Schválené investičné akcie pre rok 2018 podľa jednotlivých výborov mestských častí.

* Investičné akcie by som dal skôr do úvodzoviek, pretože pod týmto pojmom si predstavujem investície a nie lepenie ciest a chodníkov.

Poznámka:

SO= súvislá oprava
MK= miestna komunikácia
PD= projektová dokumentácia
VO= verejné osvetlenie

VMČ č. 1 -Dolné Krškany, Horné Krškany

- vybudovanie miestneho rozhlasu v Horných a Dolných Krškanoch
- SO MK Dvorčanská od Novozámockej po Roľnícku ulicu
- SO chodníka Novozámocká od č.102 po predajňu Dynamik
- vybudovanie priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke Nitrafrost
- chodník na ulici K rieke

VMČ č. 2 - Staré mesto

- oprava MK Braneckého 1-3 + verejné osvetlenie
- SO MK Kráľovská
- SO MK Misionárska (od Nálepkovej po Banskú)
- oprava múrika Štefánikova 80 (nízky múrik)
- rekonštrukcia MK Kraskova 7-9
- parkovisko Párovská 2-4-6 (SO 32 a SO 33 v PD revitalizácia Pároviec)
- oplotenie oddeľujúce autobusovú stanicu od MŠ a bytového domu Štefánikova 124-126 (plotový dielec)

VMČ č. 3 - Čermáň

- SO MK Bottova - dokončenie
- SO MK Čulenova (od Bottovej po Železničiarsku)
- autobusový prístrešok Červeňová ulica

VMČ č. 4 - Klokočina

- SO MK Alexyho - II. etapa
- rekonštrukcia schodov Jurkovičova za poštou
- debarierizácia vstupo do Matice Slovenskej

VMČ č. 5 - Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce

- chodník Štúrova od starého cintorína k železničnej trati
- autobusový prístrešok Štúrova/Bolečkova
- chodník Nová Osada
- autobusový prístrešok Lukov Dvor
- bezbariérové úpravy schodiska Piešťanská medzi Považskou a Dunajskou
- SO chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská
- SO chodníka Dunajská 12-18
- kamerový systém Telgártska - doplnenie
- odvodnenie BD Na Hôrke 1-5

VMČ č. 6 - Zobor, Dražovce

- SO MK Pod Zlatým brehom na Svätoplukovej ulici č.19 po Svätourbanskú č.16 - dofinancovanie
- SO chodníka Radová ulica od č.11 po č.41
- SO chodníka Panská dolina
- obnova exteriéru - objekt futbalového štadióna Dražovce
- SO cesta a chodnk Slávičie chodníky od Hornozoborskej po Podhájsku

VMČ č. 7 - Chrenová, Janíkovce

- PD rozšírenie MK Nábrežie mládeže pri ZŠ
- PD úprava križovatky Levická - Vrábeľská
- PD priechod pre chodcov Levická - Žitavská
- PD priechod pre chodcov križovatka Dlhá - Hlavná
- PD priechod pre chodcov ulica Hlavná pri MŠ a Jednote
- PD priechod pre chodcov Dlhá - Letecká
- rozšírenie parkoviska Ľ.Okánika č.8
- verejné osvetlenie chodník pri Atletickom štadióne, ulica Ďurčanského, pešia zóna Kremnická
- prepojovací chodník Za humnami 34
- SO chodníka Dlhá 76-86
- SO plochy BD Tribečská 1-3
- chodník BD Štiavnická 18
- parkovisko Ždiarska
- SO átrium ZŠ Fatranská
- SO chodníkov pri ZŠ Topoľová
- SO chodníkov areál ZŠ Nábrežie mládeže
- detské ihrisko Vačinov park a futbalové ihrisko Janíkovce nové prvky
- chodník cintorín Janíkovce
- prepojovací chodník Ďurčanského

Investičné akcie, ktoré sa nedostali do zoznamu, ale mali by byť realizované v roku 2018 na základe návrhu financovania, ktorý bude pripravený do 30.4.2018

- SO parkovisko Wilsonovo nábrežie
- SO MK Nábrežie mládeže (od NKS po areál bývalého Zväzarmu)
- SO MK Janká Kráľa
- odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho ulica
- chodník k liečebnému ústavu - vybudovanie
- MŠ Beethovenova - energetické zhodnotenie
- MŠ Štiavnická - energetické zhodnotenie
- multifunkčné a športové haly Hlboká a Diely - dofinancovanie

Financovanie nerealizovaných a neukončených investičných akcií schválených v rozpočte v roku 2017 do schválenia Záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2017 z rezervného fondu, nevyčerpanej sumy schválených úverov z roku 2017 a nevyčerpanej čiastky dotácií

- oprava mostu pri kompostárni
- kanalizácia MČ - Krškanská ulica - úver 2017
- preloženie stĺpa el.vedenia v križovatke Novozámocká - Biovetská
- oprava pešej lávky nad Železničnou stanicou
- PD - dostavba kúpaliska Sihoť
- kanalizácia Spojovacia 5-6
- kanalizácia Wilsonovo nábrežie 34-40
- kanalizácia Richtára Peregrína 19-21
- Rolfesova baňa - sanácia
- rekonštrukcia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-44 - I. etapa
- rekonštrukcia schodiska od biskupskej pivnice na Župné námestie
- BD Hlboká
- kanalizácia Hlboká 61
- kanalizácia Hlboká 87
- Športové a multifunkčné haly: športová hala Hlboká, multifunkčná hala Diely
- PD odbočovací pruh a parkovisko Škultétyho
- parkovisko Škultétyho 36-42
- MŠ Alexyho - obnova hospodárskeho pavilónu na výchovný proces: úprava interiérov, elektroinštalácie a oprava strechy
- kanalizácia Šúdolská ulica, III. etapa - úver 2017
- kanalizácia Na Dolinu, I. etapa - úver 2017
- kanalizácia Považšká 8-12
- rekonštrukcia Kultúrny dom Kynek - presun + II. etapa dokončenie
- odvodňovacia vpusť a kanalizačná prípojka za BD Zvolenská č.19
- chodník Hydinárska ulica - II. etapa
- parkovisko Diely - Rýnska ulica pod Nitrazdrojom
- oprava chodníka Murániho 6-10
- MK Pod Zlatým brehom od Svätoplukovej č.19 po Svätourbanskú č.16
- MŠ Dobšinského - dofinancovanie - úver
- parkovisko Štiavnická ulica
- cintorín Chrenová - II. etapa
- kanalizácia ulica Sadová - II. etapa
- kanalizácia Tr.A.Hlinku č.53
- kanalizácia Kozmonautov č.2-4
- kanalizácia Dlhá č.68
- kanalizácia Kremnická č.11-19
- SO chodníka za BD ulica Ľ.Okánika č.8Zdroj: Nitralive.sk