Mesto Nitra plánuje revitalizovať viaceré lokality v Nitre. O tomto zámere som informoval v v apríli 2017 a neskôr podrobnejšie v júni 2017.

Prešiel teda skoro rok a zaujímal ma aktuálny stav tohto zámeru.

Mestský park: v procese vybavovania Nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP).
Párovce, vybrané vnútrobloky: schválený NFP - v súčasne platnom rozpočte mesta na tento rok sa nachádza investičná akcia „Parkovisko Párovská 2-4-6 (SO 32, SO 33 z PD Revitalizácie Pároviec)."
Popradská/Kmeťova: schválený NFP.
Brezový Háj: v procese vybavovania NFP.
Borina: v procese vybavovania NFP.

Termíny realizácie: podľa informácií z Mestského úrade v Nitre nie sú známe.

Požiadal som aj o zaslanie vizualizácií, projektov k uvedeným lokalitám. Na základe §53 Autorského zákona mi tieto sprístupnené neboli a z tohto dôvodu ich nezverejňujem.

Podrobné informácie k revitalizácií vybraných území v Nitre

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park
2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra
3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra
4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Výška celkových výdavkov:

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: 662 542,53 €
2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra: 236 439,66 €
3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra: 66 993,16 €
4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 299 935,50 €
5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 150 533,42 €

Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty v nasledovnej výške:

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: 33 127, 13 €
2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra: 11 821,98 €
3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra: 3 349,66 €
4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 14 996,78 €
5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 7526,67 €

Popis k jednotlivým lokalitám

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park

Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbárneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí.

Podkladom práce projektu „Mestský park v Nitre, časť Nový park“ bola analýza súčasného stavu územia, zhodnotenie kvality porastov a prvkov v území a jeho potenciálu. Na ich základe bol vypracovaný návrh riešenia s celkovou filozofiou a koncepciou v súlade s priestorovými, historickými a environmentálnymi limitmi. Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu a atraktívnosť parku pre širokú verejnosť. Zároveň prezentovať jednotlivé zložky prírody v originálnej a pútavej forme pre osvetu a získanie kladného vzťahu návštevníkov k prírode. Využiť nové výsadby hlavne bylín vo forme prírode blízkych lúčnych foriem s obmedzeným kosením pre zvýšenie vodozádržnej funkcie územia a zlepšením kvality jestvujúcich porastov drevín prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu mikroklímy v zastavanom území mesta.

Stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov:

SO - 01 Prestavba porastov drevín
SO - 011 Obnova porastov jestvujúcich drevín
SO - 012 Záhrada farieb
SO 02 Výsadba bylinných porastov
SO - 021 Promenáda
SO - 022 Záhrada vôní
SO - 023 Mokraď
SO - 024 Rekonštrukcia trávnika
SO - 03 Stavebná úprava komunikačnej siete
SO - 04 Výmena a stavebná úprava verejného osvetlenia
SO - 05 Prvky urbánneho dizajnu
SO - 051 Malá architektúra a výtvarné prvky
SO - 052 Mobiliár
SO - 053 Stavebná úprava detského ihriska


2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra

Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Riešené územie projektu "Obytný súbor Párovce" sa nachádza v NITRE, v mestskej časti Staré mesto, v jednej z historicky najstarších lokalít mesta v blízkosti jeho centrálnych polôh. V riešenom území sa v prevažnej miere nachádzajú objekty s funkciou trvalého bývania, čiastočne je zastúpená aj funkcia občianskej vybavenosti Problémom v niektorých častiach riešeného územia je existencia vysokej zelene, ktorá nekoncepčnou výsadbou resp. nepravidelnou údržbou vytvára v blízkosti niektorých obytných objektov nevhodné podmienky na bývanie (nedostatočná insolácia bytových priestorov). Naopak absencia vysokej zelene pozdĺž miestnych komunikáciách ohraničujúcich riešené územie je citeľná hlavne z hľadiska vytvorenia prvotnej izolačnej bariéry (prašnosť, hlučnosť) medzi existujúcimi dopravnými zariadeniami a obytnými objektami. Stav technickej infraštruktúry v riešenom území je zastaralý, nevyhovujúce a morálne zastaralé sú rozvody a zariadenia verejného osvetlenia, elektrických zariadení. Na predmetnom území sa zrealizujú dve lokality s cieľom adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzania prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Projekt bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov:

SO 101 Výmena a stavebná úprava vonkajšieho osvetlenia
SO 201.1 Stavebná úprava komunikačnej siete
SO 201.2 Prestavba porastov drevín
SO 301 Prvky urbárneho designu


3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra

Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Riešeným územím projektu „REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA“ je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých od r. 2009 a ich zmien a doplnkov riešiacich areál. Územie je využívané obyvateľmi okolitých domov, najmä mládežou a deťmi na detskom ihrisku a ihriskách pre kolektívne športy. Dielčie realizácie sú v podobe solitérnych stavieb. Realizáciou projektu dôjde k prestavbe porastov drevín, doplneniu mestského mobiliáru, výstavbe outdoorového ihriska a dotvoreniu pamätného kameňa. Projekt rieši výsadby drevín – stromov a kríkové porasty na základe zhodnotenia vysadených a pôvodných porastov. Tie sú akceptované a tvoria súčasť navrhnutých výsadieb.


4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbárneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí, Projekt je zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia v meste Nitra prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj vymedzené územie Brezového hája v Nitre.

Navrhované vegetačné úpravy majú za účel:

• zlepšiť adaptabilitu existujúceho územia na zmenu klímy (hlavne extrémne výkyvy počasia – sucho, prívalové dažde),
• zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia zvýšením biodiverzity (využitie rozličných spoločenstiev rastlín vhodných pre dané podmienky odolných voči chorobám a škodcom)
• znížiť pôsobenie negatívnych faktorov z narastajúcej automobilovej dopravy a rozširujúcej sa výstavby (hluk, prašnosť, emisie a pod.).

Cieľom projektu na vymedzenom území Brezový háj v Nitre je revitalizácia verejného priestoru, ktorý bude slúžiť na oddych, relax a stretávanie sa obyvateľov mesta.

V návrhu boli vytvorené štyri funkčné zóny:

• Oddychová zóna
• Fit zóna
• Bežecký okruh
• Detské ihrisko


5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy; mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbárneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí, Projekt sa bude realizovať v meste Nitra na území tzv. Boriny s prevládajúcim porastom borovice čiernej v juhovýchodnej časti privrátenej k mestskej časti Čermáň. Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a jestvujúcich porastov drevín a atraktívnosť lesného prostredia pre širokú verejnosť na oddych, šport a krátkodobú rekreáciu.

Zároveň prezentovať jedinečný úsek dejín mesta viažuci sa k priestoru z obdobia tureckých vojen 15. až 17. storočia. Využiť nové výsadby a zásahy do porastov pre dosiahnutie prirodzeného druhového zloženia a formovať porasty princípmi prirodzenej obnovy lesa. Prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu biodiverzity a mikroklímy v zastavanom území mesta.

Zrealizované budú stavebné objekty:

SO - 01 Prestavba porastov drevín
SO - 02 Stavebné úpravy chodníkov
SO - 03 Elektroinštalácie
SO - 04 Prvky urbárneho dizajnu
SO - 041 Stavebné úpravy centrálneho priestoru
SO - 042 Detské ihrisko
SO - 043 Telocvičňa v prírode
SO - 044 Pikniková lúka
SO - 045 Označenie náučného chodníka
SO - 046 MobiliárZdroj: Nitralive.sk