Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre dnes schválili úver vo výške 9-miliónov eur.

Z peňazí mesto plánuje financovať veľké investície. Je medzi nimi napríklad lávka s výťahom ponad železničnú stanicu, obnova kultúrneho centra Lipa na Chrenovej, predĺženie pešej zóny, investície do ciest a chodníkov či ošetrenie a revitalizácia stromov v kasárňach pod Zoborom.

Úver je rámcovo rozdelený do troch oblastí. Na dopravnú infraštruktúru pôjdu približne štyri milióny eur, na voľnočasovú, kultúrnu a športovú infraštruktúru dva a pol milióna eur a rovnaká suma bude vyčlenená na verejné priestranstvá, starostlivosť o zeleň a životné prostredie. Školská a sociálna infraštruktúra bude financovaná z vlastných zdrojov alebo z fondov.

„Som veľmi rád, že sme dnes schválili peniaze na ďalší rozvoj Nitry. Veľká vďaka patrí poslancom, ktorí za tento návrh hlasovali. Na tomto materiáli sme pracovali od leta. O jeho kvalite svedčí aj to, že z deväťdesiatich percent vychádza z akčného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Nitra“ uviedol primátor mesta Marek Hattas.

Hlasovaniu predchádzala dvojhodinová diskusia, v ktorej časť poslancov poukazovala na to, že neboli dostatočne zapojení do tvorby plánovaných investícií. Podľa vyjadrenia viceprimátora Miloslava Špotáka pozývala radnica poslancov ešte počas leta k zapojeniu sa do príprav priorít akčného plánu PHSR, z ktorého plánované investície vychádzajú. „Z pozvaných tridsať jedna poslancov ich prišlo päť,“ skonštatoval viceprimátor Miloslav Špoták.

Podľa viceprimátora Daniela Balka peniaze z úveru pomôžu zmeniť tvár mesta k lepšiemu. „Dobrými príkladmi sú predĺženie pešej zóny, zmena Radlinského ulice či Župného námestia. Pešiu zónu chceme priblížiť k Mlynom. Človeka, ktorý vyjde z nákupného centra bude lákať ísť sa prejsť na pešiu zónu alebo si tam dať kávu. Ďalej sú tu lokálne centrá, ako napríklad na Dieloch, či kino Lipa na Chrenovej. Ak by sa podarilo vrátiť ducha Lipe a jej okoliu, vznikne nové pekné centrum, ktoré bude žiť a ľudia tam budú radi chodiť,“ povedal viceprimátor Balko.


Rámcové rozdelenie úveru na investičné akcie 2021-2022*:

Dopravná infraštruktúra (cesty, chodníky, parkovanie a pod.) = 4 000 000 EUR
Voľnočasová, kultúrna a športová infraštruktúra = 2 500 000 EUR
Verejné priestranstvá, starostlivosť o ŽP a zeleň = 2 500 000 EUR
* školská a sociálna infraštruktúra bude financovaná z vlastných zdrojov alebo fondov (EÚ, SR, ŠFRB)


Návrhy konkrétnych investičných akcií (v súlade s Akčným plánom PHSR 2020-2021)

1. Pešia lávka nad železnicou

Rekonštrukcia lávky pre peších nad železničnou traťou. Súčasná lávka je v absolútne nevyhovujúcom stave o ktorom sa hovorí v posudku z roku 2018. Táto lávka spája mestské časti Čermáň a Staré Mesto. Vymenená bude mostovka, schodisko, elektrická prípojka a osvetlenie. Pribudne výťah zo strany Staničnej ulice, z druhej strany bude bezbariérová rampa. Predbežné náklady sú vyčíslená na 671 000 EUR vrátane výťahu.

2. Revitalizácia detských ihrísk a stavba nového inkluzívneho ihriska

Revitalizácia detských ihrísk v správe mesta Nitra v zmysle podmienok zákona 371/2019 Z. z. – Zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Je potrebné zosúladiť bezpečnosť všetkých detských ihrísk v správe Mesta Nitra s podmienkami, ktoré začnú platiť od 31.12.2021. Samotnej revitalizácii bude musieť predchádzať pasportizácia. Mesto Nitra má vo svojej správe cca 265 detských ihrísk. Pri revitalizácii bude kladený dôraz aj na inkluzívnosť hracích prvkov, pričom sa jedno nové inkluzívne ihrisko aj postaví.

3. Stredisko mestských služieb – technika Modernizácia zastaraného vozového parku

Zastaraný vozový park vyvoláva zvýšené výdavky na náhradné diely a opravy. Nákup novej techniky na zimnú a celoročnú údržbu komunikácií a zelene by mal obsahovať 1ks veľké zametacie vozidlo, 1ks malé zametacie vozidlo, 1ks tlakový čistiaci stroj na odburiňovanie a čistenie obrubníkov, 2ks multikáry na zimnú údržbu a zalievanie zelene, 2ks AVIA valník a menšia technika ako fukáre a vysávače na údržby trávnikov. Nová technika zvýši efektívnosť vykonávaných služieb, spoľahlivosť, zníži náklady a poskytne aj modernejšie spôsoby údržby.

4. Infraštruktúra celomestského významu

Investície celomestského významu do komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, vrátane súťaží a projektových dokumentácií. Jedná sa komplexné riešenia infraštruktúry celomestského významu, napr. komunikácie spájajúce jednotlivé mestské časti. Tieto investície budú vyberané spôsobom merania hodnoty za peniaze (počet užívateľov + miera súčasného opotrebovania). Typickým príkladom takejto infraštruktúry je napr. Hollého ulica, po ktorej denne prejde 11-13 tis. automobilov + viac ako 8000 prepravených osôb v hromadnej doprave. Komplexné riešenie by malo zahŕňať komunikáciu, prvky uprednostnenia hromadnej dopravy, chodníky, zeleň.

5. Projektové dokumentácie + spolufinancovanie

Projektové dokumentácie a 5% spolufinancovania investícií financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, resp. iných EU dotačných programov. Ide o schválené projekty alebo projekty pripravované na podanie. Napr. Cyklolávka cez rieku Nitra, Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre časť Nový park, Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre, Regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťkova, Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Brezový Háj, Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom, Výstavba cyklo-garáží a stojanov v meste Nitra, Kreatívne centrum Nitra, kanalizácia, výťah na SZSS Zobor a iné. Kanalizá

6. Infraštruktúra v Mestských častiach

Investície v jednotlivých mestských častiach do komunikácií, chodníkov, mobiliáru, zelene a projektových dokumentácií. Dopravná infraštruktúra (cesty, chodníky, parkovanie a pod.) 4 000 000 EUR Voľnočasová, kultúrna a športová infraštruktúra 2 500 000 EUR Verejné priestranstvá, starostlivosť o ŽP a zeleň 2 500 000 EUR

7. Kúpalisko

Pokračovanie v II. a III. etape modernizácie kúpaliska, najmä: dokončenie gastro - relaxačnej zóny, technologická modernizácia (filtre, automatická úpravňa vody, ...), štúdia vstupnej časti so šatňami a ich modernizácia, hracie prvky a pod.

8. Diely - lokálne centrum

Realizácia športovo oddychového parku v priestore Kmeťová, Popradská a Zvolenská (skatepark) na základe PD, najmä zatienenie javiska a postavenie jeho zadnej časti, doplnenie hracích prvkov pre deti i dospelých, prípojky sieti pre organizáciu podujatí, drobná architektúra, výsadba zelene.

9. Plaváreň pod Borinou

Vyhotovenie štúdie a PD - Plaváreň na Klokočine, ktorá okrem samotnej plavárne a menšieho wellness bude koncipovaná aj ako objekt s doplnkovými službami pre lokalitu oddychového parku pod Borinou.

