Voľby do NRSR 2012: Informácie pre voliča


Voličský preukaz, pokiaľ sa v deň volieb nebudú občania Nitry zdržiavať v mieste trvalého bydliska, vybavia v budove Mestského úradu Nitra, Štefánikova tr. č. 60, prízemie v Klientskom centre služieb, č. dv. 616 /vedľa pokladne/.

Pondelok od 8,00 do 15,00
Utorok od 8,00 do 15,00
Streda od 8,00 do 16,45
Štvrtok od 8,00 do 15,00
Piatok od 8,00 do 13,45

Telefónne č. 037/6 502 107

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:

- najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 9. februára 2012)
- najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 8. marca 2012) v úradných hodinách obce.

Obec vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

Zdroj: Ministerstvo vnútra