Obmedzenie rýchlosti na Hviezdoslavovej triede je problematické a nejasné

Do redakcie sme dostali email od nášho čitateľa Antona z Klokočiny, ktorému nie je jasné obmedzenie rýchlosti na 40km/h na Hviezdoslavovej triede v dolnej časti pod poliklinikou.

Konkrétne nám píše:

Prosím o objasnenie dopravnej situácie na ceste na Hviezdoslavovej ulici v Nitre na Klokočine, kde som obyvateľom. Jedná sa o výjazd zo sídliska do mesta, teda v prúdoch pri poliklinike.

1. Je tam dopravná značka, ktorú neviem zaradiť, či je "dočasná dopravná značka alebo je to návesť", lebo podklad je oranžovej farby a na nej sú zákazová značka 40 a značka iné nebezpečenstvo. Tam totiž merajú rýchlosť a tvrdia že sa tam musí ísť štyridsiatkou. Podľa mňa to nie je zákazová značka, ale značka upozorňujúca na iné nebezpečenstvo a že príde k obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti na 40, čo je aj označené dvomi značkami z každej strany o 40 metrov ďalej.

2. Druhý problém je na tej iste ceste, lebo od značenia 40-tky je jeden odbočovací prúd vľavo, pri benzínovej pumpe Shell a mnoho vodičov to považuje za zrušenie najvyššej dovolenej rýchlosti a oni idú 50-tkou. Podľa mňa zrušenie najvyššej dovolenej rýchlosti je možné až po prejazde kruhovým objazdom.

Vysvetlenie dopravného značenia a odpoveď na otázky

* vysvetlenie podávame po overení zo strany Mesta Nitra ako cestného správneho orgánu

1. Aktuálne značenie je mätúce nakoľko nie je celkom jasné o akú značku ide - bola použitá dopravná značka A34 "Iné nebezpečenstvo" v kombinácii s B31a "Najvyššia dovolená rýchlosť", ktoré sú doplnené výrazom "Pozor". Uvedené značenie môže evokovať, že sa jedná o značku IP30, ktorá len upozorňuje a teda neprikazuje rýchlosť 40km/h. Po našom dotaze nám z Mestského úradu v Nitre oznámili: "Pre jednoznačnosť významu dopravného značenia odstránime nápis "Pozor" z tohto dopravného značenia. V tom prípade to budú dve dopravné značky, jedna informujúca o nebezpečenstve a druhá obmedzujúca maximálnu povolenú rýchlosť umiestnené v retroreflexnom ráme. Platnosť tejto dopravnej značky je po pripojenie komunikácie od miestnej komunikácie Pražská. Hneď za touto križovatkou je zopakovaná dopravná značka B31a - 40 km/h., ktorá platí po križovatku pri ČSPHM Shell."

* vyjadrenie KR PZ Nitra

"Je potrebné sa obrátiť na príslušný cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade Mestský úrad Nitra, z akého dôvodu a za akým účelom bolo na uvedenej miestnej komunikácii určené použitie Vami uvedených dopravných značiek. Podľa § 5 ods. 13 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. „zákaz, obmedzenie alebo príkaz vyplývajúci z príslušnej zvislej dopravnej značky sa končí na vzdialenejšej hranici najbližšej križovatky, ak nie je skôr skončený inak."


Hviezdoslavova trieda Nitra


2. Rýchlosť 40km/h platí po pripojenie od miestnej komunikácie Pražská avšak kúsok ďalej za zákrutou je znovu osadená značka B31a, ktorá znovu prikazuje najvyššiu povolenú rýchlosť 40km/h. Druhá "40tka" platí po čerpaciu stanicu Shell, ktorú berieme ako križovatku nakoľko sa tu cesta pripája a odpája. §2 ods.2, písmeno j) zákona 8/2009 Z.z. - Križovatkou je miesto, v ktorom sa cesty pretínajú a spájajú.

Hviezdoslavova trieda Nitra

Hviezdoslavova trieda Nitra vyjadrenie MSÚ Nitra


Fotogaléria


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk