Jaguar Land Rover: Občan Nitry podal žalobu

Obyvateľ dotknutého územia a vlastník pozemkov začlenených do Strategického parku ako aj okolitých pozemkov podal žalobu na Krajskom súde v Nitre

V súvislosti s megainvestíciou Jaguar Land Rover v Nitre podal dňa 23.02.2016 Roman Cerulík ako občan Nitry, obyvateľ dotknutého územia a vlastník pozemkov začlenených do Strategického parku ako aj okolitých pozemkov na Krajskom súde v Nitre žalobu na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Nitra so žiadosťou o odklad vykonateľnosti rozhodnutia kedy úrad rozhodol neposudzovať vplyv automobilky na životné prostredie.

"Po arogantnom ignorovaní zákona v konaní, kedy orgán ochrany životného prostredia ako aj navrhovateľ zámeru výstavby automobilového závodu štátna agentúra Ministerstva hospodárstva – SARIO pre investíciu Jaguar Land Rover skreslili údaje, ktoré sú podkladom pre zistenie nutnosti povinného posudzovania vplyvov tejto investície na životné prostredie, bol nútený podať žalobu o preskúmanie rozhodnutia, ktorým štátny orgán na základe neúplných a zavádzajúcich údajov odmietol posudzovanie vplyvov tejto najväčšej investície desaťročia na životné prostredie a tým samozrejme aj na ochranu zdravia a kvalitu života občanov," vyjadril sa pán Cerulík pre portál Nitralive.sk

Roman Cerulík ako žalobca je presvedčený, že jediný legálny a možný postup je nutnosť ešte pred prípadným začatím výstavby automobilového závodu posúdiť jeho vplyv na životné prostredie tak, ako to ukladá zákon.


Jaguar Land Rover Nitra - december 2015

Pripomienky Romana Cerulíka

* Pripomienky sú evidované a priložené k zámeru EIA Automotive Nitra project na webstránke enviro portálu Ministerstva životného prostredia SR.

