Spýtali sme sa kandidátov na primátora Nitry na budúcnosť cyklotrás v meste

Občianske združenie kRaj v spolupráci so spravodajským portálom Nitralive.sk rozoslalo dňa 10.novembra 2010 všetkým desiatim kandidátom na post primátora mesta Nitry krátku anketu tematicky zameranú na cyklistickú dopravu v meste. Kandidáti sa mohli vyjadriť k šiestim okruhom nasledujúcich otázok:

Anketové otázky:

1. Pokladáte využívanie bicykla za plnohodnotný druh prepravy v meste, alebo by mal bicykel podľa Vás slúžiť výlučne na rekreačné účely?
2. Aký význam plní podľa vás cyklistická doprava v meste?
3. Je súčasťou Vášho volebného programu budovanie cyklotrás v rámci mesta? Aké konkrétne kroky plánujete uskutočniť pre zlepšenie cyklistickej dopravy v Nitre? Viete vyčísliť aj počet kilometrov, ktoré plánujete vybudovať?
4. Ste ochotná/ý upriamiť sa na systémové vytváranie súvislej siete cyklotrás, a nie na jej útržkovité budovanie?
5. Budete presadzovať budovanie trás, ktoré budú bezpečné? (Cyklista sa nebude deliť o trasu s autami alebo chodcami, v trase nebudú prerušenia dopravnými značkami, stĺpmi osvetlenia, reklamnými pútačmi umiestnenými v ceste čo je bohužiaľ realitou.)
6. Ste ochotná/ý spolupracovať a na akej úrovni s cykloverejnosťou, občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa cyklodopravou a univerzitami pri budovaní a navrhovaní cyklotrás, alebo to necháte na útvary Mestského úradu v Nitre?

Odpovede:

1. Bc. Mário Dinga
Na naše otázky kandidát nereagoval.

2. doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

1. Mesto Nitra sa tento rok zapojilo do celoeurópskej iniciatívy Európskeho týždňa mobility, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. až 22. septembra a vyvrcholil Dňom bez áut – bezplatnou MHD pre všetkých obyvateľov mesta (22. septembra). Cieľom kampane bolo pozvanie Nitranov, aby vyskúšali i alternatívy voči súkromným autám, ktorými sú nesporne bicykle. Samozrejme, ak je vhodné počasie, bicykel môže slúžiť aj ako plnohodnotný druh prepravy v meste.
2. Cyklotrasy v Nitre majú tri typy členitosti: pozemná komunikácia, hrádza - pri rieke Nitra a taktiež spájajú mesto s Mestským parkom na Sihoti. Význam cyklistickej dopravy v Nitre je najmä vo využívaní turistických a rekreačných cyklistických trás, ktoré majú regionálny význam a môžu byť rozšírené do celej oblasti, najmä južného Slovenska a celého Ponitria. Vhodnou oblasťou pre ďalší rozvoj cyklotrás sú oblasti Chrenovej, Starého mesta, Pároviec, Mlynáriec, Klokočiny a Krškán. O cyklotrasy je v meste záujem, a to najmä u mladej a strednej generácie pri rekreačnom športe.
3. V rámci môjho volebného programu Spolu ďalej, čo sľúbime, to splníme! na roky 2010 – 2014 plánujem zavedenie cyklobusov pre prevoz bicyklov do rekreačných zón v Nitre. Celkovo je na území mesta Nitra projekčne pripravených 28 kilometrov cyklotrás, hľadajú sa finančné prostriedky na ich realizáciu, napr. formou dotácií z eurofondov. Minulý rok vo februári v Bruseli som podpísal Dohovor primátorov, ktorý zaväzuje mesto znížiť emisie oxidu uhličitého o 20 %, a to najmä zavedením alternatívnych zdrojov energie. K jeho zníženiu by však určite prispelo masovejšie používanie bicyklov, ako alternatívy voči automobilom.
4. Najväčšie problémy pri budovaní cyklotrás sú s vlastníckym vysporiadaním pozemkov, pretože mesto Nitra nie je vlastníkom všetkých komunikácií, kde je plánovaná ich výstavba. V prípade získania dotácií z eurofondov však plánujeme komplexné dobudovanie cyklotrás, aj s mobiliárom, odpočívadlami, lavičkami a osvetlením.
5. V Nitre je v súčasnosti približne 11 kilometrov cyklotrás, nachádzajú sa v Mestskom parku na Sihoti, na Zobore, Klokočine a pri rieke Nitra. Existujúce cyklotrasy v Nitre sú zreteľne a farebne označené, takže sú bezpečné.
6. V rámci participatívnej demokracie plánujeme ešte väčšie posilnenie informovanosti a spoluúčasti občanov na rozhodovaní pri dôležitých rozhodnutiach. Verejná diskusia bude otvorená ešte pred schválením zámeru v mestskom zastupiteľstve, takže spolupráca, a to nielen s cykloverejnosťou a univerzitami určite bude.

3. Ing. Lýdia Forrová

1. Podľa môjho názoru je bicykel plnohodnotným dopravným prostriedkom, ale v meste Nitra sú cyklisti ako účastníci cestnej premávky čiastočne hendikepovaný vzhľadom na to, že nie sú vytvorené bezpečné koridory pre cyklistov.
2. Význam cyklistickej dopravy v našom meste nie je dostatočne docenený, nakoľko ľudia, ktorí majú záujem o využívanie bicykla na prepravu napríklad do práce, sa necítia na cestách bezpečne a rovnako pociťujú nedostatok prepojení mestských častí cyklotrasami (Staré Mesto - Janíkovce, Priemyselný park – Dražovce, Staré Mesto – Krškany, Klokočina – Párovské Háje a i.).
3. Môj volebný program v časti Doprava obsahuje prioritu budovania cyklotrás systémom spájania jednotlivých mestských častí. Živo si viem predstaviť prepojenie Starého Mesta s Priemyselným parkom v Dražovciach pozdĺž potoka Dobrotka. Podľa môjho názoru čím viac Nitranov bude využívať bicykel ako dopravný prostriedok, tým menej áut bude zapojených do cestnej premávky a tým menej bude spalín v ovzduší.
4. Jednou z priorít môjho volebného programu je systémové vytvárane súvislej siete cyklotás.
5. Berúc do úvahy moje odpovede na predchádzajúce otázky môžem jednoznačne deklarovať, že mi ide o vybudovanie systému cyklotrás, ktoré budú bezpečné pre cyklistov.
6. Jednou z priorít môjho volebného programu je prostredníctvom internetového hlasovania zapojiť Nitranov, prípadne školy, občianske združenia a iné organizácie do rozhodovania o dôležitých záležitostiach mesta. Za takúto záležitosť považujem aj navrhovanie a budovanie cyklotrás, aby sme dosiahli konsenzuálne názor občanov a odborných útvarov mesta.

4. Cyril Ivan, Dr.

1. Bicykel pokladám mnoho rokov a jeho využívanie za dlhodobý, vynikajúci a žiaduci druh prepravy a dopravný prostriedok v meste, v okolí i na mnohých cestách. Dlhé roky známy som ako cyklista, bicyklový pretekár a pravidelný používateľ tejto dopravy až do môjho zranenia – bez bicykla, na prechode pre chodcov, so súdnym rozhodnutím, kde sa uznali moje práva.
2. Cyklistická preprava v meste má veľký význam v našom meste, v okolí, ale aj na celom svete.
3. Súčasťou terajšieho aj predchádzajúceho volebného programu poslanca MZ, poslanca NR SR vždy bolo budovanie cyklotrás, ale rozumne, prezieravo ako súčasť chodníkov, dopravných tepien, hlavne budovanie samotných cyklotrás, čo nie je žiadna novinka, hlavne v susedných štátoch.
4. Uznávam a obdivujem cyklistiku, vždy som ochotný upriamiť sa na vytváranie súvislej trate cyklotrás a praktické využívanie.
5. Vždy budem pripravený presadzovať budovanie bezpečných cyklotrás v našom meste i na celom Slovensku – hlavne ako samostatné cyklistické siete a trate. Veľmi je žiaduce využívať aj vedľajšie dráhy ciest na bezpečnú cyklistiku na jednoduchú i pretekársku cyklistiku. Vždy je žiaduce, aby cyklistika i chodec poznal svoje práva a cyklistika mala prevažne samostatné trate. V zahraničí to už nie je žiadna novinka.
6. Pripravený som a vždy ochotný spolupracovať s verejnosťou na každej úrovni, hlavne s takými inštitúciami, ktoré majú vážny a aktívny program. MÚ v Nitre často plní v tejto oblasti len formálnu stránku veci.

5. Ing. Peter Kováč

1. Bicykel patrí medzi ekologické dopravné prostriedky. Ako dopravný prostriedok ho však využíva len malé množstvo ľudí, pretože cestné komunikácie v Nitre sú preplnené automobilmi a dopravná situácia v meste je komplikovaná. Preto bicykel v takýchto podmienkach môže podľa môjho názoru slúžiť len na rekreačné účely.
2. Cyklistická doprava v meste Nitra je v súčasnosti naozaj len veľmi málo využívaná. Boli vybudované cyklistické chodníky a trasy v meste, ale myslím si, že kvôli prehustenej automobilovej doprave sú málo využívané.
3. V mojom programe sa nezameriavam priamo na riešenie budovania cyklotrás v meste, ale súčasťou môjho programu je riešenie problematiky MHD, ktorá využíva autobusy na dieselový pohon, čo jednak dopravu predražuje a na druhej strane znečisťuje životné prostredie. Preto plošnou plynofikáciou autobusov MHD v Nitre by malo dôjsť k zníženiu nákladov na dopravu, čo by sa odzrkadlilo na cene cestovného. Ľudia by tak v menšom meradle využívali svoje osobné motorové vozidlá, čím by sa premávka v Nitre sprehľadnila. Následne by sa podľa môjho názoru zlepšili aj podmienky pre zlepšenie cyklistickej dopravy v Nitre.
4. Osobne som vždy za systémové riešenia problémov ako takých, čiže v tomto smere sa jednoznačne prikláňam na stranu systémového vytvárania sietí cyklotrás.
5. Jedným z bodov môjho volebného programu je aj vybudovanie cyklotrasy na Zobor. V tomto prípade bude trasa bezpečná, cyklistov nebudú obmedzovať automobily, dopravné značky, stĺpy verejného osvetlenia ani reklamné pútače.
6. Keďže nie som odborník na cyklodopravu a myslím si, že aj na jednotlivých útvaroch MsÚ v Nitre nesedia odborníci na túto problematiku, určite budem presadzovať spoluprácu s cykloverejnosťou, občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa cyklodopravou a univerzitami pri budovaní a navrhovaní cyklotrás. V tomto smere som zástanca ľudového hesla ,,Viac hláv, viac rozumu.."..každý rozumný nápad by sa mal zrealizovať. Touto formou by boli občania zapojení aj do správy vecí verejných.

6. Ing. Ján Lohyňa

1. Bicykel patrí do zdravého mesta.
2. Znižuje ekologickú záťaž, prospieva k zdravšiemu životnému štýlu obyvateľov mesta. Čím viacej bicyklov o to menej áut bude v meste.
3. Áno, je s nimi uvažované v rámci rozširovania zón na rekreačné športovanie, prechádzky a oddych (v mestskom parku, po brehoch rieky Nitry, Borinky na Čermáni a Kalvárii, v lesoparku...).
V prvom rade je potrebné zistiť, či má mesto Nitra spracovaný konkrétny a ucelený projekt riešenia cyklistickej dopravy, ktorý odráža súčasný stav v dopravnej situácii mesta. Ak nie je, budem presadzovať jeho spracovanie.
Konkrétne počty kilometrov nesľubujem, všetko je to o finančných zdrojoch a prioritách rozpočtu mesta, ktoré poslanci mestského zastupiteľstva podporia a schvália.
4. Nesystémové riešenia strácajú svoje poslanie a zmysel.
5. Bezpečnosť musí byť na prvom mieste.
6. Jednoznačne v spolupráci s tými, ktorých sa to priamo týka. Inak by to bol mŕtvy projekt, vhodný do spodného „šuflíka“ na úrade.

