Andrej Sitkey - blog o doprave: ako riešiť škodovú udalosť?

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ako riešiť škodovú udalosť, pri ktorej vozidlo poškodí zariadenie (škoda je malého rozsahu) a napriek snahe vodiča oznámiť udalosť majiteľovi zariadenia to nie je možné? Majiteľ, resp. jeho zástupca je dostupný až o niekoľko dní. Čo ma vodič urobiť v takom prípade? Aké sú dôsledky pre vodiča, ktorý si je vedomý svojho zavinenia a má v danom momente ochotu situáciu riešiť, ale nemá s kým a následne odíde?

Najjednoduchším riešením je zavolať dopravnú políciu, ktorá udalosť zaeviduje a potom vodič nemá zásadné problémy. V prípade, že vodič chce udalosť riešiť bez prítomnosti polície, môže si spôsobiť komplikácie. Pre názornosť použijem prípad z praxe.

Vodič vozidla, narazil vo večerných hodinách do zaparkovaného vozidla, spôsobil minimálnu škodu a z miesta udalosti odišiel. Následne na druhý deň skoro ráno nechal vodičovi za stieračom lístok so svojimi osobnými údajmi. Medzitým však náhodný svedok udalosť nahlásil na políciu. Policajt predmetnú udalosť zaevidoval ako dopravnú nehodu. Následne vykonal jej objasňovanie. Na základe objasňovania skonštatoval, že vodič vozidla zapríčinil dopravnú nehodu porušením základných povinností vodiča, pričom svojim konaním porušil § 66 ods. 2 písm. a), d), e) zákona o cestnej premávke, pretože po zapríčinení dopravnej nehody túto neohlásil na polícii, nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody a nezdržal sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Následne uvedený skutok policajt kvalifikoval ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1, písmeno b), g) zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch, kde za priestupok podľa písmena b) je možné uložiť sankciu od 300 € do 1.300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného do piatich rokov (pozn. písmeno g je spôsobenie dopravnej nehody, kde je sankcia od 150 € do 800 € a zákaz činnosti do 3 rokov). Po objasňovaní bol spisový materiál postúpený na správne konanie, kde dopravný inšpektorát uložil vodičovi sankciu vo výške 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dobu 12 mesiacov. Vodič sa proti uvedenému rozhodnutiu odvolal na krajský dopravný inšpektorát, ktorý rozhodnutie potvrdil. Následne vodič napadol toto rozhodnutie na krajskom súde.

Krajský súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že v predmetnom prípade si vodič nesplnil povinnosť ustanovenú v § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, kde je uvedené „ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje“, inak však udalosť mala charakter škodovej udalosti (nízka škoda) a teda sa vodič dopustil priestupku podľa § 22 ods. 1 písmeno k) zákona o priestupkoch, za ktorý je možné uložiť pokutu vo výške do 100 €. Z dôvodu chybnej aplikácie ustanovení zákona a nesprávneho vyhodnotenia skutkového stavu, pokiaľ ide o zodpovednosť a zavinenie, ale najmä sankciu, krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie. Proti tomuto rozhodnutiu sa krajský dopravný inšpektorát odvolal na najvyšší súd. Najvyšší súd rozhodnutie krajského súdu potvrdil, pričom vo svojom rozhodnutí okrem iného konštatoval, že zákon nestanovuje žiadnu priamu konkrétnu lehotu na upovedomenie a preto treba vždy vychádzať z konkrétnych okolností prípadov a posudzovať ich vzhľadom na danú situáciu.

Aby sa predišlo k podobným komplikáciám, od 1.1.2014 vstúpi do účinnosti zákon č. 388/2013 Z.z., ktorý novelizuje ustanovenie § 66 ods. 6 zákona o cestnej premávke a ustanovuje, že ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a vyplniť s ňou a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu.

Poznámka: Rozsudok najvyššie súdu Slovenskej republiky je evidovaný pod spisovou značkou 10Sžd/1/2010.Zdroj: Andrej Sitkey pre Nitralive.sk, foto Nitralive.sk