Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre dnes schválili prijatie úveru do výšky 9 miliónov eur. Dôvodom je potreba financovať viaceré investičné akcie v roku 2019.

Predpoklad vyčerpania úveru je do konca roka 2020, obdobie splácania úveru je 60 mesiacov od 07/2020, posledná splátka v 06/2025.

Na čo budú použité peniaze?

Výstavba a obnova miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch
Investičné akcie na podporu mestskej mobility
Výstavba a obnova komunálnych budov
Cintorín Chrenová
Výstavba a obnova kanalizácií
Výstavba a obnova školských budov a zariadení
Výstavba a obnova športových zariadení
Prípravné a projektové dokumentácie


Aktuálny stav dlhu mesta k 31.3.2019

Zostatok bankových záväzkov k 31.3.2019 (bez úverov ŠFRB): 16 042 760 €
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018: 65 502 232 €
Aktuálna celková suma dlhu k skutočným bežným príjmom za predchádzajúci rok (podľa zákona č. 583/2004 Z.z.): 24,49 %
Celková suma dlhu mesta po započítaní nedočerpaných úverov vo výške 3 606 794 € a nového úveru vo výške 9 000 000 € bude predstavovať 43,7 % z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk - materiál 124/2019 "Návrh na prijatie úveru"