10. Zápasnícka hala

Riešenie dlhodobo odkladaného havarijného stavu Zápasnickej haly Júliusa Strniska.Túto halu v súčasnosti využíva aktívne až päť športových klubov, a to zápasenie, jiu-jitsu, aikido, kondičná kulturistika a RTVŠ. Spolu s dorastom a mládežníkmi tak dáva priestor pre športovanie stovkám športovcom.

11. Tenisová hala

Pokračovanie v začatej rekonštrukcii Novej haly v Tenisovom areáli na Chrenovej. Hala sa používa od roku 1999 a okrem tenisu slúži aj na bedminton. S halou je spojená kolkáreň. V roku 2018 dostala hala nový povrch, ktorý však začal byť ohrozovaný zatekaním na hraciu plochu. Vážnym problémom je tiež únik tepla, nakoľko hala nemá tepelnú izoláciu. Do roku 2020 sa na objekte za posledných desať rokov nevykonávali žiadne väčšie rekonštrukcie a opravy. Pokračovanie rekonštrukcie bude spočívať v zateplení strechy a obvodových múrov.

12. Toalety Zoborský kláštor

Lokalita zoborskej nemocnica sa v posledných rokoch stala vyhľadávanou turistickou atrakciou. Napomohli k tomu aj vyznačené cyklotrasy v okolitých lesoch a postupná obnova Zoborského kláštora. Stovky návštevníkov denne v letnej sezóne však spôsobili požiadavku na výstavbu verejného sociálneho zariadenia. Na danom priestore sa navyše nachádza Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, ktorá tiež vyžaduje dodržiavanie prísnejších hygienických štandardov v celom širokom priestore.

13. Parkovacia politika

Nákup parkovacích automatov, nákup osobného automobilu vrátane technológie a software rozpoznávania ŠPZ a ich spracovania Mestskou políciou, vrátane automatizovaného online žiadania a vydávania rezidenčných parkovacích kariet obyvateľmi, budovanie a vyznačovanie parkovacích miest v zmysle normy (najväčšia časť investície). Parkovacia politika je dlhodobý proces, ktorý obsahuje postupné vyznačovanie parkovacích miest a zapájanie lokalít do systému. Systém bude generovať príjem z predaja parkovacích kariet a parkovacích poplatkov (v Nitre je zaregistrovaných približne 52 000 automobilov). Zároveň systém zefektívni prácu Mestskej polície pri kontrole parkovania. Vyvolaným efektom bude aj prehlásenie trvalých pobytov do Nitry vzhľadom k nastaveniu parkovacej politiky čo prinesie ďalší príjem od štátu na podielových daniach a môže pomôcť odvrátiť dlhodobý negatívny trend znižovania počtu obyvateľov mesta.

14. Kasárne zeleň

Našou kontinuálnou snahou je transformovať Kasárne pod Zoborom na významný verejný priestor pre obyvateľov Nitry, poskytujúci kultúru, vzdelanie a oddych. Cieľom investície je dendrologicky preskúmať stav jestvujúcich drevín v areáli, zabezpečiť ich revitalizáciu a bezpečnostné opatrenia a vypísať súťaž návrhov na funkčno- priestorové riešenie parku. Investícia zahŕňa: dendrologický prieskum, ošetrenie jestvujúcich drevín, súťaž návrhov, PD.

15. Pešia zóna - Predĺženie po OC Mlyny

Predĺženie pešej zóny je jedným zo strategických krokov, ktoré umožní bezpečné a komfortné pešie prepojenie medzi pešou zónou a prestupným uzlom pri OC Mlyny. Obnoví sa mestská pešia promenáda sprístupnená priamo od Mlynov, ktorá pomôže oživiť aj dnešnú pešiu zónu a vznikne tak moderný a živý priestor 21.storočia so vzrastlou zeleňou, cyklotrasou, tieňom, mobiliárom, vodnými prvkami a letnými terasami. Vizuálne bude priestor vnímateľný už z hlavnej križovatky, čo priestoru dáva predpoklad prilákať aj návštevníkov obchodného centra. V rámci I. etapy bude vyhlásená otvorená architektonická súťaž návrhov, ktorá nájde najvhodnejšie riešenie pre tento významný mestský priestor. Obdobnou formou postupovalo aj mesto Trenčín, kde súťaž priniesla kvalitný výsledok. Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. Súbežne s priebehom súťaže bude priestor dočasne až do doby stavebnej realizácie dopravne upravený, doplnený mobiliárom a mobilnými prvkami zelene a oživený letnými terasami, aby si obyvatelia mohli postupne zvyknúť na jeho novú podobu a aby mohli byť doriešené aj posledné detaily finálneho riešenia. Použitý mobiliár bude pred začatím stavebných prác presunutý na iné miesto v rámci mesta Nitra pre jeho oživenie. Investícia zahŕňa: súťaž návrhov, PD, reorganizáciu dopravy a dočasné riešenie formou mobiliáru.

