Zákon SNR č. 346/ 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí


ZÁKON Slovenskej národnej rady č. 346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona č. 401/1990 Zb., zákona č. 8/1992 Zb., zákona č. 60/1993 Z. z., zákona č. 252/1994 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 302/2000, Z. z., zákona č. 36/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z.z.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1 Voľby do orgánov samosprávy obcí1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. § 2 (1) Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku (ďalej len "volič"). (2) Prekážkou vo výkone volebného práva je a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,2) b) výkon trestu odňatia slobody,2a) c) výkon základnej vojenskej služby, náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby, a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov a2b) d) pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 3) § 3 Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné (mestské) zastupiteľstvo“) môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d). § 4 Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti (ďalej len „starosta obce (primátor)“) môže byť zvolený volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku.

DRUHÁ ČASŤ ZOZNAM VOLIČOV OPRÁVNENÝCH HLASOVAŤ VO VOLEBNOM OKRSKU § 5 Nadpis zrušený od 5.11.1998 (1) Zoznamy voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovia obce, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestské časti (ďalej len „obec“) na základe stáleho zoznamu voličov.3a) Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 1. (2) Zoznam voličov podľa odseku 1 odovzdá obec v dvoch rovnopisoch okrskovým volebným komisiám najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania. (3) Do zoznamu voličov okrsková volebná komisia dopíše v deň volieb voliča a) na základe rozhodnutia súdu,3b) b) ktorý platným preukazom totožnosti4) preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku. § 6 Zrušený od 5.11.1998 § 6a Zrušený od 5.11.1998 § 7 Zrušený od 5.11.1998 § 8 Zrušený od 5.11.1998

TRETIA ČASŤ VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY § 9 Volebné obvody (1) Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec. (2) V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod. (3) Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 alebo odseku 2 určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb. (4) V meste, ktoré sa člení na mestské časti, hranice volebných obvodov nesmú presiahnuť hranice mestských častí. (5) Pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. § 10 Volebné okrsky (1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach volebné okrsky. (2) Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce najneskôr 40 dní predo dňom volieb. (3) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.

ŠTVRTÁ ČASŤ VOLEBNÉ ORGÁNY § 11 Všeobecné ustanovenia (1) Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch riadia voľby obvodné volebné komisie, v mestách mestské volebné komisie a v ostatných obciach miestne volebné komisie. (2) Vo volebných okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie. (3) Členom volebnej komisie môže byť volič. Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo na starostu obce (primátora) nemôže byť členom volebnej komisie. (4) Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí a koalícií politických strán a politických hnutí (ďalej len "politické strany") za podmienok uvedených v § 12 ods. 1, § 13 ods. 1, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1. Mená a priezviská zástupcov a ich náhradníkov s uvedením adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. V prípade ochorenia, vzdania sa, opakovanej neúčasti alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda náhradníka. Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou má za následok zánik členstva zástupcov politickej strany v príslušnej volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá ho delegovala, alebo oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. (5) Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: "Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.". Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej zasadanie. Zloženie sľubu potvrdí člen volebnej komisie svojím podpisom. (6) Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu. (7) Volebná komisia na svojom prvom zasadaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Žrebovanie riadi najstarší člen volebnej komisie. (8) Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách utvára pre Ústrednú volebnú komisiu a obvodné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary; pre mestské volebné komisie utvára odborné (sumarizačné) útvary, ak zisťujú výsledky hlasovania z viac ako 50 volebných okrskov. Zamestnanci zaradení do odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 5. (9) Volebné komisie a ich útvary sú zriadené na celé volebné obdobie. § 11a Zapisovateľ volebnej komisie (1) Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie. (2) Zapisovateľa a) Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky, b) obvodnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta obvodného úradu zo zamestnancov obvodného úradu, c) miestnej (mestskej) volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce, d) okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce. (3) Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní predo dňom volieb; zapisovateľov podľa odseku 2 písm. b) až d) treba vymenovať v dostatočnom predstihu tak, aby mohli plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 5. § 12 Ústredná volebná komisia (1) Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej pätine okresov Slovenskej republiky, deleguje najneskôr 30 dní predo dňom volieb do Ústrednej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka. (2) Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky. (3) Ústredná volebná komisia a) dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v obvodných volebných komisiách, b) prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení, c) prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách, d) zisťuje a uverejňuje výsledky volieb, e) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb, f) odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. (4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar. § 13 Obvodná volebná komisia (1) Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu obvodnej volebnej komisie, deleguje najneskôr 35 dní predo dňom volieb do obvodnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka. (2) Obvodná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak obvodná volebná komisia nie je v tomto počte utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov prednosta obvodného úradu. (3) Prvé zasadanie obvodnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta obvodného úradu. (4) Obvodná volebná komisia a) dohliada na pripravenosť miestnych a mestských volebných komisií (ďalej len "miestna volebná komisia") a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v nich, b) prerokúva informácie obvodného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení, c) prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru, d) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii, e) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obvodnému úradu. (5) Územný obvod obvodnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu. § 14 Miestna volebná komisia (1) Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka. (2) Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak miestna volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce (primátor). (3) Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor). (4) Miestna volebná komisia a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov, b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, c) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a volieb starostu obce (primátora), ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane každý člen komisie, d) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení, e) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci. § 14a Osobitné ustanovenie pre Bratislavu a Košice (1) V Bratislave a v Košiciach sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia, ktorá plní úlohy miestnej volebnej komisie. (2) Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach odovzdávajú zápisnicu o výsledku volieb podľa odseku 1 Ústrednej volebnej komisii. (3) Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach musia mať najmenej päť členov. Ak sa mestská volebná komisia v Bratislave alebo v Košiciach nevytvorí podľa § 14 ods. 1, vymenuje zostávajúcich členov primátor. § 15 Okrsková volebná komisia (1) Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 20 dní predo dňom volieb do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka. (2) Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce (primátor). (3) Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor). (4) Okrsková volebná komisia a) zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti, b) sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú dostane každý člen komisie; prvopis zápisnice bezodkladne predloží miestnej volebnej komisii, c) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci. (5) V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia.