PripomienkaVyjadrenie
Zámer EIA nedostatočne popisuje posúdenie a vplyv budúcej zástavby a areálového komplexu na obraz mesta Nitra a panorámu krajinného prostredia hlavne z exponovaných polôh - pohľad zo Zobora (Chránená krajinná oblasť) - pohľad z kopca nad Dražovcami (od kostolíka — Národná kultúrna pamiatka) pohľad z vrchu Lupky (Štátna prírodná rezervácia).Uvedená investícia je v súlade s platnými a pripravovanými dokumentmi ÚP, ktorá na danom území navrhuje vybudovanie priemyselnej zóny čo je plne v súlade s navrhovanou činnosťou. Scenéria krajiny by teda bola s najväčšom pravdepodobnosťou totožná aj keby sa navrhovaný zámer navrhovanej činnosti nerealizoval, nakoľko by na predmetnom území vznikla obdobná činnosť. Navyše je okolie územia navrhovaného na výstavbu predmetnej činnosti už v súčasnosti tvorené prevádzkami priemyselného charakteru.
Nie je posúdená intenzita dopravy na prístupových cestách k strategickému parku a v polohe cesty I/64 a R1 (súčasný stav a stav a po realizácii zámeru) Pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu bude odborne spôsobilou osobou v zmysle platnej legislatívy a súvisiacich noriem vypracované dopravno-kapacitné posúdenie možností dopravného napojenia.
Nie sú posúdené parametre ciest I/64 a prístupových ciest k areálu v súvislosti s nárastom intenzity dopravy k a zo strategického parku a nie je uvedená požiadavka na zmenu ich parametrov — alebo nebude potrebné parametre upravovať?! Pripomienky týkajúce sa dopravy a jej intenzity, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava len rámci riešeného územia navrhovanej činnosti budú riešené v ďalšom stupni projektovej prípravy s presnejšími dátami ohľadne trasovania a intenzít dopravy poskytnutými investorom. Doplnenie informácii na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručených stanovísk k predloženému zámeru „Automotive Nitra Project“
V súvislosti s budúcim podstatne vyšším zaťažením komunikácií nebolo uskutočnené pre obytnú zónu Zobor — Šindolka (plánovaná zástavba Párovské Lúky, zástavba v lokalite Šindolka — Prvosienková ulica Nitra, obytná zástavba Šindolka I) meranie hluku a výpočet — doprava a prevádzka (vid' dokument EIA Automotive Nitra Project časť Posúdenie hlukovej záťaže str. 20 obr. 17). Intenzita dopravy mimo riešeného územia navrhovanej činnosti, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava je v kompetencii Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.
Nie je uvedená požiadavka na dobudovanie plnohodnotnej mimoúrovňovej križovatky na ceste R1 A prístup do priemyselného parku — realizáciou strategického zámeru sa nebude riešiť jej dobudovanie? Pripomienky týkajúce sa dopravy a jej intenzity, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava len rámci riešeného územia budú riešené v ďalšom stupni projektovej prípravy s presnejšími dátami ohľadne trasovania a intenzít dopravy poskytnutými investorom. Intenzita dopravy mimo riešeného územia navrhovanej činnosti, prípadne dobudovanie križovatiek alebo ich úprava je v kompetencii Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.
Nie je uvedené, ako bude organizovaná doprava na prístupových cestách - trasovanie a smerové vedenie nákladnej dopravy z a do strategického parku - trasovanie a smerové vedenie osobnej dopravy z a do strategického parku Je nepredstaviteľné, ako mohol spracovateľ na str. 15 Dokumentu uviesť, že s ohľadom na súčasný stav intenzity dopravy po CK I/64 nebude mat' zvýšenie cestnej dopravy súvisiaci s výrobou v závode Automotive Nitra Project výrazný vplyv, najmä z hľadiska intenzity dopravy a hluku. Dokument uvažuje s 800 automobilmi zamestnancov / smena, čo je pri 3 smennej prevádzke a príjazde a odjazde vozidiel do závodu 4800 prejazdov osobných automobilov za deň a 150 prejazdov autobusov za deň. Popri tom sa nedá vylúčiť prejazd na ceste I/64 aj zásobovacími vozidlami, čo predstavuje ďalšiu záťaž na cestnú komunikáciu. Pritom samotný Dokument uvažuje len s kapacitou 440 