* Foto na titulke: z trnavskej klubovne - priestoru určeného na stretávanie mladých (Zdroj: kultura.trnava.sk)

TÉMA: DETI A MLÁDEŽ

Mesto má v rukách veľmi silnú zbraň.
A tou sú kompetencie vo vzdelávaní detí a mládeže. Vytváraním kvalitnej vzdelávacej siete dokáže mesto ovplyvňovať demografiu v meste, prísun nových obyvateľov a v neposlednom rade aj výchovu a kultúrnosť mesta naprieč generáciami.

Mesto v rámci svojich kompetencií je zriaďovateľov materských a základných škôl. Na ich správu a rozvoj je na mestskom úrade zriadený odborný úsek.

Okrem toho mesto zastrešuje aj mimoškolské aktivity mládeže a to cez talentové, záujmové, či športové subjekty. Môže vytvárať vlastné umelecké súbory, mestské umelecké školy, komunitné centrá, kde sa mládež môže stretávať a tiež má účinným spôsobom podporovať športové aktivity cez športové kluby. Okrem vytvárania nových priestorov mesto musí podporovať aj existujúce, či už súkromné alebo cirkevné zariadenia, ktoré sa zaoberajú službami pre deti a mládež a ktoré tvoria dôležitú úlohu pri vzdelávaní spolu s mestom.

Vytváranie a podpora týchto možností sú dôležité hlavne kvôli jednej veci – v mladých ľuďoch potrebujeme budovať zdravé návyky, či už sú to návyky k športu, ku kultúre, k umeniu alebo aj k zdravému spôsobu života.

Aké by mali byť úlohy mesta v téme deti a  mládež?

Ja vidím tri hlavné piliere, kde mesto musí vytvárať dobrú koncepciu:

1. INFRAŠTRUKTÚRA A DOSTUPNOSŤ
Kvalitné materské a základné školstvo a kvalitná záujmová mimoškolská činnosť je základ práce s deťmi a mládežou. Ak nie sú školy, škôlky a krúžky dostupné, celá pyramída práce s mládežou sa rúca.

Tu je na mieste premýšľať nad vytvorením spoločných priestorov pre mládež, nad tým, ako účelne využiť Kreatívne centrum, či ako zabezpečiť vyžitie pre deti cez letné prázdniny atď.

2. PENIAZE
Je samozrejmé, že o tom, aký krúžok chce dieťa navštevovať, rozhoduje hlavne rodič. Mesto však môže vstupovať ako motivátor a to aj finančný. Nie každý rodič si môže dovoliť platiť za členstvo svojho dieťaťa v záujmovom klube. Také deti ostávajú bez možnosti využitia a zlepšovania svojho talentu, čo mesto nesmie dopustiť.

Ak mesto poskytne priamo rodičom prostriedky na talentové, umelecké, športové kluby, mobilizuje deti v ceste k talentu. A to je vo výsledku dobré pre všetkých. Mesto má v rozpočte vyčlenenú čiastku na podporu týchto záujmových útvarov. Som presvedčený o tom, že dokážem vytvoriť aj schému priamej a motivujúcej finančnej podpory mládeže, ktorá sa nechce flákať. To predstavím v programe.

3. OBSAH
Pri rozvoji detí a mládeže je treba myslieť aj na tvorbu obsahu – toho, čo im chceme odovzdať a spôsob, ako to robiť zážitkovo, efektívne, s výsledkami.

Tu vnímam predovšetkým dôležitosť programov zameraných na zdravý spôsob života detí, na zdravú životosprávu, pohybové návyky a vzťah ku kultúre a umeniu.

Dieťa s ktorým sa pracuje, nemá čas na hlúposti, na záškoláctvo. Jeho energia je vedená k užitočným činnostiam – rozvíja tak seba ako aj vzťah k mestu. Takéto dieťa reprezentuje mesto.

Len vtedy, ak sa mesto bude zaujímať o deti, tak vyrastie mládež, ktorá sa bude zaujímať o svoje mesto a bude mať k nemu pozitívny vzťah.

Preto čím skôr začneme, tým skôr budeme mať v meste vzťahy, ktoré fungujú.

Fotografia z trnavskej klubovne - priestoru určeného na stretávanie mladých (Zdroj: kultura.trnava.sk)

Popis

Mladí Nitrančania, ktorí sa zapojili do ankety fungujucanitra.sk (Foto: P. Baráth)

Popis