7. Ing. Radúz Sedlár

1. Osobne pokladám bicykel za plnohodnotný dopravný prostriedok na prepravu v meste. Môžu nám slúžiť ako príklady krajiny Rakúsko, Holandsko, Anglicko a mnohé iné.
2. Podľa mňa je tu niekoľko hľadísk, jedným z nich je samozrejme zdravotné hľadisko a v neposlednej rade je to aj zefektívnenie dopravy v Nitre ktorá ako isto uznáte je katastrofálna.
3. Je potrebné uvažovať o možnostiach rozšírenia cyklotrás nielen v samotnom centre ale aj v priľahlých mestských častiach. V hlave mám projekt dopravy bicyklov na Zobor hlavne pre starších ľudí a ľudí ktorí sú zatiaľ v horšej kondícii. Tieto veci samozrejme treba riešiť citlivo aj z hľadiska ochrany prírody.
Mám v hlave ešte jeden projekt a to pre ľudí so slabšou kondíciou a pre starších ľudí. Je to prevádzkovanie elektrobicyklov v Nitre samozrejme so servisným zabezpečením. Je to jeden z projektov čo by som chcel ponúknuť aj na zvýšenie turistického záujmu o našu Nitričku. Sledujem tieto trendy aj na www stránkach napr. www.ekolo.cz a iných. Tu myslím, že by som mohol v prípade zvolenia spolupracovať s neziskovou organizáciou ktorá by bola partnerom mesta v takomto projekte a mala by na starosti veci ktoré by súviseli s cyklistikou u nás. Mesto tu musí vystupovať ako zabezpečovateľ služby pre občanov, či už ide o používanie bicyklov dennodenne, alebo rekreačne. Používanie takejto dopravy by veľmi pomohlo aj občanom, pretože by sa určite našiel spôsob ako začleniť tento projekt aj do projektu mestskej karty ale to sú už ďalšie kapitoly.
4. Tu nám v Nitre nič iné nepomôže len systémové vytváranie cyklotrás, aj so zázemím/napr. miesta na odkladanie a úschovu bicyklov.
5. Otázka bezpečnosti je prvoradá. Z vlastných prostriedkov som zrekonštruoval detské dopravné ihrisko v Brezovom hájiku ktoré aj prevádzkujem.
6. Neziskovky a novinári musia byť svedomím politikov.

8. Mgr. Róbert Švec

1. Som presvedčený o tom, že bicykel je v dnešnej dobe nielen imidžová záležitosť, ale stáva sa už aj plnohodnotným dopravným prostriedkom. Považujem ho za súčasť životného štýlu, pokiaľ ide o dopravu, relax, šport a oddych.
2. V prvom rade cyklistická doprava vie veľmi účinne odbremeniť dopravu v meste pokiaľ ide o presun občanov do škôl alebo na pracoviská. Miesto osobných automobilov v doprave vie cyklistická doprava veľmi účinne nahradiť. Je to len otázka chcenia. A pravdaže je potrebné spomenúť aj pozitívny dopad cyklistiky na zdravie populácie.
3. Určite áno. Odmietame, aby sa cyklotrasy budovali štýlom, že na už existujúce chodníky sa nakreslia čiary, ktoré akože oddeľujú chodcov a cyklistov. Hlúpe a neúčinné. Nitra potrebuje vybudovať cyklotrasy ktoré budú plniť svoj účel. Priestoru na budovanie cyklotrás je dostatok a to hlavne v mestských častiach, oddychových zónach a popri rieke kde by sme vedeli vybudovať niekoľko kilometrov cyklotrás.
4. Samozrejme, tak ako som spomínal, už žiadne maľovanie čiar na chodníky a cesty.
5. Určite áno. Cyklotrasy sú a musia byť určené pre cyklistov a nie pre chodcov a autá.
6. V tejto otázke sa určite oprieme o návrhy a pripomienky občanov, ktorí sa problematike venujú. Nie riešeniam od stola na úrade, ale riešenia až po konzultáciách s odborníkmi a aktivistami.