parkovacích miest, takže pri uvažovanom počte 800 zamestnancov, dochádzajúcich do práce na smenu a súčasne 800 zamestnancoch striedajúcich túto smenu ide o 4800 prejazdov. Doprava smerovaná z a do priemyselného parku (navrhovaná činnosť) bude prioritne orientovaná na rýchlostnú cestu R1a, križovatku Mlynárce. Pre zvládnutie nárastu objemu dopravy sa plánuje vybudovanie viacerých účelových komunikácií v priestore navrhovaného priemyselného areálu. Súčasný predpoklad intenzity dopravy po uvedenom úseku je podstatne nižší, pre túto intenzitu bola vykonaná aj predikcia. Ak budeme uvažovať s intenzitou uvedenou v pripomienke, potom pri súčasnom stave intenzity dopravy (cca 17000 voz/deň – oficiálny údaj) nárast 4800 voz/deň, spôsobí zvýšenie o cca 1 dB (v jednotlivých referenčných časových intervaloch). Čo je menej ako bežná neistota merania 1.8 dB. Z uvedeného vyplýva, že konštatovanie na strane 15 je oprávnené. S ohľadom na skutočnosť, že nie všetky vozidlá zo závodu pôjdu smerom na mesto Nitra vyplýva, že nárast bude ešte nižší. (Vo výpočtoch uvedených v správe bolo uvažované pre uvedenú intenzitu, že z celkového počtu vozidiel 2/3 bude smerovať zo závodu smerom na križovatku cesty I/64 s R1A). Pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu bude odborne spôsobilou osobou v Doplnenie informácii na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z doručených stanovísk k predloženému zámeru „Automotive Nitra Project“ v zmysle platnej legislatívy a súvisiacich noriem vypracované dopravno-kapacitné posúdenie možností dopravného napojenia navrhovanej činnosti.
Zámer posudzuje iba plochy areálu budúceho investora automobilovej výroby — prečo sa neposudzuje celý komplex priemyselného resp. strategického parku (na zložky ŽP bude mať vplyv všetka výrobná činnosť prevádzkovaná v strategickom parku, či už teraz uvádzaná alebo aj budúca činnosť' zatiaľ neuvedená. Zámer rieši navrhovanú činnosť s ohľadom na súčasné zaťaženie ŽP napr. z hľadiska hluku alebo emisií. Je ťažké predikovať o aké prevádzky mimo areál investora v budúcnosti pôjde a aká technológia v nich bude umiestnená.
Imisno — prenosové posúdenie stavby neobsahuje prevádzku povrchovej úpravy (lakovňa), pričom z hľadiska komplexného posúdenia vplyvov na životné prostredie nie je možné posudzovat' jednotlivé prevádzky samostatne, ale v komplexe ich pôsobenia. Aj z hľadiska imisno - prenosového posúdenia je dokument chybný, odhad emisií v tab. 5 na str. 11 vychádza z nárastu dopravy zamestnancov 800 OA + 50 AB, pričom bolo nutné intenzitu prepočítať' na počet prejazdov za deň, čo je 4800 prejazdov OA a 150 prejazdov AB. Tento prepočet nezohľadňuje už doterajšiu intenzitu dopravy. Taktiež odstavné parkoviská 440 PM nezodpovedá uvažovanému počtu automobilov zamestnancov. Celkové údaje nie sú porovnané s limitnými normovými údajmi pre danú činnosť'. Na strane č.12 predmetného zámeru navrhovanej činnosti je uvedená informácia, že „V rámci úvodnej fázy projektu „Automotive Nitra Project” sa neuvažuje v budove Lakovne s inštaláciou akýchkoľvek technologických liniek. Po vytendrovaní dodávateľa technológie a získaní detailných informácií potrebných pre posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti bude predložený samostatný Zámer navrhovanej činnosti.“ Imisno-prenosové posúdenie bude jeho súčasťou.
Plánovaná stavba Automotive Nitra Project je pri ceste I/64 Nitra — Dražovce v priamom dotyku so Štátnou prírodnou rezerváciou Lupka, spadajúcou do Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie so 4. stupňom ochrany. Dokument neobsahuje žiadne posúdenie vplyvov samotnej stavby a zvýšeného zaťaženia cestnej komunikácie I/64 na túto prírodnú rezerváciu. V zámere sa uvádza, že navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na chránené územia. Prírodná rezervácia (PR) Lupka nie je v priamom dotyku s navrhovanou činnosťou. Od dotknutého územia je PR Lupka vzdialená minimálne 450m vzdušnou čiarou.Odvolanie na Okresný úrad v Nitre

