Prvé mesiace roka sú zvyčajne obdobím, kedy sa budúci maturanti rozhodujú, kam pôjdu po skončení strednej školy. Dni otvorených dverí vysokých škôl a univerzít sú jedným z podujatí, ktoré im môžu v rozhodovaní výrazne pomôcť a nasmerovať ich tam, kde môžu najlepšie uplatniť a rozvíjať svoje osobnostné predpoklady, vedomosti a zručnosti.

Takým je aj jarný DOD Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2024, ktorý sa koná 22. februára 2024 – na hlavnej budove UKF na Tr. A. Hlinku 1 v Nitre aj v sídlach všetkých fakúlt. Záujemcom ponúkne možnosť priamo na tvári miesta sa bližšie zoznámiť s priestormi, katedrami a pracoviskami univerzity i fakúlt, s odbornými učebňami a laboratóriami, v rámci osobných stretnutí s pedagógmi, študentmi i bývalými absolventmi zistiť, aký je na univerzite systém štúdia, aký študijný obsah a možnosti praxe ponúkajú jednotlivé študijné programy, aké sú možnosti ubytovania, príležitosti v rámci zahraničných mobilít, aký študentský život ich na UKF čaká. Nebudú chýbať prehliadky, prezentácie, rôzne praktické ukážky, experimenty, besedy, workshopy a ďalšie vzdelávacie aktivity.

V akademickom roku 2023/2024 na UKF v Nitre študuje 7 010 študentov, z tohto 743 zahraničných študentov denného štúdia, čím je UKF 7. najväčšou verejnou vysokou školou v SR. Aktuálne má škola akreditovaných 240 študijných programov: 96 bakalárskych, 90 magisterských a 54 doktorandských študijných programov, z toho 169 v dennej forme a 71 v externej forme štúdia. Študijné programy sú akreditované v 19 študijných odboroch: biológia, ekologické a environmentálne vedy, fyzika, informatika, matematika, učiteľstvo a pedagogické vedy, vedy o Zemi, ošetrovateľstvo, zdravotnícke vedy, psychológia, sociálna práca, ekonómia a manažment, filológia, filozofia, historické vedy, mediálne a komunikačné štúdiá, politické vedy, vedy o umení a kultúre a vedy o športe. Medzi slovenskými univerzitami tak UKF predstavuje druhú najrozmanitejšiu univerzitu z hľadiska ponuky štúdia.

Mimoriadnu pozornosť škola venuje zlepšovaniu učiteľských programov - v súčasnosti UKF ponúka najširšiu paletu učiteľských študijných programov s vysokým rozsahom praktickej prípravy, ktorý je na úrovni európskeho štandardu.

Stabilne najväčší záujem je na UKF o programy orientované na informatiku, cestovný ruch, psychológiu, učiteľstvo a pedagogické vedy, žurnalistiku, marketingovú komunikáciu a reklamu, taktiež cudzie jazyky, najmä prekladateľstvo a tlmočníctvo, ošetrovateľstvo či urgentnú zdravotná starostlivosť. Veľkú časť uchádzačov o štúdium na našej univerzite tvoria uchádzači o pedagogicky orientované programy, najmä predškolskú a elementárnu pedagogiku a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, špeciálnu pedagogiku, vychovávateľstvo a manažment vzdelávania. Stály záujem je tiež o biológiu, históriu, archeológiu, psychológiu, anglistiku, geografiou, žurnalistiku, etiku, environmentalistiku či sociálnu prácu.

Termín podávania prihlášok na UKF v Nitre v 1. kole je pre bakalárske štúdium do 31. marca 2024, pre magisterské štúdium do 30. apríla 2024 a pre doktorandské štúdium do 31. mája 2024. Uzávierka pre prijímanie prihlášok v 2. kole je pre bakalárske a magisterské štúdium do 15. augusta 2024.Zdroj: Nitralive.sk, TS UKF