9. Mgr. Ferdinand Vítek

1. Nitra má pomerne členité územie a ťažko možno predpokladať hromadné využívanie bicyklov na bežnú dopravu po meste (ako je to napr. v Piešťanoch, či Senici). Ale najmä pre obyvateľov Chrenovej je to dobrá alternatíva oproti automobilovej doprave. Pre mnohých iných z ďalších častí mesta zasa výzva vyskúšať, či to zvládnu.
2. Aj na základe odpovede na prvú otázku si nemyslím, že bude podstatnou zložkou vnútromestskej dopravy. Určite tomu bráni aj fakt, že v centre mesta chýbajú miesta, kde sa dá bezpečne odstaviť bicykel, ak by sa chceli obyvatelia rozhodnúť pre túto alternatívu. Pre obyvateľov z mestských častí Janíkovce a Dražovce to môže byť zaujímavá alternatíva fyzickej aktivity a ekonomickej dopravy.
3. Už v období 2002-2006, keď som bol primátorom vznikol projekt cyklotrasy po nábreží rieky pozdĺž celého územia mesta. Asi jedna tretina sa aj zrealizovala. Okrem toho sa pri rekonštrukcii chodníkov na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine vytvorili samostatné pruhy pre cyklistov. V rámci týchto projektov začala fungovať aj svetelná signalizácia pre cyklistov (momentálne iba križovatka Wilsonovo nábrežie - Štúrova ul.). V uplynulých 4 rokoch sa v tomto vôbec nepokračovalo. Mojím zámerom je dokončiť projekt v celom rozsahu a pripraviť jeho pokračovanie ďalej smerom na Nové Zámky a Topoľčany. V spolupráci s obcami pripraviť spoločné projekty realizácie a využiť pri tom aj možnosť financovania z eurofondov.
4. Už som čiastočne odpovedal v predchádzajúcej otázke. Okrem toho je treba do takýchto projektov zainteresovať aj miestnych podnikateľov, aby cyklisti po trase mohli počítať aj so službami - stravovanie, občerstvenie, servis, ale najmä informačný servis súvisiaci s cestovným ruchom. 5. Toto považujem za kľúčové pre skutočne masové využitie cyklotrás. Okrem toho aj zóny pre krátky oddych - spolu so zdrojom turistických informácií a cielenými výhľadmi na architektúru, okolitú krajinu, či prírodné zaujímavosti.
6. Nielen pri takýchto projektoch, ale všeobecne je nutné počúvať názory ľudí, zakomponovať už v štádiu projektovej prípravy čo najviac poznatkov a informácií od budúcich užívateľov. Je to jeden z predpokladov, že riešenie bude prijaté širokou verejnosťou pozitívne a bude mať naozaj zmysel.

