Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zverejnil na svojom FB profile informáciu o návrhu Európskeho parlamentu a rady zaradiť mesto Nitra do Transeurópskej dopravnej siete TEN-T. Nitra by sa tak mala stať mestským uzlom.

Vyhlásenie NSK ďalej pokračuje vo víťaznom tóne: “Po dlhých rokoch, keď bola Nitra z hľadiska železničnej infraštruktúry na ponižujúcej pozícii jediného krajského mesta bez prepojenia na elektrifikované trate a bez priameho spojenia s hlavným mestom SR, je tu dobrá správa: Európska komisia navrhla zaradiť mesto Nitra do Transeurópskej dopravnej siete (TENT-T) v kategórii tzv. mestských uzlov. Ide o súčasť zverejneného návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady vo veci revízie TEN-T-u.”

A pokračujeme: “Zaradenie Nitry do TEN-T-u ako mestského uzla bude mať význam nielen pre krajské mesto, ale aj pre celý Nitriansky kraj. Ako dôležitý mestský uzol bude musieť byť Nitra prednostne napojená na dopravné tepny (železničné, cestné) spájajúce krajské mesto so širokým okolím i s ďalšími väčšími sídelnými útvarmi nachádzajúcimi sa tak na území SR, ako aj na území EÚ.”

A v poslednom odseku sa spomína železničná trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.


A teraz si skúsme vysvetliť, prečo sú citované odseky vyššie zavádzajúce, odporujú si, splietajú hrušky s jablkami:

1. Nitra už napojená na sieť TEN-T je a to cez rýchlostnú cestu R1. Žiadne ďalšie napojenie teda nie je možné, pretože už existuje. Zmena teda žiadna.
2. Spomínané zaradenie neznamená, že Nitra bude napojená na TEN-T aj cez železnicu. A to je to podstatné, čo Nitra potrebuje. Návrh predĺžiť TEN-T je len po Sereď.
3. V zámeroch ŽSR, ktoré schválila vláda SR 9. februára 2022, je Nitra spomenutá len minimálne. Nová trať do Trnovca nad Váhom (priame prepojenie s BA) je hlboko pod čiarou v hodnotených projektoch, modernizácia železničnej stanice v materiáloch ani nie je, elektrifikácia trate Nitra - Lužianky a Nitra - Šurany je pod čiarou, revitalizácia tratí Nitra - Lužianky a Nitra - Šurany je pod čiarou bez zaradenia do harmonogramu. Jediný projekt, ktorý má prioritu a je v ňom zaradená aj Nitra je zavedenie diaľkového riadenia na úseku Nové Zámky - Šurany - Nitra - Leopoldov/Jelšovce. Týmto zámerom by sa malo zrýchliť cestovanie. Zaradenie do TEN-T - mestských uzlov tento plán nijako neovplyvní, absolútne s tým nesúvisí.
4. Vybudovanie trate BA - DS - Komárno nemá na Nitru žiadny vplyv z hľadiska cestovania železnicou. Tento zámer je zamiešaný do textu s Nitrou.
5. Z textu vyplýva, že Nitra momentálne nie je napojená na okolitý svet a po zaradení medzi mestské uzle nám sem zrazu postavia novú diaľnicu, železnicu a letisko.
6. V návrhu mestských uzlov je aj Žilina a Košice, ktoré na rozdiel od Nitry ležia na hlavnej trati a sú v pozornosti štátu. Žilina je na rozdiel od Nitry v zozname významných investícií, kde štát preinvestoval a investuje stovky miliónov eur.
7. V novom harmonograme investícií v oblasti ciest je Nitra opäť spomenutá len okrajovo. Križovatka na Cabajskej ulici, ktorá je kardinálnym problémom Nitry, v harmonograme uvedená nie je. R1 je pritom v sieti TEN-T. Zaujímavé je, že Banská Bystrica, ktorá má o polovicu kratší obchvat a na ňom 5 križovatiek, má dostať 2 nové križovatky na R1…

Záver: Minimálne 10 rokov počúvame o rekonštrukcii železničnej stanice, elektrifikácií tratí v okolí Nitry, o novej trati do Bratislavy, do dnešného dňa okrem sľubov a podpísaného memoranda medzi mestom Nitra a ŽSR (ktoré má mimochodom takú vážnosť ako keď dieťa pokreslí papier v škôlke) sa nič nezmenilo a ani v najbližších rokoch nezmení. V oblasti ciest nás trápi nedoriešený obchvat Nitry = križovatka Cabajská, chýbajúce napojenie Agrokomplex, preťažená Levická, chýbajúce prepojenie Krškany - Dlhá - Levická, nedoriešený Kynek a ďalšie. Nitra by namiesto sľubov už naozaj rada videla aj skutky. Mesto Nitra by namiesto sporov s Nitrianskym samosprávnym krajom malo spolupracovať a spolu “vybaviť” Nitre konečne miesto na mape. Krajské mesto Nitra je v nezáujme štátu a všetkých jeho inštitúcií.

Samozrejme už tradične lokálne "copy paste" médiá v Nitre skopírovali text a oslávili túto správu bez toho, aby aspoň čiastočne porozumeli, o čom je celé TEN-T.


Zmeny uvedené priamo v dokumente EU, ktoré hovoria o aktualizácii TEN-T

Železnice

- navrhujeme doplniť trať Kúty – Trnava – Sereď (via Jablonica) do rozšírenej základnej siete,
- do TEN-T navrhujeme zaradiť spojenie z Bratislavy do Komárna v rámci rozšírenej základnej siete,
- Navrhujeme prebudovať úsek Púchov – Považská Bystrica.

Cesty

- navrhujeme doplniť cezhraničný úsek Brno (CZ) – Trenčín (SK) do komplexnej siete.

Vnútrozemské vodné cesty

- žiadna zmena v porovnaní s nariadením o TEN-T z roku 2013.


Nitra je spomenutá až v tabuľke nižšie a to len ako mestský uzol:

TEN-T


Na preštudovanie:

Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry – nové znenie
Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry – aktualizácia
PDF dokument TEN-T – aktualizácia, od strany 240 (dokument je v Anglickom jazyku)Zdroj: Nitralive.sk