PIATA ČASŤ NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV DO OBECNÝCH (MESTSKÝCH) ZASTUPITEĽSTIEV § 16 Kandidátne listiny (1) Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany, a to osobitne za každý volebný obvod, a nezávislí kandidáti. (2) Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca. (3) Kandidátna listina obsahuje a) názov politickej strany, b) meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom, c) meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom, d) meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany. (4) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt a podpis kandidáta. (5) Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva. (6) Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície. (7) Kandidát pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode. (8) Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti. (9) Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum narodenia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pred dňom volieb. (10) Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. (11) Na funkciu poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať aj kandidát na starostu obce (primátora). § 17 Registrácia kandidátov (1) Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta, a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3, b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8, c) ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo na kandidátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách, d) ktorý je nad najvyššie určený počet podľa § 16 ods. 5, e) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, f) ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 16 ods. 9, g) ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona. (2) Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov. (3) Miestna volebná komisia vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín prevzali rozhodnutie o registrácii alebo o neregistrácii kandidátnych listín. Ak si splnomocnenec alebo nezávislí kandidáti neprevezmú v danej lehote rozhodnutie, má sa za to, že bolo doručené. (4) Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta môžu podať kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd. Návrh treba podať do troch dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať. (5) Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta alebo o zrušení registrácie kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia. § 18 Vyhlásenie kandidatúry Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. § 19 Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry (1) Kandidát sa môže do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá ho kandidovala. (2) Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť. Toto vyhlásenie sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie spôsobom v mieste obvyklým. (3) Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidátov alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti 4d) po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o nich na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada. § 20 Hlasovacie lístky (1) Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom obvodného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve. (2) Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti sú uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. (3) Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu, prípadne skratky politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet členov obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý má byť v tomto volebnom obvode zvolený. (4) Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom úradnej pečiatky obce. (5) Obec zabezpečí najneskôr v deň volieb dodanie hlasovacích lístkov okrskovým volebným komisiám. (6) Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.

ŠIESTA ČASŤ NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU OBCE (PRIMÁTORA) § 21 Kandidátne listiny (1) Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca. (2) Kandidovať na funkciu starostu (primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe k tomuto zákonu. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, dátum narodenia voliča a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. (3) Kandidátna listina obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Ku kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa § 16 ods. 8. (4) Kandidát na funkciu starostu obce (primátora) musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. (5) Na funkciu starostu obce (primátora) môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva. § 22 Registrácia kandidátov (1) Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta, a) ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 4, b) ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8, c) ak chýba alebo ak je neúplná petícia podľa § 21 ods. 2, d) ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (§ 21 ods. 4), e) ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona. (2) Ustanovenia § 17 ods. 2 až 5 platia rovnako. § 23 Vyhlásenie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry Ustanovenia § 18 ods. 1 a § 19 platia aj pre voľby starostu obce (primátora). § 24 Hlasovacie lístky (1) Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom obvodného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve. (2) Pre voľby starostu obce (primátora) sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú v abecednom poradí zaregistrovaní kandidáti. U kandidáta sa uvedie poradové číslo, meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a názov politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. (3) Ustanovenia § 20 ods. 4 až 6 platia rovnako.

