V pondelok 29. apríla sa oficiálne spustila výstavba nového Orbisu pod názvom Orbis Premium. Týmto dňom je oficiálne spustený aj predaj bytov. Búracie práce boli definitívne ukončené odstránením obvodových stien bývalej kinosály. Reálny termín výstavby je 18 mesiacov.

Komplex budov je stavebne rozdelený na objekty A, B a C, pričom výstavba sa začala prvým podzemným podlažím objektu C, teda zo strany prislúchajúcej k línii Štefánikovej triedy. Súčasťou zakladania tohto stavebného objektu je aj podstava prvého z dvoch vežových žeriavov, ktorý bude vztýčený v priestore medzi objektom bývalého Tesca a stavbou. Výstavba bude pokračovať stavebným objektom B. Po dosiahnutí konštrukčnej výšky objektu B do úrovne, v ktorej na ňu nadväzuje najvyššie položený stavebný objekt A prislúchajúci už k línii Piaristickej ulice začne sa s výstavbou aj tejto časti komplexu.

Orbis Nitra vizualizácia


Acheologický výskum

„V Nitre-Starom Meste už viac ako tri mesiace (od januára 2019) realizuje ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA s.r.o. predstihový záchranný archeologický výskum v súvislosti so stavebnými prácami na mieste bývalého Orbisu. Napriek intenzívnej výstavbe zo 70-80-tych rokov minulého storočia v tejto časti Nitry sa počas archeologického výskumu podarilo doposiaľ objaviť 40 archeologických objektov sídliskového charakteru, ktoré tvorili najmä sídliskové jamy a zvyšky pivníc po mestskej ulicovej zástavbe na Piaristickej ulici," informoval František Žák Matyasowszky, PhD., PhDr., Mgr., generálny riaditeľ agentúry.

Archeologické objekty je predbežne možné datovať do troch historických období:

1) stredovek - 11-12. stor.
2) novovek - 17-18. stor.
3) 19-20 stor.

"Nálezový inventár pozostáva predovšetkým z keramiky (hrnce, džbány, panvice), mazanice, zvyškov kostí, fajky, kostených šidiel a ihiel ako aj drobných kovových nálezov. Nezvyčajný je nález ľudskej kostry v sídliskovej odpadovej jame a nález ľudskej lebky/hlavy bez tela v ďalšej sídliskovej jame. V súčasnosti prebieha spracovanie všetkých archeologických nálezov – ich čistenie, dokumentácia, konzervácia ako aj potrebné analýzy a posudky odborníkov, ktoré snáď prinesú ďalšie nové informácie o histórii Mesta Nitry," dodáva riaditeľ.


Zmeny v priebehu príprav

"Súčasný projekt už zohľadňuje všetky pripomienky zainteresovaných legislatívnych orgánov, ktorými prešiel v štádiách konzultácií na meste aj na Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre. Boli zapracované mnohé pripomienky, ako sú polohy vstupov, vjazdov, elektromerne, plynomerne, vynášania odpadu a podobne. Na základe viacerých stretnutí boli zohľadnené aj požiadavky investora ako aj realitného trhu. Menila sa veľkosť a charakter bytov, ich celkové usporiadanie na podlaží. S tým samozrejme súvisí aj celková hmota objektu a stvárnenie fasád. V súlade s pôvodnou štúdiou zostal koncept delenia na tri objekty a objekt naďalej kopíruje terénne danosti ohraničeného územia a dopĺňa zástavbu okolitých objektov. Od Štefánikovej triedy doplní priestor medzi Obchodným domom Tesco a objektom VÚB, pričom navrhnutý komplex ORBIS Premium ponecháva predpolie a rozširuje pešiu trasu vedúcu do centra mesta. Zo strany Piaristickej ulice ide dnes o hmotovo rozvoľnené územie, kde navrhnutý objekt A komplexu ORBIS Premium nasadí líniu ulice pozdĺž chodníka," informoval dnes investor na tlačovej konferencii.


Aké prevádzky by mali byť v Orbise?

V časti od Štefánikovej ulice sú v parteri navrhované prevádzky obchodov a služieb. Momentálne ešte nie je vybraný konkrétny nájomca, určite by sme však privítali aj napríklad mestotvornú funkciu banky, posilňovne, kaderníctva, či iných služieb. Na prvom poschodí by sa mala nachádzať reštaurácia s terasou s výhľadom na Štefánikovu ulicu, kaviareň orientovaná na bočnú stranu smerom ku obchodnému domu Tesco. Na stenu pred kaviarňou plánuje investor umiestniť veľkoformátovú fotografiu dnešnej fontány, ktorá by odkazovala na minulosť tohto miesta. Kaviareň bude priamo napojená na schodisko spájajúce Štefánikovu a Piaristickú ulicu.

