Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre vo štvrtok 10. decembra 2020 schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry. Na jeho základe bude platiť zákaz herní a kasín v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, v budovách pre kultúru a verejnú zábavu, nebudú môcť byť umiestnené v bytových domoch.

Všeobecne záväzného nariadenie č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitra schválilo zastupiteľstvo dňa 14.06.2019. Krajský súd v Nitre však toto VZN pozastavil dňa 19. august 2019. Žalobcom bol Okresný prokurátor v Nitre, Okresná prokuratúra v Nitre. Žalobca vyslovil nesúlad Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitra prijatého žalovaným mestom Nitra dňa 14.06.2019 s ustanoveniami § 79 ods. 3 veta prvá, § 79 ods. 4 veta prvá, § 79 ods. 5 veta prvá a druhá zák. č. 30/2019Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust.§ 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Na jeseň však Národná rada SR schválila novelu zákona č. 287/2020 Z. z. o hazardných hrách. Na jej základe teda teraz rozhodlo mestské zastupiteľstvo o schválení uvedeného všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu na území mesta Nitra.

Vyjadrenia poslancov, primátora nájdete v tomto článku.

Celú diskusiu zo zastupiteľstva si môžete pozrieť na youtube nižšie - čas od 2:11:10 do 5:01.