SIEDMA ČASŤ PRÍPRAVA VOLIEB § 25 Vyhlásenie volieb (1) Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady Slovenskej republiky. (2) Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť, že sa voľby konajú vo dvoch dňoch. (3) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.5) § 26 Deň volieb (1) Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 20.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu. (2) Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na 14.00 hodinu a koniec volieb na 22.00 hodinu prvého dňa. Druhý deň začínajú voľby o 7.00 hodine a končia sa o 14.00 hodine. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb v prvom i druhom dni na skoršiu hodinu. § 27 Informovanie voličov Obec najneskôr 25 dní pred dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov3a) oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka. § 28 Prípravy vo volebnej miestnosti (1) Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti komisie volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje tiež vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len "obálka"). (2) Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej komisie, aby po skončení prvého dňa bola volebná schránka a prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky, a spolu s ostatnými volebnými spismi ich uloží na bezpečné miesto. § 29 Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov Vo volebných miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku. V priestoroch nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ani člen okrskovej volebnej komisie. § 30 Volebná kampaň (1) Volebná kampaň (ďalej len „kampaň“) je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov, zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta, vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odseku 4, hromadných informačných prostriedkov,5a) plagátov alebo iných nosičov informácií. (2) Kampaň sa začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Vedenie kampane mimo určeného času je zakázané. (3) V čase kampane má politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane. (4) Slovenský rozhlas,5b) Slovenská televízia5ba) a vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie (ďalej len „vysielateľ s licenciou“),5bb) môžu vyhradiť na kampaň najviac po 30 minút vysielacieho času pre politickú stranu a nezávislého kandidáta, spolu však najviac 5 hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah relácií vysielaných v rámci kampane počas určeného času majú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielateľ s licenciou zabezpečia zreteľné označenie a oddelenie tohto vysielania od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu.5bc) (5) Náklady na kampaň v rozhlasovom a televíznom vysielaní Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a vysielateľa s licenciou uhrádzajú politické strany a nezávislí kandidáti. Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky politické strany a nezávislých kandidátov rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. (6) Kampaň je zakázané vysielať v časoch, ktoré sú v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradené reklame, alebo využívať rozhlasovú a televíznu reklamu na kampaň. (7) Za kampaň sa nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo kampane a sú v súlade s programovou službou.5bd) Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a vysielatelia s licenciou sú povinní zabezpečiť, aby spravodajské a publicistické relácie vysielané počas kampane boli v vyvážené a nestranné. (8) Vysielanie iných relácií s výnimkou spravodajských a publicistických relácií podľa odseku 7 a tých, ktoré sú venované kampani podľa odseku 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo neprospech politickej strany alebo nezávislého kandidáta, je počas kampane zakázané. (9) Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát, ktorí sú počas kampane predmetom nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií a vyjadrení v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní alebo v hromadných informačných prostriedkoch, majú právo na odpoveď počas kampane. Toto právo uplatní u vysielateľa5be) alebo u šéfredaktora hromadného informačného prostriedku, ktorý odvysielal alebo uverejnil takúto informáciu alebo vyjadrenie. Vysielateľ alebo šéfredaktor hromadného informačného prostriedku je povinný počas trvania kampane poskytnúť politickej strane alebo nezávislému kandidátovi rovnako hodnotný vysielací čas alebo rovnaký priestor v hromadnom informačnom prostriedku, v akom bola odvysielaná alebo publikovaná predmetná informácia alebo vyjadrenie. (10) Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením. (11) V čase 48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom. (12) Zverejňovať výsledky predvolebných prieskumov verejnej mienky možno najneskôr do siedmeho dňa pred dňom volieb. (13) Členovia volebných komisií a pracovníci odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania. (14) Počas volieb je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. (15) Porušenie pravidiel o vedení volebnej kampane podľa tohto zákona sa postihuje podľa osobitných predpisov.5bf)

ÔSMA ČASŤ PRIEBEH HLASOVANIA Hlasovanie § 31 (1) Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti. (2) Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. (3) Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. (4) Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora). Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora) zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje. (5) Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. (6) Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. § 32 Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. § 33 Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. § 34 Prerušenie hlasovania Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 26) sa však nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia volebné spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o hlasovaní. § 35 Ukončenie hlasovania Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.

