V roku 2021 bola na zastupiteľstvo NSK predložená správa o stave mostov vo vlastníctve samosprávneho kraja. Zo správy vyplýva , že na cestách II. a III triedy je celkovo 526 mostov, z ktorých 61 mostov je v zlom a 10 mostov je vo veľmi zlom technickom stave. Oprava týchto mostov postupuje veľmi pomaly, pretože si vyžaduje značné finančné prostriedky. Na základe diagnostiky z roku 2020 sa medzi mosty v zlom technickom zaradil nadjazd na železnicou, ktorý sa nachádza na ceste II/562 – ulica Cabajská v Nitre. Zaťažiteľnosť nadjazdu bola po diagnostike znížená na 20 t, čo si vyžiada odklon nákladne dopravy do centra mesta. Dopravné značky vyznačujúce odklon sú už niekoľko dní osadené, v súčasnosti sa čaká na povolenie príslušných orgánov.

V tejto súvislosti sme sa pozreli na stav niektorých mostov v správe mesta. V mesiaci apríl 2021 vyšiel v radničných novinách článok „Obnovujeme mosty“. Z článku sme sa dozvedeli, že Mesto Nitra dalo v roku 2020 spracovať diagnostiku mostov pri Zelokvete a na Vodnej ulici a opravy týchto mostov sa budú realizovať v čo najkratšom čase. Následne v roku 2021 bola spracovaná diagnostiku mosta na Hollého ulici a lávky na Sihoti.


V ako stave sú mestské mosty a ich rekonštrukcia v súčasnosti?

Na základe diagnostiky bol most na Vodnej ulici zaradený do IV. stupňa – stav uspokojivý. Na moste bola stanovená nová zaťažiteľnosť na 24 t, odporučená bola výmena mostného zvršku, výmena izolácie a zavedenie evidencie mosta. Okrem úpravy dopravného značenia, neboli na moste zatiaľ realizované žiadne práce.

Most, ktorý spája Bratislavskú ulicu a areál Zelokvetu bol zaradený do VI. stupňa – stav veľmi zlý. Pri prehliadke mosta bolo zistené, že drevené podvaly mosta sú v hĺbkovom rozklade zo zistením hnilobného stavu, železná konštrukcia je napadnutá koróziou a zábradlie je značne zdeformované. Mostovka z drevených podvalov je v havarijnom stave, polovica je prekrytá plechom. Bez výmeny mostovky nie je most spôsobilý bezpečnej prevádzky. Súčasný stav mosta ohrozuje jeho užívateľov. Na moste je potrebné realizovať odstránenie drevených podvalov, rekonštrukcia nosníkov, výmenu mostovky, zriadenie izolácie a osadenie bezpečnostných zariadení. Projektová dokumentácia rekonštrukcie, ani samotná rekonštrukcia alebo iné opatrenia na odstránenie havarijného stavu neboli realizované.

Nadjazd nad železnicou na ulici Hollého, ktorý tvorí dopravne významnú spojnicu centra mesta so sídliskom Klokočina bol zaradený do V. stupňa – zlý stav. Na moste bola zistený zlý stav nosníkov, ložísk, spodnej stavby a živičného krytu vozovky. Doposiaľ neboli realizované opatrenia na zlepšenie jeho stavu. Na moste sa plánuje zvýšiť počet jazdných pruhov, čím sa pravdepodobne zvýši je zaťaženie.

Prehliadka lávky na Sihoť, ktorá spája mestskú časť Zobor a mestský park bola vykonaná v mesiaci apríl 2021. Na základe prehliadky bola zaradená do VI. stupňa – stav veľmi zlý. Lávka bola postavená v čase regulácie rieky Nitra v období rokov 1928 až 1939. Na oporách a ich častiach sú voľným okom viditeľné trhliny. Rímsy lávky sú poškodené a rastie na nich tráva. Zábradlie na lávke a asfaltový kryt mostného zvršku je na niektorých miestach deformovaný. Pri prehliadke mosta boli zistené nedostatky na základoch pilierov. Napriek veľmi zlému stavu, neboli doposiaľ prijaté potrebné opatrenia.

Ďalším mostom v zlom technickom stave je most cez potok Dobrotka, ktorý sprístupňuje areál spoločnosti západoslovenských vodární.. Diagnostika mosta nebola realizované. Na oporách však voľným okom vidno veľké trhliny, zábradlie je deformované, vozovka na moste má viacero trhlín a želená výstuž je obnažená a podlieha korózii.

Z prehliadok vybraných mostov a lávky vyplýva, že sú v zlom stavebno-technickom stave. Dokonca most do Zelokvetu je v havarijnom stave a nie je spôsobilý na bezpečnú prevádzku. Napriek tomu doposiaľ neboli realizované adekvátne opatrenia, ktoré by viedli k odstráneniu zistených nedostatkov. Aj na týchto prípadoch vidno, že oprava mostov je finančne a časovo náročná záležitosť, ktorá sa marketingovo ťažšie predáva ako kilometre opravených ciest. O to viac je však potrebná pre bezpečnosť obyvateľov.

Fotogaléria

Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogaléria Mosty v Nitre, fotogalériaZdroj: Nitralive.sk