Mesto Nitra dnes zverejnilo dotazník o odpadoch. V dotazníkovom prieskume zisťujeme názory občanov na systém nakladania s odpadmi v meste.

Dotazník vypracovala pracovná skupina Odpady, ktorá vznikla pri Komisii Mestského zastupiteľstva pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti. Skupinu tvoria odborníci na odpadové hospodárstvo.

Poslankyňa Jarmila Králová, ktorá iniciovala dotazník, aj vznik pracovnej skupiny o jeho účele a prínose hovorí: „V súčasnej dobe je problematika odpadov, predovšetkým separovania a kompostovania, či tzv. ZERO waste často diskutovaná téma medzi obyvateľmi i odborníkmi. Boli by sme radi, keby sa podiel vyseparovaného odpadu v Nitre zvýšil. Je pre nás veľmi dôležité vedieť, čo obyvatelia o tejto problematike vedia, čo očakávajú od mesta a či separujú, prípadne či plánujú odpad separovať."

Viceprimátor Miloslav Špoták z dlhodobého pohľadu dodáva, že „ide o prvý krok – poznať názory a potreby – následne chceme systém nakladania s odpadmi vylepšovať, predchádzať vzniku odpadov, obmedziť používanie jednorazových plastov, zhodnocovať kuchynský odpad a pod.“

Dotazník môžete vyplniť priamo na tomto odkazeZdroj: Mesto Nitra