DEVIATA ČASŤ ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB § 36 Prítomnosť pri sčítaní hlasov V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie okrsková volebná komisia. § 37 Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii (1) Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša. (2) Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta obálky a porovná počet obálok so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči. (3) Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce (primátora). Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní. (4) Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov. § 38 Posudzovanie hlasovacích lístkov (1) Neplatný je hlasovací lístok, a) ktorý nie je na predpísanom tlačive, b) ktorý nie je upravený podľa § 31 ods. 4, c) ak volič na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do obecného (mestského) zastupiteľstva, alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na funkciu starostu obce (primátora), alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta na takúto funkciu. (2) Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky s neoznačenými kandidátmi. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby poslancov, na ktorých sú kandidáti označení zhodne a správne, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov; v opačnom prípade sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Obdobne sa postupuje pri posudzovaní hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce (primátora). (3) Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada. (4) V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou. § 39 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní (1) Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíšu predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú. (2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa uvedie a) začiatok a ukončenie hlasovania, prípadne jeho prerušenia, b) celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov, c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky, d) počet odovzdaných obálok, e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov do obecného (mestského) zastupiteľstva, f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce (primátora), g) prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie. § 40 Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie (1) Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice zašle bezodkladne miestnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti. (2) Okrsková volebná komisia zapečatí hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými spismi obci do úschovy. § 41 Sčítanie hlasov v miestnej volebnej komisii (1) Miestna volebná komisia sčíta hlasy a zistí celkové výsledky hlasovania v obci na podklade zápisníc o hlasovaní zaslaných okrskovými volebnými komisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať od okrskových volebných komisií hlasovacie lístky a ostatné volebné spisy, prípadne vysvetlivky a iné informácie. (2) V miestnosti, kde miestna volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia. § 42 Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode (1) Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb osobitne pre každý volebný obvod. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú. (2) V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode sa uvedie a) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania, b) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov, c) počet voličov, ktorým boli vydané obálky, d) počet odovzdaných obálok, e) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, f) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi, g) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi, h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora), i) prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie. (3) V obciach, v ktorých sa utvoril iba jeden volebný obvod (§ 9 ods. 2), sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotovuje. § 43 Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci (1) Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v obci. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú. (2) V zápisnici miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci sa uvedie a) počet obvodov, b) počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania, c) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov, d) počet voličov, ktorým boli vydané obálky, e) počet odovzdaných obálok, f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, g) mená a priezviská kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi, h) mená a priezviská náhradníkov, názov politickej strany alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi, i) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora), j) meno zvoleného starostu obce (primátora), názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom, k) prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie. (3) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb v obci zašle predseda miestnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice bezodkladne obvodnej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy obci. § 44 Výsledky volieb (1) Za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov. (2) Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany. (3) Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom. (4) Za starostu obce (primátora) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 48). § 45 Uverejnenie výsledkov volieb Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v obci výsledky volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce (primátora). § 46 Zápisnica obvodnej volebnej komisie (1) Obvodná volebná komisia zistí výsledky hlasovania na podklade zápisníc miestnych volebných komisií o výsledku volieb v obci. (2) Obvodná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú. (3) V zápisnici obvodnej volebnej komisie sa uvedie a) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov, b) počet voličov, ktorým boli vydané obálky, c) počet zvolených poslancov do obecného (mestského) zastupiteľstva podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov, d) počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo, e) počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov. (4) Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb zašle predseda jeden rovnopis zápisnice bezodkladne Ústrednej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy obvodnému úradu. § 47 Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb (1) Ústredná volebná komisia zisťuje výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a výsledky volieb starostov obcí (primátorov) na území Slovenskej republiky. (2) Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v Slovenskej republike, ktorú podpíše predseda a členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú. (3) V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie a) počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v Slovenskej republike, b) celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky, c) celkový počet poslancov zvolených do obecných (mestských) zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov, d) počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo, e) počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov. (4) Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a volieb starostov obcí (primátorov) bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb. § 48 Nové voľby (1) Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby, ak a) sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona, b) ústavný súd vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb, c) v prípade voľby starostu obce (primátora) kandidáti dostali rovnaký počet hlasov (§ 44 ods. 4), d) sa uprázdnil mandát v obecnom (mestskom) zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník (§ 51 ods. 1) alebo ak sa uprázdnilo miesto starostu obce (primátora), e) zrušené od 31.12.1999. (2) Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové voľby do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou komisiou. (3) Úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci alebo starostovi obce (primátorovi), plní pre novovzniknutú obec alebo pre novovzniknuté obce obecné (mestské) zastupiteľstvo rozdeľovanej obce alebo obecné (mestské) zastupiteľstvá zlučovaných obcí. (4) Žiadosti o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 1 písm. d) predkladajú obce predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. (5) Lehoty na nové voľby určí predseda Národnej rady Slovenskej republiky v prílohe k rozhodnutiu o vyhlásení nových volieb. (6) Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia5c) orgánov samosprávy obcí.1) § 49 Osvedčenie o zvolení Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce (primátora) osvedčenie o zvolení. § 50 Zrušený od 16.1.1992 § 51 Náhradníci (1) Ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 44 ods. 2 a 3. (2) Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce (primátor). (3) zrušený od 28.7.1998.

