poslancov vo volebnom obvodne. K 23.11.2021 žilo v meste Nitra 77.014 obyvateľov, z čoho vyplýva, že na jedného poslanca vychádza 2.484 obyvateľov. Na základe uvedeného možno aktualizovať počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch nasledovne.


Tabuľka - návrh autora článku

Mestská časť Počet obyvateľov Volebný obvod Počet obyvateľov Súčasný počet poslancov Aktualizovaný počet poslancov
Dolné Krškany 2009 VMČ č.1 3104 1 2
Horné Krškany 1095
Staré mesto 11629 VMČ č.2 14107 6 5
Trvalý pobyt mesto Nitra 2478
Čermáň 5397 VMČ č.3 5397 2 2
Klokočina 17938 VMČ č.4 17938 8 7
Diely 7539 VMČ č.5 10477 4 4
Kynek 1135
Mlynárce 573
Párovské háje 1230
Zobor 7376 VMČ č.6 9225 3 4
Dražovce 1849
Chrenová 14627 VMČ č.7 16766 7 7
Janíkovce 2139
Celkom 77014 - 77014 31 31

Ako vidno z priloženej tabuľky ku zmene došlo vo volebných obvodoch Klokočina, kde po prepočte vychádza o jedného poslanca menej a naopak vo volebnom obvode Zobor, Dražovce sa počet poslancov zvýšil o jedného. Znižovať počet poslancov na najväčšom sídlisku v meste, však nemusí byť najlepšie riešenie. Predmetnom diskusie je aj cca. 2.500 obyvateľov s trvalým pobytom v meste Nitra (1 mandát), ktorý si neudávajú presnú adresu. Títo obyvatelia boli započítaní do volebného obvodu Staré mesto. Ak chceme byť solidárni voči okrajovým častiam mesta, najmä k mestskej časti Krškany, ktorá má len jedného poslanca, potom tento mandát by mal pripadnúť Krškanom.

Samozrejme pri delení mandátov by sme mohli použiť viacero metodík, napríklad každá mestská časť by mala mať svojho poslanca. Zároveň by sme mohli diskutovať o znížení počtu poslancov. Podľa zákona o obecnom zriadení mesta od 50.001 do 100.000 obyvateľov môžu mať v mestskom zastupiteľstve 19 až 31 poslancov.

Ďalšiu zmenu volebných pravidiel navrhol primátor Marek Hattas. V národnej rade prišiel s iniciatívou, aby sa nezávislí kandidáti mohli združovať do zoskupení, ktoré by vyzbierali určený počet podpisov a následne takýto subjekt by si zaregistrovali na ministerstve ako združenie nezávislých kandidátov. V deň volieb by si ich volič na volebnom lístku bez problémov našiel, pretože za menom by mali označenie. V podstate by išlo o legalizáciu postupu jeho tímu v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Tento návrh bol však vetovaný zo strany jedného z koaličných partnerov vládneho zoskupenia a zatiaľ je mimo hry. Podľa primátora tak v súčasnosti nezávislý kandidát môže ísť len individuálne s označením “nezávislý”, pričom bude riskovať, že sa stratí v mori ďalších “nezávislých”. S týmto nemožno celkom súhlasiť. Práve jeho návrh by mohol paradoxne spôsobiť, že pod spoločnou značkou sa do mestského zastupiteľstva dostanú „šedé“ myšky, ktoré boli známe len v úzkom okruhu ľudí a budú zviditeľnené len značkou napríklad kandidáta na primátora. Komunálne voľby by mali byť predovšetkým o osobnostiach, ktoré sú v komunite známe, angažujú sa vo verejnom živote a požívajú určitý druh autority. Nezávislí kandidáti, ktorí spĺňajú tieto atribúty, by sa nemali stratiť v mori nezávislých resp. straníckych kandidátov.

Voliči by sa pri výbere mali zamerať na to, ako ich kandidát zastupoval priebežne počas volebného obdobia, na jeho aktivitu v mestskom zastupiteľstve, vo výbore mestský časti, v odbornej komisii alebo vo verejnom živote. Napríklad v súčasnosti viacerí nezávislí poslanci „koalície“ majú v tomto volebnom období problémy s dochádzkou na zastupiteľstvo, výbor mestskej časti alebo odborné komisie, pričom na začiatku volebného obdobia sa viackrát sťažovali na nedostatočné ohodnotenie poslanca. Neraz sa stalo, že rokovanie zastupiteľstva muselo byť predčasne ukončené alebo situáciu svojou prítomnosťou zachraňovali opoziční poslanci.

Ďalším fenoménom nitrianskej komunálnej politiky je, ak kandidáti kandidujú v mestskej časti, v ktorej skutočne nebývajú, alebo dokonca reálne bývajú v inej obci. Potom sa stáva, že takýto poslanci nepoznajú a neprežívajú problémy obyvateľov, ktorých zastupujú a ani ich následne neriešia. Títo poslanci argumentujú, že sú poslancami za Mesto Nitra, následne sa však vynára otázka, prečo sa mesto delí na viacero volebných obvodov. Môžeme mať jeden volebný obvod a volič bude voliť poslancov bez ohľadu na ich miestnu príslušnosť.

Na januárom zastupiteľstve má prednosta mestského úrad predložiť návrh zmenu rozdelenia poslaneckých mandátov. So záujmom budeme sledovať ako to nakoniec dopadne. Dôležitejšie je však pozorovať prácu súčasných poslancov a prípadných budúcich kandidátov, aby sme na jeseň mali šťastnú ruku pri ich výbere a výbere primátora mesta.Zdroj: Nitralive.sk