Na decembrom mestskom zastupiteľstve sa schvaľoval rozpočet mesta. Rozpočet mesta musí byť podľa zákona o hospodárení obcí vyrovnaný. Aby sa splnila táto podmienka, na rok 2022 bol naplánovaný predaj mestského majetku v hodnote 2.630.000 eur. Jednou z nehnuteľností, ktorá bola určená na predaj bol Hotel Tenis na Chrenovej. Predaj tejto nehnuteľnosti bol plánovaný už za predchádzajúceho vedenia mesta, ale v roku 2018 Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením číslo 18/2018-MZ zo dňa 25.01.2018 neschválilo súťažné podmienky na vyhlásenie na odpredaj nehnuteľnosti HOTEL TENIS a uložilo prednostovi Mestského úradu v Nitre pripraviť návrh rozpočtového opatrenia projektovej dokumentácie Bytový dom Ďumbierska. Odbor investičnej výstavby a rozvoja dal v roku 2019 vypracovať projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby: „Bytový dom Ďumbierska, 30 b.j. Nitra“. Pretože v priamej nadväznosti na predmetné pozemky sa nachádza zástavba bytových domov, stavebným zámerom bolo v predmetnej lokalite zrealizovať stavbu nájomných bytov. Bytový dom mal stáť na pozemku, kde sa v súčasnosti nachádza hotel Tenis, čerpacia stanica vody a retenčné nádrže. Budova Hotela Tenis mala byť pre účely výstavby bytového domu asanovaná, podobne ako retenčná nádrž so zemným valom. Čerpacia stanica pre polievanie tenisových kurtov mala byť zrekonštruovaná.

Na základe uznesenia zastupiteľstva bola v roku 2019 spracovaná projektová dokumentácia. Celkové náklady na zabezpečenie projektovej dokumentácie stavby „Bytový dom Ďumbierska 30 b.j. Nitra“ predstavovali sumu 63 768,- € (inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum, dokumentácia pre územné rozhodnutie, polohopisné a výškopisné zameranie). Ako vyplýva z podkladov na mestské zastupiteľstvo, následne vedenie mesta Nitra dňa 27.08.2020 písomne oznámilo, že má zámer na predmetných nehnuteľnostiach stavať byty prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Odrazu však vedenie mesta bez bližšieho zdôvodnenia zmenilo názor o 180 stupňov a na decembrom zastupiteľstve bol predložený materiál na predaj Hotela Tenis formou obchodnej verejnej súťaže, pričom znalcom odhadovaná cena nehnuteľnosti je 208.212, - €. Zámer predať Hotel Tenis odsúhlasil výbor mestskej časti a následne aj Mestské zastupiteľstvo v Nitre. Návrh v zastupiteľstve prešiel tesnou väčšinou.

Tento prípad vytvára obraz o riadení a hospodárení mesta. Pre zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu sa musí predávať majetok mesta a to bez ohľadu na skutočnosť, že boli investované nemalé prostriedky do projektovej dokumentácie, ktorá riešila jeho zhodnotenie.


Čo vyrastie na pozemku po odpredaji?

Podľa Územného plánu mesta Nitry je táto lokalita funkčne určená pre bývanie. Z hľadiska priestorového usporiadania je v predmetnej lokalite stanovená zástavba uličná kompaktná od 1. NP do 6. NP s koeficientom zastavanosti 80% vrátane spevnených plôch a chodníkov.

V roku 2017 bežala petícia proti využitiu budovy Hotela Tenis ako ubytovne pre robotníkov. Nie je teda vylúčené, že tu môže ubytovňa vyrásť, tento krát do výšky 6 podlaží.


A ako hlasovali poslanci? (Predaj Hotela Tenis)

Číslo hlasovania: 50
 o návrhu na uznesenie k mat. č. 1048/2021 – „Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (HOTEL TENIS na parc. č. 810/15, parcela registra „C“ KN č. 810/15 a parcela registra „C“ KN č. 810/21 v kat. úz. Chrenová)“ – alternatíva č. I. – uzn. č. 441/2021-MZ.

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: Za: 12
, Proti: 7
, Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23

ZA: Roman Ágh, Peter Bakay, Daniel Balko, Filip Barbarič, Miloš Dovičovič, Miloslav Hatala, Tomáš Jursa, Erik Král, Peter Mezei, Dávid Moravčík, Róbert Rathouský, Miloslav Špoták

Proti: Petra Ajdariová, Janka Buršáková, Ján Greššo, František Hollý, Pavol Obertáš, Peter Oremus, Štefan Štefek

Zdržali sa: Miroslav Gut, Marta Rácová, Ján Vančo, Pavel Varga

Hotel Tenis Hotel TenisZdroj: Nitralive.sk, Silvester Andrašovský