Na ďalších troch podlažiach bude situovaných 12 bytov s výhľadom prevažne do Štefánikovej ulice.

Stredný objekt je určený pre administratívnu funkciu. Medzi týmito dvoma budovami vznikne malé zelené nádvorie s priamym vstupom na recepciu. Objekt od Piaristickej ulice nesie v sebe funkciu parkovania na troch polozapustených podlažiach a funkciu bývania na ďalších štyroch podlažiach. Je tu umiestnených 37 prevažne veľkometrážnych bytov, ktoré dnes chýbajú realitnom trhu v Nitre.


Členenie objektu, použité materiály, schody

Objekt bude železobetónový skelet s kontaktným zatepľovacím systémom. Fasády budú nakombinované spojením bielej omietky a omietky v hnedom odtieni, hliníkové šambrány okien ako výrazový prvok architektúry. Administratívna budova má úplne inú fasádu, ktorá odráža aj jej funkciu. Ide o celopresklenú fasádu s hliníkovými profilmi.

Polyfunkčný komplex ORBIS Premium sa delí na 3 hlavné objekty, členené hmotou a funkciou. Objekt bude v zmysle investorského zámeru obsahovať v základnom funkčnom členení nadzemnej časti tri komplexy rôzneho účelu. Členenie na jednotlivé funkcie prebieha po podlažiach aj objektovo:

Objekt A:
- garáže / statická doprava (1.PP, 2.PP a 3.PP)
- bývanie (časť 1.PP a 2.PP, 1.NP – 4.NP)

Objekt B:
- skladové a technologické priestory (1.NP)
- administratíva (2.NP – 4.NP)

Objekt C:
- technické zázemie (1.PP)
- občianska vybavenosť / služby (1.NP)
- občianska vybavenosť / kaviareň a reštaurácia / (2.NP)
- bývanie (3.NP – 5.NP)

Vstup pre verejnosť bude v parteri budovy od Štefánikovej ulice a síce do priestorov obchodov a služieb a zároveň do kaviarne a reštaurácie na poschodí. Vstup do parkovacieho domu pre verejnosť bude z Piaristickej ulice a zároveň cez komunikačné jadro a vstupom od Štefánikovej ulice.


Prepojenie ulíc Štefánikova a Piaristická schodiskom ostáva nezmenené. Schodisko bude preriešené a rekonštruované, jeho prvá časť od Štefánikovej triedy bude smerovať na plató občianskej vybavenosti objektu C s napojením na terasu kaviarne a reštaurácie, kde potom plynule naviaže na pôvodné trasovanie.


Zeleň

Pozdĺž Piaristickej ulice by mal byť pás zelene so stromoradím, ktoré tu definuje aj územný plán mesta. Zo strany Skalnej ulice lemuje bytový dom pás zelene. Na nádvorí bloku A je vytvovený parčík s možnosťou oddychu na lavičkách. Pri vstupe do administratívnej budovy je situovaná malá oáza zelene, ktorá slúži aj ako rozptylová plocha. A nakoniec medzi obchodným domom Tesco a objektom C je zelené átrium, ktoré dotvára atmosféru kaviarne a prechodu po schodišti medzi dvoma ulicami. Tak ako je vidieť na vizualizáciách, všetky objekty komplexu majú zelené strechy.


Parkovanie

S parkovaním motorových vozidiel sa počíta len v rámci objektu A s vjazdom z Piaristickej ulice, pričom dimenzia garáží zohľadňuje nárokové požiadavky aj objektu B a C. Je tu navrhnutých 242 parkovacích miest, z toho 23 pre imobilných a 12 miest pre motorky. Pre obyvateľov bytov je určených 99 parkovacích miest podľa normy pre výpočet statickej dopravy. 69 miest je určených pre potreby administratívy vrátane návštev a zvyšných 74 je určených pre verejnosť vrátane služieb kaviarne a reštaurácie.

Orbis Nitra

Vizualizácie exteriér

Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia

Vizualizácie interiér

Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia Orbis Nitra vizualizácia



Zdroj: INPEK