Roman Cerulík - odvolanie by Michal Šimonek
Rozhodnutie o odvolaní spoločnosti Nitra Invest, s.r.o. a Romana Cerulíka k rozhodnutiu neposudzovať navrhnovanú činnosť Automotive Nitra Project podľa zákona č.24/2006.

Rozhodnutie o odvolaní
Žaloba na Okresný súd Nitra o preskúmanie zákonitosti právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie čísli OU-NR-OOP4-2015/045777 zo dňa 14.12.2015.

Roman Cerulík - žaloba
Zdroj: Nitralive.skKomentáre  

+1 # Simonko 2016-02-25 10:58
To je pekné, že podal, ale pomôže si akurát tak veľký PRD :lol: . Hold Politické pozadie má väčšiu moc...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-4 # nitricka999 2016-02-25 11:08
p. Cerulík nedostal toľko peňazí za svoje pozemky koľko si predstavoval, tak začína štípať. Len škoda, že nepodal trestné oznámenia aj na svoju osobu, keď nám predáva turecky brak ako prvotriedny tovar v svoj
ich predajniach K-CERO.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+9 # Michal Šimonek 2016-02-25 11:25
Prečítaj si tie pripomienky - sú legitímne a má pravdu. I/64 do Dražoviec je cesta v zlom stave, už pred niekoľkými rokmi ju chceli upraviť a teraz keď príde Jaguar to bude ešte horšie. Prečo sa tam nerieši rovno úprava tej cesty? Rovnako napojenie od BA nie je vybudované a ktovie koľko im to potrvá ho postaviť. A čo železnica? Jednu trať zrušili, Nitra je ako krajské mesto ignorovaná dlhodobo. A vyjadrenie, že automobilka výrazne neovyplyvní dopravu v Nitre a okolí parku je odvážne a doslova chrapúnske.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Laco 2016-02-25 13:13
Ale ved predsa do otvorenia autmobilky maju postavit dve nove prijazdove cesty. Jedna ma nahradit I/64 a druha ma viest zadom Priemyselnym parkom.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Michal Šimonek 2016-02-25 13:36
Ano ale tu ide o usek od krizovatky s R1 po kruhový objazd pri vjazde do PP Sever - o tom som pisal. Ten usek planovali pred rokmi upravit dokonca som o tom napisal aj clanok. Spravi sa prelozka ano ale ta zacina az za kruhacom.

Druhu cestu ktoru spominas ta je cisto len pre potreby zavodu a uz je vo vystavbe dlhsie.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Samo 2016-02-26 14:08
Už neplatí náčrt obchvatu Dražoviec, ktorý je vo vašom článku ? Ten by mal začínať medzi R1A a starým kruhovým objazdom do Parku Sever

http://nitralive.sk/vystavba/jaguar-land-rover/35919-pp-sever-nitra-jaguar-land-rover-aktualne-17-september-2015
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Michal Šimonek 2016-02-26 14:14
Plati ale neriesi Sindolku a cele to uzemie na ktore sa stazuje Cerulik. Neviem ako presne chcu vyriesit tu prelozku - krizovatka na Sindolke je nebezpecna. Ak sa rozsiri I/64 a spravi sa krizovatka, chodnik tak bude dobre. A este sa musia popasovat s tou cyklotrasou novou. Ako to tam poriesia neviem.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Michal Šimonek 2016-02-27 11:25
Budem sa téme venovať podrobnejšie a vysvetlím aj I/64 a kde je problém.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Samo 2016-02-26 09:23
Úplne s Vami súhlasím !
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # TomTom 2016-02-25 12:08
Neviem ci tam p. Cerulik nejake pozemky mal ....

http://www.otvorenezmluvy.sk/documents/search?utf8=%E2%9C%93&q=mh+invest+%2B+cerulik&sort=total_amount

Nech je podnikatel aky je, nemusis u neho kupovat . Tiez si ale myslim ze ma s zalobou pravdu, investicia ok, pracu treba, ale nie hura systemom . Ma pravdu s vyhladmi .... pohlad z drazovskeho kostolika je uplne znehodnoteny .
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # nitricka999 2016-02-25 13:37
ano mal tam pozemky akurat ze mu ich nevykupili
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # TomTom 2016-02-26 07:46
... takze ich mal POD jaguarom alebo ich nemal ... ;-)
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Michal Šimonek 2016-02-26 09:26
Nie pod ale pri.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Anna 2016-02-26 15:10
Stále ju môžeš podať ty... ked si nespokojný niečo stým rob... Presne toto je hlúpa povaha Slovákov len šomrať a nič nerobiť aby bolo lepšie!!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+5 # Viktor1958 2016-02-26 18:11
Prečítajte si aj iné zdroje a nie naklonené SMER-u:

http://www.konzervativnyvyber.sk/vlastnik-pozemkov-sa-domaha-svojich-prav-fico-ho-oznacil-za-spekulanta/39177/

Tam je vysvetlenie ne tie vaše bludy.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # GmbH 2016-02-27 20:07
Pán Cerulík má od serióznosti tak ďaleko, ako jeho bratranec k poriadnej robote. Nedajte sa vtiahnuť do antiSMERáckej a antiDvončovskej propagandy. Nevolil som ho a nebudem ich voliť, ale občan (cha - cha ) Nitry si svoje obchody chce riešiť na chrbtoch skutočných obyvateľov Nitry, ktorí platia dane a iné poplatky zodpovednejšie, ako on!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+8 # dlhy 2016-02-25 12:02
Reakcia štátneho orgánu sa dá zhrnúť do troch slov:
Vyserte si oko.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # rudi249 2016-02-26 18:00
hmmm, cital som vyjadrenie pana Cerulika a je pravda, ze v mnohych bodoch ma pravdu...Sam sa tiez priznal, ze vlade ponuka svoje pozemky, aby si ich odkupila za 220eur za meter stvorcovy...vra j ma kupcov, ktoru mu ponukaju taku cenu...to si snad robi z nas srandu, ci co??? poznam cenu pozemkov na chrenovej, kusok od maxu, s inzinierskymi sietami, s vyhladom na cele mesto... ale ich cena sa pohybuje pod sto eur za meter stvorcovy...a pritom sa nepredavaju ako teple rozky... neviem, cim su take lukrativne pozemky, ktore vlastni pan cerulik... ale tiez mi tento postoj dost smrdi...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Viktor1958 2016-02-26 18:08
http://www.konzervativnyvyber.sk/vlastnik-pozemkov-sa-domaha-svojich-prav-fico-ho-oznacil-za-spekulanta/39177/


Takže obyčajný občan potrebuje napr. na úplne malý objekt vo svojej záhrade napr. na garáž, prístrešok alebo terasu pomaly územné rozhodnutie za čo musí zaplatiť a nie málo a potom ešte stavebné povolenie a tu p. veľkomožný znásilnil stavebný zákon, takže Landrover akože vraj strategická investícia nepotrebuje žiadne územné rozhodnutie, za ktoré by fakticky podľa Fica zaplatil aj tak štát a toho sa bál. A ešte ide zadarmo Landroveru darovať stavebné povolenie. Však nech sa teda štát stane spoluvplastníko m Jaguáru-Landrov eru a pootm by to bolo fajn. Takto je to iba sprosté oblbovanie národa. Však p. Fico vybaví aj kolaudačné rozhodnutie na náklady štátu, on je geroj a prachov má neurékom! A učitelia, zdravotné sestry, to všetko ide bokom. SUPER!
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # koženka??? K-CERO 2016-02-27 20:01
V denníku Pravda bol článok, že takýchto pozemkov má občan Nitry Cerulík 30 hektárov??? SalámPárky - nech tam pestuje cícer. Špekulatívne nakupoval a kšefffft mu nevyšiel??? A čo teraz? Fico, štát, my sa ma máme za zlý "kauf" poskladať??? To nie je rok pred nežnou revolúciou šiť kožuchy. Pán Cerulík, nie každý deň sú Vianoce!!! Aké domy akože chcel stavať v priemyselnej zóne? Je na hlavu, alebo si myslí, že na hlavu je celá Nitra. Pán premiér, neskočte mu na plavák. Ak mu to preplatíte, tak z toho máte poriadny vývar.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
-1 # Michal Šimonek 2016-02-27 20:50
A viete kde ma tie pozemky? Lebo podla toho co pisete ste mimo :-) A tu nejde len o pozemky ale o to ako sa stat zachoval k Nitre. Je uplne super ze tu bude zavod a ja som 100 percent za ale preco stat nezaujima aj negativny dopad na mesto a ludi???

Ako vyriesia cestu I/64 na Sindolke smer Drazovce? Preco stat zasahuje do pozemkov obcanov? Kde je nejaka dopravna studia? Ako mohli v sprave napisat ze 800 ci kolko aut denne nebude mat vplyv na dopravu?
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Samo 2016-02-29 09:20
Presne tak p. Šimonek ! (to predtým som zle klikol :) )
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť