Na februárovom zastupiteľstve predložili poslanci Igor Kršiak, Štefan Štefek a Pavol Obertáš materiál, ktorý upravuje komunikáciu poslancov s Mestským úradom v Nitre a jeho zamestnancami. Dôvodom je fakt, že poslanci častokrát nemajú dostatočné informácie o dianí na radnici, ich vyžiadanie je komplikované a trvá dlhú dobu. Poslanec má tak problém komunikovať s občanmi a dávať im odpovede na ich dotazy a podnety.

Primátor Nitry Marek Hattas však tento materiál aj napriek schváleniu zastupiteľstvom nepodpísal. Jeho reakciou bolo vydanie dokumentu s názvom "Pokyn primátora mesta Nitry č. 2-2023". V ňom sa dočítame, že komunikácia poslancov s mestským úradom prebieha výlučne cez prednostu, vedúcich odborov a útvarov, náčelníka mestskej polície a riaditeľov príspevkových organizácií mesta. Každý vedúci pracovník si má vyhradiť na poslancov "až" 2 hodiny týždenne a to v stredu od 16 do 17:00 hod. a v piatok od 9 do 10:00 hod, v prípade Strediska mestských služieb v stredu od 14 do 15:00 hod. a vo štvrtok od 9 do 10:00 hod. Z týchto stretnutí je vedúci zamestnanec povinný spísať zápis.

"Poslanci budú môcť navštíviť (po predchádzajúcom ohlásení sa) súdruhov vedúcich úradníkov 2 (slovom dve) hodiny do týždňa. Následne súdruhovia úradníci spíšu o návšteve a jej obsahu záznam a do 24 hodín ho odošlú na centrálu", komentoval pokyn primátora jeden z poslancov.

Materiál predložený do zastupiteľstva upravujúci komunikáciu poslancov s mestským úradom, ktorý primátor nepodpísal:

Čl. 56a) 1. Poslanec je pri výkone svojho mandátu, najmä z dôvodu prípravy na zasadnutie mestského zastupiteľstva a/alebo v záujme prípravy poslaneckého návrhu, interpelácie alebo materiálu za účelom jeho predloženia na zasadnutie mestského zastupiteľstva, oprávnený požiadať prednostu mestského úradu o poskytnutie podkladov, vysvetlení alebo informácií, ktoré má mesto, resp. mestský úrad k dispozícii. Poslanec nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod svojej žiadosti.
2. Prednosta je povinný sám, alebo prostredníctvom povereného zamestnanca mesta poskytnúť poslancovi na jeho žiadosť požadovaný podklad, vysvetlenie alebo informáciu do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti poslanca spôsobom, ktorý požaduje poslanec (elektronicky, ústne, písomne, nahliadnutím do spisu a pod.).
3. Za splnenie povinnosti podľa ods. 2 tohto článku zodpovedá prednosta.
4. Nesplnenie povinnosti sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny vzmysle príslušných právnych predpisov a interných noriem mesta ako zamestnávateľa.


Pokyn primátora mesta Nitry č. 2-2023 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk