V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 16. augusta 2021 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení NSK za roky 2019-2020. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti predsedu NSK Milana Belicu, podpredsedov NSK, poslancov NRSR zvolených v NSK a predstaviteľov miestnej, verejnej a štátnej správy, cirkví a spoločenských a vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja boli odovzdané osobnostiam za rok 2020, ale dodatočne aj za rok 2019, keďže v dôsledku koronavírusovej pandémie sa v roku 2020 nemohlo odovzdávania najvyšších ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočniť.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 21. riadnom zasadnutí 24. augusta 2020, uznesením číslo 119 - udelilo Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019, a na svojom 30. riadnom zasadnutí 28. júna 2021, uznesením číslo 79 - udelilo Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 – za osobný prínos k rozvoju stredného školstva, kultúry, histórie a historických a kultúrnych tradícií najmä pre deti a mládež v Nitrianskom samosprávnom kraji prevzal PhDr. Miroslav Pius. Začiatky jeho profesionálneho pôsobenia sú spojené s niekdajším Československým rozhlasom v Bratislave. Za nesúhlas s okupáciou Československa v roku 1968 bol v období normalizácie prenasledovaný ako protisocialistický, protikomunistický a protisovietsky živel a bola mu znemožnená akákoľvek publikačná, či verejná činnosť. Po roku 1989 bol rehabilitovaný a mohol pôsobiť v rezortoch školstva a kultúry, či ako generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave. Po odchode do dôchodku sa ako historik a publicista naďalej venuje dokumentovaniu histórie, historických a kultúrnych tradícií rodného kraja, najmä Požitavia, Pohronia, Ponitria a Poiplia. Jeho zásluhou sa do povedomia verejnosti i školopovinnej mládeže mohli zapísať významné archeologické nálezy celoeurópskeho významu, medzi ktoré patria mohyly v Čake, hlinené torzo Venuše z Nemčinian, či Bohyňa-rozsievačka z Malých Vozokán. Z jeho autorského pera vyšlo 26 publikácií, spomedzi ktorých snáď najväčší záujem vyvolal historický román pod názvom Zvonovina a titul pod názvom Turci v Tekovskej župe.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 – za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby pre deti a mládež, ako aj reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja doma i v zahraničí prevzala Mária Záturová. Po úspešnom zvládnutí konkurzu a absolvovaní prípravy pre bábkohercov na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, pôsobila od roku 1970 v Bábkovom divadle neskôr Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Svojmu talentu a láske k tvorbe pre deti zostala verná počas celého svojho profesionálneho umeleckého života. Do divadla nastúpila v čase, keď sa na jeho javisku rozvíjali nové formy a postupy práce s bábkou, zvlášť s remeselným zvládnutím zospodu vodenej bábky – javajky. V divadle pôsobila 40 sezón a na jeho doskách umelecky stvárnila viac ako 150 postáv, hlavne v klasických, ale aj v moderných rozprávkach a inscenáciách. Vnútorne zanieteným lyrickým prejavom prispievala k spoluvytváraniu poetiky bábkového divadla. Popritom na Základnej umeleckej škole v Nových Zámkoch viedla literárno-dramatický súbor a odovzdávala tak svoje skúsenosti a umenie mladej generácii. Svoje bábkoherecké umenie mala možnosť predstaviť aj počas účinkovania súboru vo viacerých krajinách Európy, v Turecku, či v Egypte. Za celoživotné dielo získala v roku 2018 Cenu literárneho fondu.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 – za mimoriadny osobný prínos k rozvoju podnikateľského sektoru v Nitrianskom kraji, zavádzanie inovatívnych výrobných procesov v oblasti elektroniky a automatizácie, ako aj reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí prevzal Ing. Ján Fülöp. Takmer celý svoj profesionálny život od roku 1978 až do odchodu do dôchodku prežil v podniku Služba - Výrobné družstvo invalidov v Nitre. V rokoch 1982-1986 pôsobil aj ako poradca ministra priemyslu pre plánovanie investícií v Nicarague, kde počas svojho pobytu pôsobil aj ako reprezentačný tréner národného futbalového mužstva, ktoré na majstrovstvách strednej Ameriky doviedol až k 3. miestu. V roku 2011 založil úspešnú obchodno-výrobnú spoločnosť pod názvom Služba. S francúzskou firmou PLASTOHM vytvoril v Nitre spoločný podnik a vybudoval závod na vstrekovanie plastov, a s japonskou firmou SIIX Corporation vybudoval spoločný podnik na montáž elektroniky, vďaka čomu mohlo byť vytvorených viac ako 640 pracovných miest. Výsledky jeho práce a profesionálneho pôsobenia boli ocenené najvyšším družstevným vyznamenaním – Cenou Samuela Jurkoviča, Zlatou medailou za kvalitu od firmy Škoda, Cenou mesta Nitra a titulom Prominent ekonomiky Slovenskej republiky.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 – za zásluhy a osobný prínos v oblasti charity a sociálnej práce a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí prevzal Ing. Mgr. Juraj Barát. Od roku 1990 až do súčasnosti pôsobí v oblasti charity, humanitárnej, rozvojovej a sociálnej práce na Slovensku. Stál pri zrodoch Diecéznej charity v Nitre, ktorú aj dodnes riadi, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Charitatívno – sociálneho centra, Detského charitného domu, Detského domova sv. Lujzy, Domu charity sv. Rafaela, Hospicu - domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, či Chránenej dielne. Bol riaditeľom Depaul Slovensko n.o., pre ľudí bez domova, a angažoval sa pri integrácii asýrskych kresťanov na Slovensku. Podieľal sa na príprave legislatívy pre neziskové organizácie, dobrovoľníctvo, vzdelávanie a zmenu sociálneho systému na Slovensku. Ako člen Sociofóra a odborných komisií sa podieľal na tvorbe nových modelov práce detských domovov, hospicovej starostlivosti, či práce s ľuďmi bez domova. Pôsobí v Predsedníctve Platformy mimovládnych a rozvojových organizácií Slovenska, ktoré zastupoval aj v platforme európskych rozvojových a humanitárnych organizácií Concord. Bol členom výkonného výboru Caritas Europa a generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity. Má obrovský podiel na začiatkoch pomoci Slovenskej katolíckej charity zvlášť na území Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja pri povodniach v roku 2013. Koordinoval práce na medzinárodných humanitárnych projektoch na Ukrajine, na Balkáne, v Južnom Sudáne, v Pakistane, či v Keni.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 – za zásluhy a osobný prínos v oblasti archeológie a archeologických výskumov zvlášť Nitrianskeho regiónu a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí prevzal Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Profesionálne pôsobenie začal vo vtedajšom Vlastivednom múzeu v Nitre. V roku 1986 začal pôsobiť v Archeologickom ústave SAV a od roku 2008 je jeho riaditeľom. Viedol a koordinoval medzinárodné výskumné projekty na Slovensku i v zahraničí zamerané na archeologický výskum, ale i tvorbu encyklopedických databáz a internetových prezentácií výsledkov archeologických výskumov. Podieľaním sa na výskumoch na území Nitry, Ponitria, Požitavia, v Bíni, či v Bojnej sa mimoriadne zaslúžil o poznanie i propagáciu najstaršej minulosti nitrianskeho regiónu. Je autorom a spoluautorom mnohých výstav na Slovensku, či v zahraničí, ako aj stálych archeologických expozícií na Nitrianskom hrade, v Archeoparku na Martinskom vrchu, či Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre. Popri vedeckej práci sa venuje aj pedagogickej činnosti a výchove doktorandov na Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a na Letnej archeologickej škole v Nitre. Je činný v štruktúrach Slovenskej akadémie vied a na viacerých univerzitách. Je autorom radu významných vedecko-popularizačných prác a štúdií. Za zásluhy v oblasti archeológie získal rad medzinárodných i domácich ocenení, Cenu Americkej akadémie v Ríme, Cenu Humboltovej nadácie, Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy, či Cenu primátora mesta Nitra.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 – za zásluhy a osobný prínos v oblasti poľnohospodárstva, športu, a historickej fotografie v Nitrianskom regióne a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja prevzal Ing. Vladimír Vnuk. Po ukončení štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v roku 1973 pracoval vždy krátko v troch poľnohospodárskych podnikoch. V roku 1975 nastúpil do Podniku racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy. Tento podnik neskôr dostal názov AGRIS, štátny podnik a v roku 1997 po privatizácii sa s názvom AGRIS Slovakia spol. s.r.o. stal Vladimír Vnuk jeho majiteľom. Zostal mu verný až dodnes celých 45 rokov. Medzi jeho záľuby patril aj šport. Až do ukončenia vysokoškolského štúdia bol ligovým stolným tenistom. Počas štúdia na vysokej škole sa stal funkcionárom na okresnom futbalovom zväze v Nitre, neskôr západoslovenskom futbalovom zväze, v ktorom 17 rokov vykonával funkciu predsedu komisie rozhodcov. 20 rokov pôsobil ako futbalový rozhodca aj v najvyššej I. československej ligy. Po ukončení rozhodcovskej činnosti bol 12 rokov ligovým futbalovým delegátom. Po odchode do dôchodku sa v ňom prebudila vášeň v zbieraní historických fotografií mesta Nitra. Po ôsmych rokoch sa jeho zbierka rozrástla na viac ako 5000 fotografií, ktoré sa autor rozhodol vydať v knižnej podobe zbierky deviatich publikácie pod názvom Prechádzka starou Nitrou. V tomto období je už 6 kníh na svete a posledné tri do konca roka 2021 taktiež uzrú svetlo sveta. Vďaka nim bude pre históriu aj súčasnosť zachytený vývoj a rozvoj mesta Nitra, aby nielen pamätníci, ale aj budúce generácie jeho obyvateľov mohli aspoň na fotografiách vidieť, ako mesto rástlo a ako sa menilo až do jeho dnešnej podoby. Podarilo sa mu svojou systematickou zberateľskou prácou vytvoriť pamäťovú a v podstate aj virtuálnu databázu dejín mesta Nitra.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti poľnohospodárskej vedy a výskumu a reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja na Slovensku i v zahraničí pre prof. Ing. Štefana Mihinu, PhD. in memoriam! prebrala manželka zosnulého Marta Mihinová. Štefan Mihina od roku 1974 pôsobil vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, neskôr v Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu v Nitre. Pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V roku 1999 bol vymenovaný za profesora v odbore poľnohospodárska technika. Koordinoval a riešil mnohé projekty. Pôsobil v rôznych odborných organizáciách a poradných orgánoch. Bol výkonným tajomníkom Združenia rezortných výskumných ústavov pre poradenstvo Agroservis, vedeckým sekretárom a riaditeľom Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, predsedom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, viceprezidentom Európskej únie pôdohospodárskych akadémií, členom Rady Vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, podpredsedom Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, členom Stálej komisie pre poľnohospodársky výskum v Bruseli, členom prezídia a viceprezidentom Európskej federácie pre výskum v chove hospodárskych zvierat, členom Európskej zootechnickej asociácie, Americkej asociácie pre techniku v poľnohospodárstve a v biosystémoch a vedeckej rady Slovenskej akadémie vied a i. Bol členom vedeckých rád slovenských univerzít, členom redakčných rád vedeckých a odborných časopisov. Za zásluhy v oblasti vedy a techniky a rozvoj agrárneho sektora získal Cenu ministra školstva za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky „Vedec roka 2010“, Zlatú medailu ministra pôdohospodárstva SR, Medailu Juraja Fándlyho, Čestné uznanie Slovenskej akadémie vied za rozvoj biologických vied, Medailu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Zlatú medailu Českej akadémie poľnohospodárskych vied, cenu Európskej zootechnickej asociácie a ďalšie.