DESIATA ČASŤ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB § 52 Zabezpečenie pomocných prostriedkov (1) Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a potreby pre ne, obálky a pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce, v ktorých obvode sú zriadené. (2) Pre miestne volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obec. (3) Pre obvodné volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obvodný úrad. § 53 Spolupráca orgánov verejnej moci Orgány verejnej moci sú povinné spolupracovať pri vykonávaní tohto zákona. § 54 Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky (1) Programové, organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečujú štatistické orgány Slovenskej republiky. (2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ostatné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému štatistickému orgánu Slovenskej republiky každú skutočnosť, ktorá má dopad na zabezpečovanie podmienok pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky. Nadpis zrušený od 17.3.1993 § 55 Nároky členov volebných komisií (1) Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou. (2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená. (3) Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. (4) Člen miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. § 56 Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu. § 57 Úhrada volebných nákladov (1) Výdavky spojené s voľbami do obecných (mestských) zastupiteľstiev a s voľbami starostov obcí (primátorov) sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. (2) Každá politická strana a každý nezávislý kandidát znášajú náklady svojej volebnej agitácie. § 57a Ak obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa § 9 ods. 1 a 3, § 10 ods. 2, § 11a ods. 2 písm. c) a d), § 14 ods. 2 a 3, § 14a ods. 3, § 15 ods. 2 a 3, § 16 ods. 9 poslednej vety, § 20 ods. 5, § 24 ods. 3, § 52 ods. 1 a 2, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta obvodného úradu.

JEDENÁSTA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA § 58 Zrušený od 28.7.1998 § 59 Na opatrenia urobené príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli urobené za jeho účinnosti. Nadpis zrušený od 17.3.1993 § 60 Sankcie Marenie prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí sa stíha podľa osobitných predpisov. 6) § 61 (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a) upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri 1. utváraní volebných okrskov, 2. zostavovaní zoznamov voličov, 3. zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností, 4. úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov; b) vydá vzory hlasovacích lístkov, zoznamu voličov, osvedčenia o zvolení a vzory ďalších volebných dokumentov; c) po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky upraví najneskôr 50 dní pred voľbami podrobnosti o organizácii práce medzi volebnými komisiami a odbornými sumarizačnými útvarmi; d) určí náležitosti návrhov obcí na vyhlásenie nových volieb. (2) Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania. § 62 Zrušovacie ustanovenie Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. § 63 Účinnosť zákona Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. (28.8.1990) Zákon č. 401/1990 Zb. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1990. Zákon č. 8/1992 Zb. nadobudol účinnosť 16. januárom 1992. Zákon č. 60/1993 Z. z. nadobudol účinnosť 17. marcom 1993. Zákon č. 252/1994 Z. z. nadobudol účinnosť 19. septembrom 1994. Zákon č. 222/1996 Z. z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996. Zákon č. 233/1998 Z. z. nadobudol účinnosť 28. júlom 1998. Nález č. 318/1998 Z. z. nadobudol účinnosť 23. októbrom 1998. Zákon č. 331/1998 Z. z. nadobudol účinnosť 5. novembrom 1998. Zákon č. 389/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 1999. Zákon č. 302/2000 Z. z. nadobudol účinnosť 4. októbrom 2000. Zákon č. 36/2002 Z. z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2002. Zákon č. 515/2003 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004. Zákon č. 335/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2007 Zákon č. 112/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2010. Čl. 1 (Zavedený zákonom č. 401/1990 Zb.) Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta Košice a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí s týmito odchýlkami: 1. Lehota podľa § 9 ods. 3 sa skracuje na 55 dní. 2. Lehota podľa § 14 ods. 1 sa skracuje na 50 dní. 3. Lehota podľa § 16 ods. 3 sa skracuje na 45 dní. 4. Lehota podľa § 17 ods. 3 sa skracuje na 40 dní. 5. Lehota podľa § 21 ods. 1 a 2 sa skracuje na 45 dní. 6. Lehota podľa § 22 ods. 2 sa skracuje na 40 dní.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a voľby starostu obce (primátora) Počet obyvateľov obce Počet podpisov voličov na petícii do 50 - 10, 51 až 100 - 20, 101 až 500 - 40, 501 až 2 000 - 100, 2 001 až 20 000 - 200, 20 001 až 100 000 - 400, nad 100 000 - 600.