10. MUDr. Jozef Weber

1. Ak sú na prepravu bicyklami vyhovujúce geografické pomery (malé prevýšenie, či prevýšenia) medzi počiatočným a koncovým bodom trasy, zvládnuteľné bežným užívateľom – potom áno. Tolerantné a rozumné mesto by malo na bicyklistu pozerať s úctou. Šetrí životné prostredie i životný priestor. Dáva dobrý príklad deťom a mládeži. Bicykel by mal patriť na mestské cesty rovnako ako osobné, nákladné vozidlo, či prostriedok hromadnej dopravy. Mestá by mali byť zaplnené najmä užívateľmi bicyklových transportov do práce a späť. Menej už rekreačnými bicyklistami. Rekreačné bicyklovanie by som smeroval do prímestských zón - hlavne vo všedné dni. Dôvodom je potreba dodržiavania dopravných predpisov. Budovanie rekreačných cyklistických trás v stredne veľkom meste pokladám za nadbytočné. Nanajvýš by sa cyklistika mohla deliť o miesto na slnku s rekreačnými koridormi pre bežcov, či korčuliarov. Naopak bez problémov – pri územnej veľkosti štandardného mesta do 100 000 obyvateľov, s ešte nevyvinutými predmestiami – by som rekreačné bicyklovanie namieril do krajiny za mesto. A to alebo po vlastnej osi alebo pomocou iného transportného média ( prímestský vlak, autobus).
2. Okrem už spomínaných atribútov má neobyčajne významný atribút, resp. potenciál zlepšiť kondíciu a zdravotný stav cyklistu. Ale musí byť pravidelná, s primeranou intenzitou.
3. Áno – predovšetkým prepravných, využívajúcich súčasné komunikácie. Pre zábavu v meste by mal stačiť aj bikros, či iné formy cyklistiky mladých.
4. Môj postoj a odpoveď sa dajú identifikovať ako vyššie, tak v odpovedi na nižšie položenú otázku.
5. Oddelenie trás je možné len zriedkavo. Skôr som za zvýšenie tolerancie vodičov voči cyklistom. Nedávno som bol v Londýne a žasol som na pribúdajúcim množstvom cyklistov. A to aj na intenzitne silných komunikáciách. Je pravda, že som sa pohyboval viac v akademickej časti Londýna University College of London, London University. Bolo zábavné pozerať na cyklistov na Euston road, šikovne sa predierajúcich v dopravnej zápche. Je pravda, že nešlo o „holandský typ“ prepravy. Cyklista mal helmu a bol kompletne vystrojený. Na chrbte mal batôžtek so šatstvom. To sú tí, čo majú vlastné bicykle na dlhšie transporty. Ale článok Andrewa Neathera z Evening Standard z 13.októbra 2010 na strane 15 mal aj nadpis: London´s bike revolution gathering pace.... a popisuje inú formu použitia bicyklov – mestské bicykle starostu Londýna. „Borisove mestské bicykle“ ( Boris Johnson starosta Londýna za Conservative Party) pod reklamou Barclay´s , ktoré za 2,5 mesiaca prešli okolo 1,5 milióna ciest a majú dnes cca 94 000 predplatiteľov. Jeden bicykel má v priemere troch užívateľov – teda cca troch na bicykel denne. Užívajú sa presne na to na čo boli myslené – na krátke presuny. 93% presunov je neplatených, lebo trvá menej ako pol hodiny. Podľa všetkého tieto bicykle užívajú ľudia, ktorí sa v meste nikdy nebicyklovali. Objavili sa už aj ojedinelé správy o tom, že by to mohlo mať vplyv na predaj bicyklov na primárnom trhu... Dôležité je aby okrsky Londýna pomohli šíreniu bicyklovania relatívne a lacnými úpravami povrchov, lepším značením a protibežnými pásmi.. a tiež dostatočným počtom parkovacích miest, kde je možné bicykle zaistiť. Žiadne špeciálne trasy...
6. Ak by som sa stal primátorom – tak od druhého dňa nástupu do úradu – ten prvý by som sa spamätával zo šoku. Ale vážne – je to moja srdečná záležitosť.

Občianske združenie kRaj Vás srdečne pozýva na premietanie filmu Auto*Mat a výstavu karikAUTúr od Andyho Singera, ktoré sa uskutoční 24.novembra 2010 (streda) o 18:00 na Katedre ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre.

Informácie o filme

Prezentácia Andyho Singera

Film je dokumentárnou urban story o rozvoji cyklodopravy v meste Praha. Samozrejme problémy s rozvojom cyklistiky v mestách nepoznajú hranice a každý z nás si môže za týmto filmom predstaviť svoje mestečko. Karikatúry Andyho Singera s ich jemnou iróniou zas doplnia filmový večer o nezdravú realitu závislosti na autách z ktorých sme si vytvorili fetiš.

Plagát film Automat Nitra premietanie

O združení

kRaj – občianske združenie, je kultúrna, umelecká a environmentálna organizácia, ktorá pôsobí najmä v banskobystrickom a nitrianskom kraji. Ciele združenia su zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov a zvyšovanie ich participácie na veciach verejných, rozvoj ekoturistiky a vidieckej turistiky, aplikovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja a obnovovanie tradičných remesiel, historických a technických pamiatok.

Aktuálne projekty:

Zaostrené na námestie – iniciatíva občianskeho združenia kRaj, nitrianskych dobrovoľníkov, študentov a vyučujúcich na oboch nitrianskych univerzitách, zameraná na zrealizovanie sociálno-urbanisticko-architektonickej štúdie priestoru Svätoplukovho námestia v Nitre.

Webstránka kRaj