Predpokladom chovateľského úspechu je láska k zvieratám, dostatok aktuálnych informácií a zavádzanie inovácií. Platí to v chove hospodárskych, spoločenských či cudzokrajných zvierat, na ktoré sa zameriava výučba študentov SOŠ veterinárnej v Nitre.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy, slávnostne otvorené 14. apríla 2015, výrazne rozširuje spektrum pedagogickej činnosti a praktického vzdelávanie školy. Najnovšie odborné teoretické a praktické poznatky bude škola odovzdávať nielen stredoškolským študentom, ale i skúseným chovateľom v rámci celoživotného vzdelávania či tým, ktorí sa chcú na túto oblasť činnosti rekvalifikovať. Dôležitým faktorom je, že centrum bude mať prepojenie na zamestnávateľov, stavovské a profesijné organizácie.

O záujme zriaďovateľa školy – Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako aj stavovských a profesijných organizácií o rozšírenie vzdelávacej činnosti SOŠ veterinárnej svedčí i účasť ich najvyšších predstaviteľov na slávnostnom otvorení centra. Pred prestrihnutím pásky sa prítomným prihovorili predseda NSK Milan Belica, riaditeľka SOŠ veterinárnej Edita Križanová a predstaviteľ Komory veterinárnych lekárov Ladislav Stodola.

Predseda NSK Milan Belica zdôraznil špecifické postavenie nitrianskej veterinárnej školy v tom, že pôsobí v poľnohospodárskom prostredí mesta Nitra s poľnohospodárskou univerzitou a výskumným ústavom, orientovaným na živočíšnu výrobu. Osobitne ocenil doterajšie výsledky práce tunajšej školy. Ladislav Stodola poukázal na význam nového centra pre veterinárnu a chovateľskú prax a riaditeľka školy Edita Križanová pripomenula skutočnosť, že veterinárstvo sa ako študijný odbor vyučuje na tunajšej škole od roku 1960. Vyjadrila potešenie z toho, že odborná komisia SPPK na základe splnenia všetkých predpokladov vydala rozhodnutie o zriadení tohto nového vzdelávacieho centra.


Stredná odborná škola veterinárna v Nitre sa stala Centrom odborného vzdelávania
Stredná odborná škola veterinárna v Nitre sa stala Centrom odborného vzdelávaniaZdroj: Nitralive.sk, sosvetnr