Prúser - asi tak by som nazval počin zastupiteľstva vo veci financovania školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra. Akosi sa "zabudlo" na ich dofinancovanie? Alebo to bol zámer, dôležité bolo zvýhodniť súkromné školy?! A teraz bude treba nájsť niečo vyše milióna eur v mestskej kase.

Kde nastal problém? Dňa 31. januára 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo VZN č.1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry a následne materiál č.25/2019 – Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019, ktorým sa v zmysle uvedeného VZN dofinancovali súkromné a cirkevné školy a tiež školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Nitry.

V skratke - navýšili sa peniaze pre súkromné a cirkevné školy, zabudlo sa na mestské školy. Pre základné školy bude treba doplatiť sumu 709 755 eur, pre materské školy 314 011 eur.

Neviem čo si mám o tom myslieť - súkromníkom zaplatíme aj navyše, na "svoje" školy zabudneme??? Kde zoberie mesto vyše milióna eur? Tieto peniaze nie sú v rozpočte tak ako nie sú navýšené peniaze na súkromné školy.

Spolu teda 2 milióny eur, ktoré v rozpočte neboli. Niekde sa táto suma bude musieť prejaviť. Trochu luxus v podmienkach mesta, ktoré sa rozpadáva a potrebuje milióny na rekonštrukciu či už ciest, alebo chodníkov.

Na túto nezrovnalosť upozornila poslankyňa Rácová na zasadnutí zastupiteľstva 14. marca 2019. Na najbližšom zastupiteľstve by malo byť pripravené rozpočtové opatrenie, ktoré zohladní chýbajúci milión.

Svoj názor na navýšenie financií na súkromné a cirkevné školy som vyjadril v článku Komentár k financovaniu súkromných a cirkevných škôl + zoznam škol