16. Skatepark Chrenová

Uvedomujúc si potrebu športovej infraštruktúry aj pre neformálne zoskupenia mladých v našom meste, Mesto Nitra vybuduje nový skatepark na svojom území. Cieľom je komplexné riešenie vrátane zelene, mobiliáru, osvetlenia a zázemia pre skaterov. Skatepark bude súťažený verejnou súťažou. Investícia zahŕňa súťaž + projektovú dokumentáciu + samotnú realizáciu. Samotné umiestnenie areálu bude potrebné ešte upresniť s komunitou.

17. Župné námestie

Aktuálne nehostinný priestor nedokončeného Župného námestia je posledným chýbajúcim elementom medzi Svätoplukovým námestím a hradným areálom, ktorému je potrebné dať dôstojnú podobu hodnú centra krajského mesta. Použitie kvalitných materiálov, doplnenie zelene a mobiliáru a reorganizácia dopravy je nevyhnutnosťou. V rámci I. etapy bude vyhlásená otvorená architektonická súťaž návrhov, ktorá nájde najvhodnejšie riešenie pre tento významný mestský priestor a jeho funkčnú náplň. Obdobnou formou postupovalo aj mesto Trenčín, kde súťaž priniesla kvalitný výsledok. Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. Súbežne s priebehom súťaže bude priestor dočasne až do doby stavebnej realizácie dopravne upravený, doplnený mobiliárom a mobilnými prvkami zelene a oživený letnými terasami a napríklad streetfood-truckmi. Použitý mobiliár bude pred začatím stavebných prác presunutý na iné miesto v rámci mesta Nitra pre oživenie ďalšieho mestského priestoru. Investícia zahŕňa: súťaž návrhov, PD, reorganizáciu dopravy a dočasné úpravy formou mobiliáru

18. Kino Lipa - kultúrne centrum

Sídlisko Chrenová ako jediná mestská časť nemá kultúrny dom, resp. priestor pre kultúru (ak nerátame KOS). Kino Lipa so svojím zázemím bolo projektované ako kultúrno-spoločenské centrum. Cieľom je vrátiť tomuto priestoru jeho funkciu. Formou vhodného partnerstva chceme vytvoriť z kinosály s kapacitou asi 350 osôb multimediálny priestor. Budovu a jej okolie budeme postupne cieliť primárne na kultúrno-spoločenské využitie. Zároveň musíme vyriešiť dopravné súvislosti ako zásobovanie, príjazd a parkovanie.

19. Radlinského - dokončenie pešej zóny

Dôstojnú podobu si po vyše 20 rokoch od rekonštrukcie pešej zóny zaslúži aj posledná nedokončená časť pešej zóny - Radlinského ulica. Cieľom je komplexná rekonštrukcia vrátane vzrastlej zelene, dlažby a prvkov mobiliáru, aby sa priestor mohol stať plnohodnotnou súčasťou pešej zóny centra mesta. Spolu s rekonštrukciou Kina Palace, peším prepojením k Starému Rínku a vytiahnutím letných terás do ulice má priestor potenciál byť rovnako kvalitným, ako je dnes Kupecká ulica. Investícia zahŕňa: PD + realizácia (dlažba, stromy, prekládky sietí, mobiliár).

Video zo zastupiteľstva