Pamätnú plaketu predsedu NSK za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti pôdohospodárstva, krajinnej ekológie, histórie, publicistiky a verejnej služby v Nitrianskom samosprávnom kraji prevzal Ing. Štefan Košovan. Profesionálne viac ako 40 rokov pôsobil ako pôdohospodársky projektant, hydromeliorátor a krajinný ekológ. Popritom bol aktívnym aj vo verejnej službe a venuje sa aj numizmatike, histórii, a publicistike. Je autorom známej dvojdielnej faktografie o bombardovaní mesta Nitry cez druhú svetovú vojnu pod názvom Nitra, slovenské Coventry a Nitra, druhé Coventry, ako aj monografie o historickej Nitre pod názvom Nitra, moje rodné mesto. Je držiteľom Ceny primátora mesta Nitra. Na záver slávnostného aktu sa za ocenených sa prihovorila a poďakovala Mária Záturová. Kultúrny program zabezpečili žiaci Tralaškoly v Nitre pod vedením pani riaditeľky Alice Rétyovej.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja sa na základe ustanovení § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2, písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013, o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja. Cena NSK sa udeľuje od roku 2009 ako najvyššie vyznamenanie osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. Cena pozostáva zo zlatej plakety, pamätnej listiny a finančného ocenenia v sume 1 000,- eur. Získalo ju už 29 osobností.


Foto č. 1: Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) preberá z rúk predsedu NSK Milana Belicu historik, publicista, autor literatúry faktu a poet Miroslav Pius (vľavo).

Foto č. 2: Ocenené osobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020 sprava: Juraj Barát, Matej Rottkay, Vladimír Vnuk, Marta Mihinová (prevzala cenu za manžela Štefana Mihinu in memoriam), Štefan Košovan.

Foto č. 3: Laureáti Ceny NSK za rok 2019: sprava Miroslav Pius, Mária Záturová, Ján Fölöp.

Ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 - 2020 Ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 - 2020 Ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 - 2020Zdroj: Tlačová správa NSK