Na viacerých miestach v meste sa denne stretávame so zhoršením dopravnej situácie. Obyvatelia na sociálnych sieťach hlásia zlú situáciu najmä na príjazdových komunikáciách do mesta v smere od Nových Zámkov, Šale, Lehoty a z mestskej časti Zobor. Počas krízy pokleslo využívanie verejnej dopravy, pokračuje masívna výstavba v meste, v jeho okrajových častiach a okolitých obciach. Na tieto skutočnosti však neprichádza adekvátna reakcia v podobe rozvoja cestnej siete, alebo podpory mestskej a medzimestskej verejnej dopravy.

Jedným z dlhodobých problémov je dopravná situácia na príjazde v smere od mestskej časti Zobor a obce Nitrianske Hrnčiarovce. Mestská časť Zobor má len jedno hlavné dopravné napojenie prostredníctvom cesty III. triedy – ul. Dobšinského a Jeleneckej. Ďalšími alternatívnymi napojeniami sú križovatky pri Šindolke a podjazd pod privádzačom R1a. Dopravné prepojenie Zobora s centrom mesta možno zlepšiť realizáciou viacerých opatrení.


Rekonštrukcia ul. Dobšinského

Pred viac ako desiatimi rokmi dal Nitriansky samosprávny kraj spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá mala riešiť stavebné úpravy cesty III. triedy č.1661. V rámci stavebných úprav sa mal pred okružnou križovatkou predĺžiť radiaci pruh, mali sa zriadiť samostatné pruhy pre ľavé odbočenie do ulíc Dolnozoborská, Hospodárska, Pánska dolina a upraviť autobusové zastávky. Navrhované opatrenie je z časového, priestorového a finančného hľadiska najmenej náročné, avšak situáciu rieši len čiastočne. Okrem toho v súčasnosti mesto Nitra prichádza s námetom v tejto časti vybudovať samostatný pruh pre autobusy.


Nové napojenia

Zásadným riešením dopravnej situácie je zabezpečenie rozptylu dopravy vybudovaním nových napojení Zobora. Tu sa ponúkajú dve alternatívy. Prvou alternatívou je prepojenie Jeleneckej ulice cez areál kasární na Chrenovskú ulicu. Realizácia by okrem nového napojenia mestskej časti riešila aj napojenie areálu kasární, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba. Druhým riešením je realizácia prepojenia Jeleneckej a Vašinovej resp. Zlatomoraveckej ulice. Dopravné prepojenie je plánované na hranici katastrov mesta Nitra a obce Nitrianske Hrnčiarovce a je súčasťou územného plánu mesta. Podľa dostupných informácii je na dopravné napojenie vytvorená územná rezerva a priaznivé je aj vlastníctvo dotknutých pozemkov. Ďalšou možnosťou je prepojenie Dolnozoborskej resp. Kláštorskej ulice a privádzača R1a. V tomto prípade môže byť problém vzdialenosť križovatiek na cestu R1a resp. samotné komplikovanosť technického riešenia dopravného napojenia.


Podjazd pod R1

V minulosti bolo zriadené provizórne dopravné prepojenie, ktoré využíva podjazd pod cestou R1. Premávka na prepojení bola riadená cestnou svetelnou signalizáciou, ktorá umožňovala striedanie jednotlivých smerov. V rámci výstavby OC Living Park sa plánovalo zavedenie jednosmernej premávky v smere od Zobora. Na základe mojich pripomienok v rámci povoľovacieho procesu sa upustilo od tejto myšlienky a podjazd zostane obojsmerný. Situácia sa mierne zlepší, pretože úsek, ktorý bude riadený semaformi sa zásadne skráti, čím sa minimalizuje doba čakania.


Rekonštrukcia okružnej križovatky pod Zoborom

Zmena organizácie dopravy na okružnej križovatke pod Zobor bola realizovaná v roku 2008. Už vtedy sme počúvali, že to bude len dočasné riešenie na päť rokov. Spracovalo sa viacero alternatív na prestavbu križovatky. Spomínala sa priesečná križovatka so semaformi, mimoúrovňová križovatka alebo turbookružná križovatka. Na výjazdovom zasadnutí vlády SR sa prijali uznesenia, kde boli stanovené termíny. V roku 2012 sa spustila do prevádzky rýchlostná cesta R1 a križovatka pre zodpovedných ľudí v Bratislave zostala na pokraji záujmu a prestavba je aj po 13 rokoch v nedohľadne. Odvtedy na tejto križovatke denne rátame dopravné nehody prípadne škodové udalosti a križovatka sa na sociálnych sieťach stáva terčom posmechu.

O križovatke a napojení Zobora sa popísalo množstvo článkov a odvysielalo príspevkov v televízii, že u ani neviem, čo nové napísať. Azda len, že idú voľby tak, si smnádejou opäť vypočujme sľuby kandidátov na primátora, župana alebo poslancov a verme, že si vyberieme takých, ktorí začnú aj veci skutočne riešiť a nielen o nich debatovať pred voľbami.Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk