Momentálne na UKF študuje 7 021 študentov, z čoho je 1 825 prvákov bakalárskeho štúdia a 337 poslucháčov zo zahraničia, čím škole patrí miesto šiestej najväčšej univerzity na Slovensku.

V týchto dňoch si Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pripomína 60. výročie vysokoškolského vzdelávania. Pri príležitosti okrúhleho jubilea pripravuje oslavy za účasti množstva pozvaných hostí od nás i zo zahraničia, medzi pozvanými predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, cirkvi, zástupcami NSK, Mesta, partnerských univerzít a ďalších inštitúcií nebudú chýbať ani mnohé známe osobnosti, ktoré sú bývalými absolventmi našej školy.


Oslavy výročia

Oslavy sa uskutočnia 16. a 17. 10. 2019. V stredu 16. 10. o 17.00 h ich otvorí slávnostná sv. omša Veni Sancte v Bazilike sv. Emeráma, vo štvrtok 17. 10. o 10. h pokračujú slávnostným zasadnutím Akademickej obce v Aule UKF na Tr. A. Hlinku. Po recepcii o 12.00 h v Študentskom domove Nitra na B. Slančíkovej 1 sa o 14.00 h v tých istých priestoroch uskutoční Stretnutie s prvými absolventmi Pedagogického inštitútu v Nitre. Bodku za oslavami dá slávnostný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty o 17.00 h v koncertnej sále Župného domu.

Univerzita Konštantína Filozofa je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska i Európy. Jej poslaním je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia. V neposlednom rade je univerzitou, ktorá sa zameriava na prácu so študentmi a za jednu zo svojich hlavných činností považuje výskum.

Aktuálne má UKF v Nitre päť fakúlt - Fakultu prírodných vied, Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva, Fakultu stredoeurópskych štúdií, Filozofickú a Pedagogickú fakultu, ktoré ponúkajú desiatky študijných programov - konkrétne ide o 6 akreditovaných jednopredmetových a 29 dvojpredmetových učiteľských študijných programov, 68 bakalárskych a 49 magisterských študijných programov a 37 vedeckých doktorandských študijných programov.

V uplynulých šiestich dekádach na našej univerzite získalo vysokoškolské vzdelanie takmer 76-tisíc absolventov od nás i zo zahraničia. Momentálne na UKF študuje 7 021 študentov, z čoho je 1 825 prvákov bakalárskeho štúdia a 337 poslucháčov zo zahraničia, čím UKF patrí miesto šiestej najväčšej univerzity Slovenska. Na škole pôsobí 908 zamestnancov, z čoho je 534 pedagogických pracovníkov.


Z bohatej histórie

UKF v Nitre má za sebou bohatú históriu. Za šesť desaťročí sa z pôvodného Pedagogického inštitútu, ktorého úlohou bolo pripravovať učiteľov pre základné a neskôr stredné školy, pretransformovala až na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogický inštitút (PI) vznikol v roku 1959, v začiatkoch mal 316 študentov a 29 pedagogických pracovníkov, ktorí pôsobili na šiestich katedrách – Katedre pedagogiky a psychológie, Katedre slovenského a ruského jazyka, Katedre výtvarnej výchovy, Katedre hudobnej výchovy, Katedre prírodných vied a Katedre marxizmu-leninizmu.

Pod svojím názvom PI existoval tri roky do roku 1963, v rámci reformy vysokoškolského systému od roku 1964 pôsobil ako samostatná Pedagogická fakulta (PF) v Nitre. V desiatom roku svojho fungovania v roku 1969 mala už 18 katedier a 190 pedagógov, z ktorých bolo 5 profesorov a 17 docentov. Sedemdesiate roky poznačené normalizáciou a ideologickým tlakom nepriaznivo postihli aj PF v Nitre, niektorí pedagógovia museli odísť, iní boli vylúčení, zrušené boli niektoré študijné odbory a zanikli aj príslušné katedry. Aj napriek dobovým obmedzenia sa však PF v Nitre definitívne etablovala v systéme vysokých škôl na Slovensku a 80. roky sú obdobím jej ďalšieho rozvoja vo sfére výučby, vedy i výskumu.

Nežná revolúcia v roku 1989 v rámci radikálnych celospoločenských zmien priniesla aj zásadné koncepčné a štrukturálne zmeny na PF v Nitre. V roku 1992 sa zo samostatnej Pedagogickej fakulty a vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP) prijatím zákona v NR SR vytvorila jedna vysoká škola univerzitného typu s názvom Nitrianska univerzita. Po zlúčení však spory o podobu a smerovanie univerzity, ktorá existovala iba desať mesiacov, nakoniec v tom istom roku 1992 vyústili do vzniku samostatnej Vysokej školy pedagogickej (VŠPg).

Následné formovanie nových fakúlt, katedier, pracovísk a študijných odborov v súlade so zvyšovaním kvality vyučovacieho procesu i vedecko-výskumnej práce vyvrcholilo v roku 1996, kedy sa VŠPg premenovala na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (UKF v Nitre). Jej existenciu 23. októbra schválila NR SR, slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997. Týmto aktom sa začala nová kapitola v dejinách univerzity, ktorá je podľa svojho štatútu vrcholnou výchovno-vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou univerzitného typu v sústave vysokých škôl Slovenska.Zdroj: UKF Nitra