Aktualizované: 11. august 2022

Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej


NITRA - 1. august 2022

V súčasnosti Mesto Nitra pripravuje a komunikuje predĺženie pešej zóny po križovatku Štefánikova – Štúrova pri OC Mlyny. Táto idea je súčasťou územného plánu centrálnej mestskej zóny a Plánu udržateľnej mobility. Podľa informácii z rokovania poslancov a členov komisií bude predĺženie pešej zóny realizované vo viacerých etapách. Pripravujú sa projekty na revitalizáciu priestoru pred OC Prior a v týchto dňoch bol oznámený začiatok realizácie medzi-etapy, ktorou je zmena organizácie dopravy na Štefánikovej triede.

Pretým než si rozoberieme zmenu organizácie dopravy, je dobré si pripomenúť, že v zmysle zákona o cestnej premávke sa pešou zónu rozumie zóna, ktorá je vyznačená dopravnými značkami. Do zóny je zakázaný vjazd vozidiel pokiaľ to nie je upravené dopravnou značkou, rýchlosť jazdy je obmedzená na 20 km/h a chodci môžu využívať komunikáciu v celej jej šírke. Vzhľadom na skutočnosť, že do Štefánikovej ústi Farská a Palárikova, pričom jedna z nich je jednosmerná a obe sú využívané aj pre tranzitnú dopravu, je v poňatí zákona o cestnej premávke pomenovanie celého projektu „predĺženie pešej zóny“ nesprávny.

Poďme k dopravnému riešeniu. V rámci „predĺženia pešej zóny“ sa v budúcnosti uvažuje s viacerými zmenami organizácie dopravy. Pri rokovaniach sa spomínala zmena smeru zjednosmernenia Farskej ulice, zníženie počtu jazdných pruhov alebo zastavanie Palárikovej ulice. Tieto opatrenia si vyžiadajú zmeny dopravy v širšom okolí. Preto si Mesto Nitra dalo vypracovať dopravno-kapacitné posúdenie viacerých križovatiek v centre mesta. Na jeho základe sa navrhne koncept dopravy. Spracovanie konceptu a jeho posúdenie je dlhodobý proces a preto sa mu podrobnejšie nebudem teraz venovať.

V súčasnosti bol na sociálnej sieti oznámený začiatok realizácie tzv. medzi etapy, ktorú si rozoberieme podrobnejšie. (Pozn.redakcie: Práce na zmene vodorovného značenia začali v pondelok 1. augusta v poobedných hodinách. Fotografie pod článkom) V rámci tejto etapy sa na Štefánikovej ulici pred budovou banky a elektrární zruší asi 34 parkovacích miest. Po zrušení parkovacích miest ma na strane elektrární vzniknúť priestor pre umiestnenie terás priľahlých prevádzok rýchleho občerstvenia. Zrušené parkovacie miesta majú byť nahradené novými parkovacími miestami, ktoré vzniknú v priestore zrušenej autobusovej zastávky na Palárikovej ulici. Mesto Nitra na sociálnej sieti oznámilo, že na Palárikovej pribudne 37 parkovacích miest. V tomto prípade ide minimálne o zavádzajúce informáciu, pretože na Palárikovej v skutočnosti pribudne len asi 10 parkovacích miest a celkovo ich tak bude 37. Menší počet nových parkovacích miest je spôsobený zmenou spôsobu parkovania na strane Hofferky z kolmého na pozdĺžne resp. šikmé. Reálne tak v lokalite Štefánikova - Palárikova celkovo ubudne cca. 24 miest. Nie je to prvý prípad zníženia počtu parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne. Prednedávnom boli zrušené parkovacie miesta na Damborského pred prokuratúrou (zrušených asi 10 miest z dôvodu zriadenia odbočovacieho pruhu), na Sládkovičovej pred poštou (asi 6 miest), na Piaristickej pred Orbisom (zrušených asi 14 miest z dôvodu odnikiaľ nikam vedúcej cestičky pre cyklistov) a asi 7 miest bude pravdepodobne zrušených na Mostnej ulici z dôvodu zriadenia buspruhu. Na znižovaní počtu parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne by nebolo nič zlé. Je to v súlade s Plánom udržateľnej mobility. Na druhej strane si však treba povedať aj to B, že v pláne udržateľnej mobility je rušenie miest spojené s výstavbou záchytných parkovísk. V centre mesta bolo resp. bude zrušených asi 50 parkovacích miest, ale záchytné parkovisko sa žiadne nevybudovalo resp. ani nezačalo projektovať. Zároveň kapacita parkoviska pod hradom ktoré, má plniť túto funkciu, začína byť naplnená. Okrem vozidiel dochádzajúcich ľudí tu parkujú návštevníci parku, hradu a priľahlých športovísk. Najnovšie tu majú parkovať aj návštevníci novej športovej haly. Zároveň bolo zrušené parkovisko na Parkovom nábreží, kde investor plánuje výstavbu bytových domov.

Vráťme sa však k zmene na Štefánikovej. Súčasťou zmeny bude predĺženie autobusovej zastávky na Štefánikovej triede a osadenie mobilnej zelene. V budúcnosti má byť pred budovou banky zriadená cestička pre cyklistov. Otázna je bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. V rámci pripravovaných zmien nie sú navrhnuté účinné opatrenia na upokojenie dopravy. Vozidlá budú okolo ľudí sediacich na terasách naďalej jazdiť 50 km/h a ich vjazd nebude žiadnym spôsobom obmedzený. Preto v tomto prípade nejde o skutočné predĺženie pešej zóny, ale skôr o predvolebný marketing.


Najdôležitejšie zmeny - na Palárikovej na ľavej strane v smere k budove VÚB pribudli nové šikmé parkovacie miesta, na pravej pozdĺžne a šikmé. Parkovacie miesta pri pešej zóne boli zrušené. Parkovacie miesta pred VÚB bankou na Štefánikovej boli zrušené, rovnako tak oproti. Ide spolu o približne 34 miest.

Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej


Pohľad na práce

Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej


Podľa nášho názoru by bolo vhodnejšie obidve ulice komplexne zrevitalizovať, fotografie dokumentujú stav v akom sa nachádza Palárikova ulica.

Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej


Na strane ulice oproti VÚB banke nahradia parkovacie miesta stromy v kvetináčoch, kvetinová výsadba a sedenie.

Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej


Namiesto reálneho riešenia parkovania v centre mesta evidujeme zo strany radnice len marketing. Reálne v centre parkovacie miesta ubúdajú a nie naopak. Pohľad na zrušené parkovacie miesta na Piaristickej ulici. Súhlasíme s redukciou parkovacích miest v centre, tá však musí prísť spolu s vytváraním záchytných parkovísk. Tie však nepribúdajú.

Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a PalárikovejZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk