Činnosť spolku bola výrazne ovplyvnená pandémiou Covid 19. Nebolo možné sa schádzať, realizovala sa len časť plánovaných aktivít, prác. Tak ako po uplynulé roky hlavný program spolku bol smerovaný na zveľadenie Zoborského kláštora a organizovanie sprievodných podujatí v jeho areáli. Od roku 2014 sa o jarné upratovanie, priebežnú starostlivosť počas roka organizačne postaral Zoborský skrášľovací spolok. V dôsledku protiepidemiologických opatrení Národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa v areáli nemocnice na Zobore bola uzatvorená. Nebolo možné organizovať brigádnickú pomoc. Čiastočné práce boli vykonané za pomoci Mesta Nitra, občanmi zaradenými do verejnoprospešných prác. Po sprístupnení Národná kultúrna pamiatka pôsobila zanedbaným dojmom, čo bolo návštevníkmi vytýkané.


Práce na zveľadení areálu NKP

- Príbytok mnícha č. 3, náznaková rekonštrukcia, opláštenie južnej steny a severného a južného štítu. Pre pandémiu sa s prácami začalo až v júli. Grant Mesto Nitra. Týmto boli ukončené práce na príbytku mnícha, chýba len bleskozvod. Návštevník má predstavu o objeme stavby, jednotlivých miestnostiach. Pomocou aplikácie na telefóne, alebo tablete s využitím 3D rozšírenej reality má možnosť vidieť exteriér, interiér a záhradku mnícha. Vstúpi do 17. Storočia, prezrie si obydlie kamaldulského mnícha žijúceho kontemplatívnym životom.
- Výroba a osadenie sedesu do presbytéria ruiny kláštorného kostola. Podpis zmluvy s NSK v októbri, následne realizácia diela. Grant NSK. Sedes je sedadlo, odkiaľ kňaz vedie bohoslužbu. V roku 2016 bola inštalovaná socha sv. Svorada, 2017 obetný stôl, 2018 ambona, 2019 kríž.
- Slovenský klub turistov vyznačil v júli novú prístupovú cestu do kláštora od Svoradovho prameňa. Je vyznačená modrým značením.


Spoločenské akcie

- 19.6.2020 Leto na ZOBORSKOM KLÁŠTORE spoločensko-kultúrne popoludnie sa pre pandémiu podujatie neuskutočnilo
- 4.7.2020 NITRA, MILÁ NITRA, Cyrilometodské putovanie
- 5.7.2020 NITRA, MILÁ NITRA, Kňažský seminár sv. Gorazda, Rozšírená realita – príbytok mnícha, možnosť prehliadky
- 8.8.2020 Leto na ZOBORSKOM KLÁŠTORE, detské popoludnie, tvorivé dielne
- 1.9.2020 Leto na ZOBORSKOM KLÁŠTORE – Múry ožívajú, program pre rodiny s deťmi, pre nepriaznivé počasie sa podujatie neuskutočnilo
- 9.9.2020 Dni európskeho kultúrneho dedičstva – Pamiatková obnova Zoborského kláštora, prednáška, Ing. arch. Zuzana Holičková – KPÚ, ARTIN
- 26.9.2020 GRILOVAČKA NA KLÁŠTORE - Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Svetový deň cestovného ruchu, pre nepriaznivé počasie sa podujatie neuskutočnilo


Duchovné podujatia

- 5.6.2020 NOC KOSTOLOV , ekumenická bohoslužba sa pre pandémiu neuskutočnila.
- V roku 2020 na sviatok patróna nášho mesta sv. Svorada dňa 17. júla diecézny biskup Mons. Viliam Judák odslúžil slávnostnú sv. omšu v areáli ruín kláštora na Zobore.
- Dňa 8.9.2020 Mons. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát celebroval ďakovnú svätú omšu na sviatok " narodenia Panny Márie " v ruine kláštorného Kostola sv. Jozefa.


Novinky pre návštevníkov

- Rozšírená realita – pomocou 3D technológie bolo možné si v roku 2020 pozrieť a vypočuť komentár ku exteriéru príbytku mnícha so záhradkou a následne vstúpiť do pustovne kamaldulského mnícha (projekt z roku 2019), prezrieť si zariadené priestory. Grant NKN a Poštová Banka.
- Model kamaldulského Kláštora sv. Jozefa na Zobore, zhotovený Mgr. Petrom Rehákom, umiestnený v príbytku mnícha. Pomocou rozšírenej reality je možné si vypočuť komentár a pozrieť si obrazovú dokumentáciu. Grant Mesto Nitra.
- Koncom novembra zhotovené nové smerové značenie prístupových trás ku kláštoru a informačných tabúľ, bude osadené po sprístupnení areálu v roku 2021. Grant NSK.

V roku 2020 sme ešte plánovali, ale k vôli pandémii sa nepodarilo realizovať:
- Osvietenie ruiny Kostola sv. Jozefa, nemohli sa uskutočniť brigády ani odborné práce v dôsledku pandémie. Spoločnosť Ledvance vyhotovila projekt a darovala svietidlá.


Plány na rok 2021

- Nájsť partnera na údržbu zakonzervovaných pamiatok a celého areálu, aby sa neopakoval stav z roku 2020. Ruiny o ktoré sa nik počas stáročí nestaral sú zakonzervované, okolie je upravené na lesopark, len potrebuje pravidelnú údržbu – opateru. Prosíme o pomoc.
- V prípade sprístupnenia areálu, osadiť nové značenie prístupu do kláštora, ktoré bolo realizované v roku 2020 a je momentálne uskladnené.
- Realizovať projekt osvietenia ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa.
- Rozšíriť ponuku 3D rozšírenej reality o exteriér kláštorného kostola a hlavne pre mladších návštevníkov pexeso a včela medonosná.


Fotodokumentácia

- Náznaková rekonštrukcia príbytku kamaldulského mnícha, pohľad od východu

Náznaková rekonštrukcia príbytku kamaldulského mnícha, pohľad od východu


- Náznaková rekonštrukcia príbytku kamaldulského mnícha, pohľad od juhu

Náznaková rekonštrukcia príbytku kamaldulského mnícha, pohľad od juhu


- Aplikácia ZOBORSKÝ KLÁŠTOR, Rozšírená realita, príbytok mnícha exteriér

Aplikácia ZOBORSKÝ KLÁŠTOR, Rozšírená realita, príbytok mnícha exteriér


- Aplikácia ZOBORSKÝ KLÁŠTOR, Rozšírená realita, príbytok mnícha záhradka

Aplikácia ZOBORSKÝ KLÁŠTOR, Rozšírená realita, príbytok mnícha záhradka


- Model kamaldulského Kláštora sv. Jozefa na Zobore 17. storočie

Model kamaldulského Kláštora sv. Jozefa na Zobore 17. storočie


- Turistické značenie prístupového chodníka od kláštora ku Svoradovej jaskyni

Turistické značenie prístupového chodníka od kláštora ku Svoradovej jaskyni