Mestské zastupiteľstvo v Nitre bude vo štvrtok 4. februára 2021 rokovať aj o návrhu opatrení v rozpočte na rok 2021. Súčasťou dokumentu je aj zoznam investičných akcií, ktoré chce mesto financovať z úveru, ktorý si mesto zobralo minulý rok a to vo výške 9-miliónov eur.

Nižšie nájdete celý zoznam, PD = projektová dokumentácia, MK = mestská komunikácia.

Na projektové dokumentácie minie mesto Nitra v prípade schválenia poslancami celkom 1 090 000 eur. Pozitívne vnímam dlho očakávanú rekonštrukciu Hollého ulice, ktorá je roky v zlom stave, ale aj rekonštrukciu Radlinského ulice, ktorá je ako ulička vedúca k pešej zóne v nedôstojnom stave. Väčšej investície by sa konečne malo dostať aj Stredisku mestských služieb Nitra, ktoré dostane milión eur.

Z hľadiska aktuálnych potrieb a situácie, kedy má mesto z dôvodu koronavírusu výpadok príjmov a financuje investičné akcie z úveru, kriticky hodnotím zámer postaviť skateparky na Dieloch a Chrenovej. Je to zbytočný luxus. Mesto by sa malo viac venovať parkovaniu, ktoré je v celej Nitre nedotiahnuté a nevidím ružovo ani najbližšie roky. Ako vidíte v zozname nižšie, peniaze nepôjdu na vybudovanie parkovacích miest, ale na kamerový systém a softvér. Čo bude mesto sledovať a kontrolovať neviem - keďže ani jedna mestská časť nie je pripravená na rezidentské parkovanie.

Absurdná je tiež suma, ktorá pôjde na rekonštrukcie ciest v mestských častiach - každá dostane po 100-tisíc eur. V minulosti išlo na rekonštrukcie 250-tisíc eur a aj táto suma bola terčom kritiky ako nedostatočná. Napríklad také Staré mesto - Kalvária v roku 2020 nedostala nič, pričom táto časť má z dôvodu svojej polohy nedoriešené viaceré problémy - spoplatnené parkovanie, žiadne zvýhodnenie rezidentov, absentujúce parkovacie miesta, ulice vo veľmi zlom stave.

PD Zoborský kláštor - toalety 5-tisíc eur
PD Skatepark Chrenová - 40-tisíc eur
PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia 15-tisíc eur
PD MK Hollého + výbočisko 80-tisíc eur
PD MK Hanulova 2. etapa 20-tisíc eur
PD Zápasnícka hala 20-tisíc eur
PD Plaváreň pod Borinou 250-tisíc eur
PD Revitalizácia Župného námestia 150-tisíc eur
PD Predĺženie pešej zóny 350-tisíc eur
PD Skatepark Centrum Diely 20-tisíc eur
PD Radlinského 40-tisíc eur
PD Kasárne pod Zoborom - revitalizácia parku 30-tisíc eur
PD Parkovacia politika 70-tisíc eur

Zoborský kláštor - toalety 35-tisíc eur
Skatepark Centrum Diely 280-tisíc eur
Skatepark Chrenová 210-tisíc eur
Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou 700-tisíc eur
Rekonštrukcia MK VMČ1 až VMČ7 100-tisíc každá mestská časť
Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihoť 300-tisíc eur
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa 250-tisíc eur
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia 135-tisíc eur
Rekonštrukcia Zápasníckej haly 400-tisíc eur
MK Hollého + výbočisko 720-tisíc
Radlinského - dokončenie pešej zóny 350-tisíc eur
MK Hanulova 2. etapa 180-tisíc eur
Rekonštrukcie MK 800-tisíc eur
Cintorín Chrenová - vybavenie 70-tisíc eur
Kasárne pod Zoborom - revitalizácia parku 30-tisíc eur
Revitalizácia detských ihrísk 350-tisíc eur
Nákup techniky SMsS 1-milión eur

Odbor dopravy

Parkovacia politika - parkovacie automaty 200-tisíc eur
Parkovacia politika - kamerový systém 100-tisíc eur
Parkovacia politika - softvér 60-tisíc eur
Parkovacia politika 570-tisíc eur
Prípravná a projektová dokumentácia 50-tisíc eur


Doplňujúce informácie zo zastupiteľstva, ktoré sa koná 4.2.2021


Poslanec Miroslav Gut predložil pozmeňovací návrh na vrátenie materiálu na dopracovanie a predloženie na ďalšom zastupiteľstve. A takto hlasovali poslanci:
ZA: Laurinec-Šmehilová, Slíž, Gut, Ajdariová, Hollý, Obertáš, Štefek, Turba, Rácová, Varga, Filipová.
Proti: Ágh, Mezei, Bakay, Hatala, Moravčík, Špoták, Balko, Jursa, Pravda, Král.
Zdržali sa: Stümpel, Barbarič, Košťál, Vančo, Dovičovič, Králová, Rathouský.

Návrh teda neprešiel.


Hlasovanie o návrhu ako celku a teda schválenie:

ZA: Ágh, Greššo, Slíž, Mezei, Stümpel, Bakay, Hatala, Moravčík, Špoták, Balko, Barbarič, Jursa, Buršáková, Košťál, Pravda, Vančo, Dovičovič, Král, Králová, Rathouský.
Proti: Laurinec Šmehilová, Ajdariová, Hollý, Obertáš, Štefek, Turba, Rácová, Filipová.
Zdržal sa: Gut, Varga.

Materiál teda prešiel - financovanie investičných akcií z úveru.


Návrhy konkrétnych investičných akcií (v súlade s Akčným plánom PHSR 2020-2021)


1. Pešia lávka nad železnicou

Rekonštrukcia lávky pre peších nad železničnou traťou. Súčasná lávka je v absolútne nevyhovujúcom stave. Hrozi jej úplne uzatvorenie. Táto lávka spája mestské časti Čermáň a Staré Mesto. Vymenená bude mostovka, schodisko, elektrická prípojka a osvetlenie. Pribudne výťah zo strany Staničnej ulice, z druhej strany bude bezbariérová rampa. Predbežné náklady sú vyčíslená na 671 000 EUR vrátane výťahu.


2. Revitalizácia detských ihrísk

Revitalizácia detských ihrísk v správe mesta Nitra v zmysle podmienok zákona 371/2019 Z. z. - Zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Je potrebné zosúladiť bezpečnosť všetkých detských ihrísk v správe Mesta Nitra s podmienkami, ktoré začnú platiť od 31.12.2021. Samotnej revitaiizácii bude musieť predchádzať pasportizácia. Mesto Nitra má vo svojej správe cca 265 detských ihrísk. Pri revitalizácii bude kladený dôraz aj na inkluzívnosť hracích prvkov.


3. Stredisko mestských služieb - technika

Modernizácia zastaraného vozového parku. Zastaraný vozový park vyvoláva zvýšené výdavky na náhradné diely a opravy. Nákup novej techniky na zimnú a celoročnú údržbu komunikácií a zelene by mal obsahovať 1ks veľké zametacie vozidlo, 1ks malé zametacie vozidlo, 1ks tlakový čistiaci stroj na odburiňovanie a čistenie obrubníkov, 2ks multikáry na zimnú údržbu a zalievanie zelene, 2ks AVIA valník a menšia technika ako fukáre a vysávače na údržby trávnikov. Nová technika zvýši efektívnosť vykonávaných služieb, spoľahlivosť, zníži náklady a poskytne aj modernejšie spôsoby údržby.


4. Infraštruktúra celomestského významu

Investície celomestského významu do komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, vrátane súťaží a projektových dokumentácií. Jedná sa komplexné riešenia infraštruktúry celomestského významu, napr. komunikácie spájajúce jednotlivé mestské časti. Tieto investície budú vyberané spôsobom merania hodnoty za peniaze (počet užívateľov + miera súčasného opotrebovania). Typickým príkladom takejto infraštruktúry je napr. Hollého ulica, po ktorej denne prejde 11-13 tis. automobilov + viac ako 8000 prepravených osôb v hromadnej doprave. Komplexné riešenie by malo zahŕňať komunikáciu, prvky uprednostnenia hromadnej dopravy, chodníky, zeleň.


5. PD + spolufinancovanie

Projektové dokumentácie a 5% spolufinancovania investícií financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, resp. iných EU dotačných programov. Ide o schválené projekty alebo projekty pripravované na podanie. Napr. Cyklolávka cez rieku Nitra, Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Mestský park v Nitre časť Nový park, Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre, Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťkova, Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Brezový Háj, Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom, Výstavba cyklo-garáží a stojanov v meste Nitra, Kreatívne centrum Nitra a iné.


6. Infraštruktúra v MČ

Investície v jednotlivých mestských častiach do komunikácií, chodníkov, mobiliáru, zelene a projektových dokumentácií.


