Krškany

- Kanalizácia Dvorčanská
- MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka
- MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon
- MK ul. Na hlinách
- MK ul. 1. Mája časť od ul. Látečkovej
- MK ul. Na Priehon od žel. priecestia po ul. Sikársku
- MK ul. K rieke
- MK ul. Pod Katrušou vrátane chodníka
- MK a chodník ul. Zlievarenská od žel. priecestia po ul.Pod Katrušou
- Chodník na ul. Novozámockej od ul. Záborského po VUSAPL
- Chodník na ul. Novozámockej od č.d. 102/188 – č.d.104/192
- Chodník na ul. K rieke od ul. Pri mlyne po most


Staré mesto

- Oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou
- Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku
- Kanalizácia Spojovacia ul. 5-6
- Parkovisko ul. Za Ferenitkou
- Parkovisko pri Poliklinike Párovce č. 49
- Parkovisko ul. Stavbárska č.2-4,6
- Parkovisko ul. Vikárska č.13-15
- Parkovisko ul. Štefánikova č.116-118 odvodnenie
- MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok)
- MK ul. Kráľovská cesta
- Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4, 6, 8
- Chodníky na Mestskom cintoríne
- Schodisko Štúrova 47
- Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku
- Múrik BD Štefánikova 80
- Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie Za Ferenitkou


Čermáň

- Športová hala Hlboká
- BD Hlboká + TV
- MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po Bottovu ul.
- MK ul. Hanulova od križovatky ul. Železničiarska po kruhový objazd vrátane chodníkov a obrubníkov
- MK ul. Čulenova dokončenie
- MK ul. Ľ. Čuláka od Golianovej po ul.M.S.Trnavského
- Parkovisko na Hlbokej ul. pri BD č.45-53
- Parkovisko na Hlbokej ul. pri BD č. 63-71


Klokočina, Diely, Kynek

- Parkovisko Škultétyho 36-42
- Kanalizácia Bizetova 1-11 (vnútrobloková)
- Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho
- BD C307-Diely Tokajská + TV
- Chodník na ul.Hydinárska 2 etapa
- Kanalizácia Šúdolská, A.Točíka - dokončenie
- Rekonštrukcia KD Kynek
- MK ul. Škultétyho
- MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda
- MK a chodník ul. Nitrianska
- Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie
- MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú
- MK ul. Jarabinová
- MK ul. Na Dolinu
- Parkovisko Kmeťová, Murániho
- Parkovisko Zvolenská II
- Parkovisko Popradská U rampa
- Parkovisko Na Hôrke 1
- Chodník ul. Dunajská + bezbarierizácia
- Chodník ul. Považská – Partizánska
- Chodník ul. Považská 17
- Schodisko na chodníku ul. Krompašská
- MK a chodníky Cintorín Mlynarce


Zobor, Dražovce

- MK ul. Poniklecova,, od križovatky Klinčekova po Azalkovu
- MK ul. Lukáčová
- MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.
- Chodník ul. Dražovská od Svätourbanskej ul. po bránu ZŠ Kráľa Svätopluka popri UKF
- MK ul. Pod Zlatým Brehom, od križovatky Svätourbanská po Zoborské jazierko
- MK ul. Platanova
- MK ul. Mrázová
- Súvislá oprava MK Pivoňková
- MŠ Dobšinského


Chrenová

- Cintorín Chrenová II.etapa
- Projektová dokumentácia rozšírenia parkoviska pri Poliklinike Chrenová
- Kanalizácia Bajkalská 2 (vnútrobloková)
- Projektová dokumentácia stavby BD Ďumbierska, 30 b.j., Nitra-Chrenová
- Spevnené plochy pred kinom Lipa
- Spevnené plochy pešia zóny Topoľova - časť pri CVČ Domino
- Spevnené plochy ul. Víhorlatská č.2-4
- Chodníky Cintorín v Janíkovciach
- Chodník od MŠ Ľ. Okánika po MŠ Nábrežie Mládeže - Chodník ul. Dlhá č. 9-23
- Chodník ul. Dlhá č. 27-37
- Cyklochodník ul. Dlhá
- Spevnené plochy ZŠ Fatranská


Obnova školských budov

- ZŠ Škultétyho – dokončenie obnovy sociálnych zariadení
- ZŠ Beethovenova – dokončenie obnovy sociálnych zariadení
- ZŠ na Hôrke-– dokončenie obnovy sociálnych zariadení
- Rekonštrukcia rozvodov ZŚ kniežaťa Pribinu
- MŠ Zvolenská – energetické zhodnotenie
- MŠ Topoľová – energetické zhodnotenie, výmena potrubí
- MŠ Novomestského – energetické zhodnotenie
- MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov
- MDJ a MŠ Bazovského – energetické zhodnotenie
- ZUŠ J.Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
- Rekonštrukcia a modernizácia školských jedální a výdajní na ZŠ a MŠ
- Zateplenie obvodového plášťa ZŠ Cabajská


Obnova športových zariadení

- Tenisová hala nová (obnova strechy)


Prípravná a projektová dokumentácia

- vonkajšie ihrisko ZŠ Krčméryho
- Plaváreň pod Borinou
- koncertná sieň pri ZUŠ
- zastrešenie átria ZŠ Nábrežie mládeže pre účely telocvične
- ZŠ Tulipánova – pavilón 3
- Mestský dom Štefánikova 1
- ZŠ Nábrežie mládeže (rozšírenie jedálne)
- CVČ
- Kino Lipa
- Plaváreň Chrenová
- PD BUS pruh Mostná ul.
- PD BUS pruh Hollého ul.
- PD rozšírenie a rekonštrukcia lávky cez rieku v Sihoti (pri štadióne)
- PD parkovisko + kanalizácia ul. Štúrova č.47-49
- PD parkovisko ul. Záhradná č. 2-4
- PD parkoviská na Hlbokej ul. pri BD č.45-53 a pri BD č. 63-71
- PD na zateplenie ZŠ Cabajská ul.
- PD obnovu MK Šúdolská
- PD parkovisko Kmeťová, Murániho
- Technická štúdia MK ul. Jarabinová
- Technická štúdia MK ul. Na Dolinu
- Technická štúdia MK a chodníky Cintorín Mlynarce
- Štúdia – Námestie pri Kaplnke Viničky
- Štúdia – Vnútroblok Rýnska Tokajská
- Štúdia - Skate park Diely


Investičné akcie – iné

- Správa a údržba miestnych komunikácií (Stredisko mestských služieb)
- Verejná zeleň (Stredisko mestských služieb)
- Obnova a ošetrenie verejnej zelene
- Obnova mestského mobiliáru
- Dopravno urbanistická štúdia - Prepoj Braneckého Hviezdoslavova, predĺženie MK Hviezdoslavova na okružnú križovatku
- Bezpečné priechody
- Výbočiská MAD
- Dobudovanie cyklodopravnej infraštruktúry
- Podjazd pod Univerzitným mostom
- Poliklinika Párovce – debarierizácia priestorov