Po dlhom čakaní koncom roka 2018 začala dostavba skeletu na brehu rieky Nitry. Obchodné centrum City park nahradí polyfunkčný objekt Promenada Living park, ktorý bude mať okrem obchodnej časti aj obytnú časť. Súčasťou objektu bude parkovací dom a podzemná garáž, kde bude zriadených cca. 900 parkovacích miest. Koncom roku má byť objekt kolaudovaný, no doposiaľ nebolo vydané stavebné povolenie na jeho dopravné napojenie.

Polyfunkčné centrum má byť dopravne napojené cez okružnú križovatku komunikácií Napervilská – Nábrežie mládeže, ktorá je jednopruhová a má priemer cca. 30 m. V roku 2016 pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie bolo vykonané kapacitné posúdenie tejto križovatky. Cieľom bolo navrhnúť také opatrenia, aby okružná križovatka kapacitne vyhovovala dopravnému zaťaženiu výhľadovo na 20 rokov. Z posúdenia vyplynulo, že okružná križovatka už v roku 2016 kapacitne nevyhovovala (kapacita bola v roku 2016 prekročené 1,3 násobne). Preto bolo navrhnuté, aby sa križovatka prestavala na dvojpruhovú okružnú križovatku s priemerom 40 m, pričom na Napervilskej a Mostnej ulici by boli na vstupe a výstupe zriadené dva jazdné pruhy.

V roku 2020 bolo pre dopravné napojenie vydané územné rozhodnutie, ktoré však nie celkom korešpondovalo so závermi kapacitného posúdenia. Územným rozhodnutím bolo povolené doplnenie spojovacích vetiev na všetkých ramenách okružnej križovatky ulíc Mostná a Napervillská. Pre zlepšenie plynulosti dopravy bola na podnet útvaru hlavného architekta Mesta Nitra na okružnej križovatke Mostná – Wilsonovo nábrežie – Parkové nábrežie navrhnutá spojovacia vetva v smere od Wilsonovho nábrežia - most. Taktiež bola povolená účelová komunikácia dlhá cca. 250 m, ktorá prepojí parkovací dom s okružnou križovatkou. Podjazd pod cestou R1A bude po akceptovaní mojej pripomienky v územnom konaní obojsmerný a premávka bude riadená cestnou svetelnou signalizáciou. Pôvodne sa uvažovalo, s jednosmernou premávkou v smere od Zobora V tomto prípade, by sa obmedzil rozptyl dopravy, zvýšilo by sa zaťaženie okružnej križovatky pod Zoborom a výjazd z obchodného centra by bol možný len jedným smerom do okružnej križovatky. Súčasná spoločná cestička pre cyklistov a chodcov, ktorá vedie tesne pri protipovodňovom múriku sa nachádza v ochrannom pásme plynovodu a preto sa musí preložiť. Cyklotrasa a chodník budú vedené samostatne a posunú sa bližšie k budove. Okrem toho sa vybuduje druhá cyklotrasa, ktorá bude viesť poza obchodné centrum a prepojí podjazd pod R1A s nábrežnou cyklotrasou. Súčasne sa s nábrežnou cyklotrasou prepojí cyklotrasa, ktorí vedie okolo autoumyvárky. Na okružnej križovatke bude z dôvodu zvýšenia plynulosti dopravy zrušený priechod pre chodcov cez Napervilskú ulicu. Výstavba nových cyklotrás a zrušenie priechodu bude mať za následok zvýšenie dopravného zaťaženia podchodu pod Zoborským mostom. Cyklisti a chodci, ktorí využívajú tento podchod potvrdia, že má nevyhovujúci priečny a pozdĺžny sklon. Z uvedeného dôvodu som v rámci pripomienkovania navrhol jeho úpravu, tak aby bol v súlade s príslušnými normami a predpismi. Pripomienka bola v územnom konaní akceptovaná.

V súčasnosti prebieha stavebné konanie. Na moje prekvapenie v stavebnom konaní bola pravdepodobne na podnet mesta vypustená realizácia výstavby spojovacej vetvy na okružnej križovatke Wilsonovo nábrežie - Mostná. Realizácia objektu bola odložená napriek skutočnosti, že v územnom konaní bola práve útvarom hlavného architekta požadovaná a jej opodstatnenosť bola posúdená autorizovaným inžinierom. Okrem uvedeného tak bolo vykonané bez náležitého odôvodnenia resp. kapacitného posúdenia. Zároveň predmetom stavebného konania nie je úprava podjazdu pre chodcov a cyklistov pod Zoborským mostom.

Zmeny v stavebnom konaní som komunikoval na komisii pre mestskú mobilitu a s primátorom mesta. Upozornil som, že odsúvanie realizácie úprav podjazdu a spojovacej vetvy na okružnej križovatke Wilsonovo nábrežie a Napervilská môže po otvorení polyfunkčného centra negatívne ovplyvniť dopravu. Opodstatnenie výstavby spojovacej vetvy na okružnej križovatke vidím aj v kontexte pripravovanej výstavby bytov na Parkovom nábreží, športovej haly na Sihoti, plánovaného rozvoja podhradia a kúpaliska. Zásadným argumentom pre jej realizáciu je, že Wilsonovo nábrežie je súčasťou vnútorného dopravného okruhu mesta, ktorého hlavnou funkciou je zachytenie dopravy pred dopravne tlmeným centrom mesta.

Promenada Living Park, doprava Promenada Living Park, doprava Promenada Living Park, doprava Promenada Living Park, doprava Promenada Living Park, doprava Promenada Living Park, dopravaZdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Michal Šimonek/Nitralive.sk