7. Kúpalisko

Pokračovanie v H. a III. etape modernizácie kúpaliska, najmä: dokončenie gastro - relaxačnej zóny, technologická modernizácia (filtre, automatická úpravňa vody,...), štúdia vstupnej časti so šatňami a ich modernizácia, hracie prvky a pod.


8. Diely - lokálne centrum

Realizácia športovo oddychového parku v priestore Kmeťová, Popradská a Zvolenská (skatepark) na základe PD najmä zatienenie javiska a postavenie jeho zadnej časti, doplnenie hracích prvkov pre deti i dospelých, prípojky sieti pre organizáciu podujatí, drobná architektúra, výsadba zelene.


9. Plaváreň pod Borinou

Vyhotovenie štúdie a PD - Plaváreň na Klokočine, ktorá okrem samotnej plavárne a menšieho wellness bude koncipovaná ako objekt s doplnkovými službami pre lokalitu oddychového parku pod Borinou.


10. Zápasnícka hala

Riešenie dlhodobo odkladaného havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska. Túto halu v súčasnosti využíva aktívne až päť športových klubov, a to zápasenie, jiu-jitsu, aikido, kondičná kulturistika a RTVŠ. Spolu s dorastom a mládežníkmi tak dáva priestor pre športovanie stovkám športovcom.


11. Tenisová hala

Pokračovanie v začatej rekonštrukcii Novej haly v Tenisovom areáli na Chrenovej. Hala sa používa od roku 1999 a okrem tenisu slúži aj na bedminton. S halou je spojená kolkáreň. V roku 2018 dostala hala nový povrch, ktorý však začal byť ohrozovaný zatekaním na hraciu plochu. Vážnym problémom je tiež únik tepla, nakoľko hala nemá tepelnú izoláciu. Do roku 020 sa na objekte za posledných desať rokov nevykonávali žiadne väčšie rekonštrukcie a opravy. Pokračovanie rekonštrukcie bude spočívať v zateplení strechy a obvodových múrov.


12. Toalety Zoborský kláštor

Lokalita zoborskej nemocnica sa v posledných rokoch stala vyhľadávanou turistickou atrakciou. Napomohli k tomu aj vyznačené cyklotrasy v okolitých lesoch a postupná obnova Zoborského kláštora. Stovky návštevníkov denne v letnej sezóne však spôsobili požiadavku na výstavbu verejného sociálneho zariadenia. Na danom priestore sa navyše nachádza Špecializovaná nemocnica s v. Svorada, ktorá tiež vyžaduje dodržiavanie prísnejších hygienických štandardov v celom širokom priestore.


13. Parkovacia politika

Nákup parkovacích automatov, nákup osobného automobilu vrátane technológie a software rozpoznávania ŠPZ a ich spracovania Mestskou políciou, vrátane automatizovaného online žiadania a vydávania rezidenčných parkovacích kariet budovanie a vyznačovanie parkovacích miest v zmysle normy (najväčšia časť investície). Parkovacia politika je" dlhodobý proces, ktorý obsahuje postupné vyznačovanie parkovacích miest a zapájanie lokalít do systému. Systém bude generovať príjem z predaja parkovacích kariet a parkovacích poplatkov (v Nitre je zaregistrovaných bezmála 52 000 automobilov). Zároveň systém zefektívni prácu Mestskej polície pri kontrole parkovania. Vyvolaným efektom bude aj prehlásenie trvalých pobytov do Nitry vzhľadom k nastaveniu parkovacej politiky čo prinesie ďalší príjem od štátu na pomôcť odvrátiť dlhodobý negatívny trend znižovania počtu obyvateľov mesta..


14. Kasárne zeleň

Našou kontinuálnou snahou je transformovať Kasárne pod Zoborom na významný verejný priestor pre obyvateľov Nitry, poskytujúci kultúru, vzdelanie a oddych. Cieľom investície je dendrologický preskúmať stav jestvujúcich drevín v areáli! zabezpečiť ich revitalizáciu a bezpečnostné opatrenia a vypísať súťaž návrhov na funkčno- priestorové riešenie parku, Investícia zahŕňa: dendrologický prieskum, ošetrenie jestvujúcich drevín, súťaž návrhov, PD.


15. Pešia zóna - predĺženie po OC Mlyny

Predĺženie pešej zóny je jedným zo strategických krokov, ktoré umožní bezpečné a komfortné pešie prepojenie medzi pešou zónou a prestupným uzlom pri OC Mlyny. Obnoví sa mestská pešia promenáda sprístupnená priamo od Mlynov, ktorá pomôže oživiť aj dnešnú pešiu zónu a vznikne tak moderný a živý priestor 21.storočia so vzrastlou zeleňou, cyklotrasou, tieňom, mobiliárom, vodnými prvkami a letnými terasami. Vizuálne bude priestor vnímateľný už z hlavnej križovatky, čo priestoru dáva predpoklad prilákať aj návštevníkov obchodného centra. V rámci I. etapy bude vyhlásená otvorená architektonická súťaž návrhov, ktorá nájde najvhodnejšie riešenie pre tento významný mestský priestor. Obdobnou formou postupovalo aj mesto Trenčín, kde súťaž priniesla kvalitný výsledok. Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. Súbežne s priebehom súťaže bude priestor dočasne až do doby stavebnej realizácie dopravne upravený, doplnený mobiliárom a mobilnými prvkami zelene a oživený letnými terasami, aby si obyvatelia mohli postupne zvyknúť na jeho novú podobu a aby mohli byť doladené aj posledné detaily finálneho riešenia. Použitý mobiliár bude pred začatím stavebných prác presunutý na iné miesto v rámci mesta Nitra pre jeho oživenie.

Investícia zahŕňa: súťaž návrhov, PD, reorganizáciu dopravy a dočasné riešenie formou mobiliáru.


16. Skejt park Chrenová

Obdobný športový areál ako je na Dieloch. Komplexné riešenie vrátane zelene, mobiliáru, osvetlenia. Skejt park bude obsahovať skejtbordový bazén a bude vhodný aj pre BMX, kolieskové korčule a kolobežky. Návrh bude súťažený verejnou súťažou. Investícia zahŕňa súťaž + projektovú dokumentáciu + samotnú realizáciu. Umiestnenie areálu bude konzultované v mestskej časti, aby bral ohľad na potreby a názory obyvateľov.


17. Župné námestie

Aktuálne nehostinný priestor nedokončeného Župného námestia je posledným chýbajúcim elementom medzi Svätoplukovým námestím a hradným areálom, ktorému je potrebné dať dôstojnú podobu hodnú centra krajského mesta. Použitie kvalitných materiálov, doplnenie zelene a mobiliáru a reorganizácia dopravy je nevyhnutnosťou. V rámci I. etapy bude vyhlásená otvorená architektonická súťaž návrhov, ktorá nájde najvhodnejšie riešenie pre tento významný mestský priestor a jeho funkčnú náplň. Obdobnou formou postupovalo aj mesto Trenčín, kde súťaž priniesla kvalitný výsledok. Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby.
Súbežne s priebehom súťaže bude priestor dočasne až do doby stavebnej realizácie dopravne upravený, doplnený mobiliárom a mobilnými prvkami zelene a oživený letnými terasami a napríklad streetfood-truckmi. Použitý mobiliár bude pred začatím stavebných prác presunutý na iné miesto v rámci mesta Nitra pre oživenie ďalšieho mestského priestoru.

Investícia zahŕňa: súťaž návrhov, PD, reorganizáciu dopravy a dočasné úpravy formou mobiliáru


18. Kino Lipa - kultúrne centrum

Sídlisko Chrenová ako jediná mestská časť nemá kultúrny dom, resp. priestor pre kultúru (ak nerátame KOS). Kino Lipa so svojím zázemím bolo projektované ako kultúrno-spoločenské centrum. Cieľom je vrátiť tomuto priestoru jeho funkciu. Formou vhodného partnerstva chceme vytvoriť z kinosály s kapacitou asi 350 osôb multimediálny priestor. Budovu a jej okolie budeme postupne smerovať primárne na kultúrno-spoločenské využitie. Zároveň musíme vyriešiť dopravné súvislosti ako zásobovanie, príjazd a parkovanie.


19. Radlinského - dokončenie pešej zóny

Dôstojnú podobu si po vyše 20 rokoch od rekonštrukcie pešej zóny zaslúži aj posledná nedokončená časť pešej zóny - Radlinského ulica. Cieľom je komplexná rekonštrukcia vrátane vzrastlej zelene, dlažby a prvkov mobiliáru, aby sa priestor mohol stat plnohodnotnou súčasťou pešej zóny centra mesta. Spolu s rekonštrukciou Kina Palace, peším prepojením k Starému Rínku a vytiahnutím letných terás do ulice má priestor potenciál byť rovnako kvalitným, ako je dnes Kupecká ulica.

Investícia zahŕňa: PD + realizácia (dlažba, stromy, prekládky sietí, mobiliár)