Aktuálne informácie o revitalizácii vybraných území v Nitre (park, Borina, Brezový háj, Popradská/Kmeťova, Párovce)

Mesto Nitra plánuje revitalizovať viaceré lokality v Nitre. O tomto zámere som informoval v v apríli 2017 a neskôr podrobnejšie v júni 2017.

Prešiel teda skoro rok a zaujímal ma aktuálny stav tohto zámeru.

Mestský park: v procese vybavovania Nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP).
Párovce, vybrané vnútrobloky: schválený NFP - v súčasne platnom rozpočte mesta na tento rok sa nachádza investičná akcia „Parkovisko Párovská 2-4-6 (SO 32, SO 33 z PD Revitalizácie Pároviec)."
Popradská/Kmeťova: schválený NFP.
Brezový Háj: v procese vybavovania NFP.
Borina: v procese vybavovania NFP.

Termíny realizácie: podľa informácií z Mestského úrade v Nitre nie sú známe.

Požiadal som aj o zaslanie vizualizácií, projektov k uvedeným lokalitám. Na základe §53 Autorského zákona mi tieto sprístupnené neboli a z tohto dôvodu ich nezverejňujem.

Podrobné informácie k revitalizácií vybraných území v Nitre

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park
2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra
3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra
4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Výška celkových výdavkov:

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: 662 542,53 €
2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra: 236 439,66 €
3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra: 66 993,16 €
4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 299 935,50 €
5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 150 533,42 €

Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty v nasledovnej výške:

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: 33 127, 13 €
2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra: 11 821,98 €
3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra: 3 349,66 €
4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 14 996,78 €
5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 7526,67 €

Popis k jednotlivým lokalitám

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park

Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbárneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí.

Podkladom práce projektu „Mestský park v Nitre, časť Nový park“ bola analýza súčasného stavu územia, zhodnotenie kvality porastov a prvkov v území a jeho potenciálu. Na ich základe bol vypracovaný návrh riešenia s celkovou filozofiou a koncepciou v súlade s priestorovými, historickými a environmentálnymi limitmi. Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu a atraktívnosť parku pre širokú verejnosť. Zároveň prezentovať jednotlivé zložky prírody v originálnej a pútavej forme pre osvetu a získanie kladného vzťahu návštevníkov k prírode. Využiť nové výsadby hlavne bylín vo forme prírode blízkych lúčnych foriem s obmedzeným kosením pre zvýšenie vodozádržnej funkcie územia a zlepšením kvality jestvujúcich porastov drevín prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu mikroklímy v zastavanom území mesta.

Stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov:

SO - 01 Prestavba porastov drevín
SO - 011 Obnova porastov jestvujúcich drevín
SO - 012 Záhrada farieb
SO 02 Výsadba bylinných porastov
SO - 021 Promenáda
SO - 022 Záhrada vôní
SO - 023 Mokraď
SO - 024 Rekonštrukcia trávnika
SO - 03 Stavebná úprava komunikačnej siete
SO - 04 Výmena a stavebná úprava verejného osvetlenia
SO - 05 Prvky urbánneho dizajnu
SO - 051 Malá architektúra a výtvarné prvky
SO - 052 Mobiliár
SO - 053 Stavebná úprava detského ihriska


2. Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra

Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Riešené územie projektu "Obytný súbor Párovce" sa nachádza v NITRE, v mestskej časti Staré mesto, v jednej z historicky najstarších lokalít mesta v blízkosti jeho centrálnych polôh. V riešenom území sa v prevažnej miere nachádzajú objekty s funkciou trvalého bývania, čiastočne je zastúpená aj funkcia občianskej vybavenosti Problémom v niektorých častiach riešeného územia je existencia vysokej zelene, ktorá nekoncepčnou výsadbou resp. nepravidelnou údržbou vytvára v blízkosti niektorých obytných objektov nevhodné podmienky na bývanie (nedostatočná insolácia bytových priestorov). Naopak absencia vysokej zelene pozdĺž miestnych komunikáciách ohraničujúcich riešené územie je citeľná hlavne z hľadiska vytvorenia prvotnej izolačnej bariéry (prašnosť, hlučnosť) medzi existujúcimi dopravnými zariadeniami a obytnými objektami. Stav technickej infraštruktúry v riešenom území je zastaralý, nevyhovujúce a morálne zastaralé sú rozvody a zariadenia verejného osvetlenia, elektrických zariadení. Na predmetnom území sa zrealizujú dve lokality s cieľom adaptácie urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzania prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Projekt bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov:

SO 101 Výmena a stavebná úprava vonkajšieho osvetlenia
SO 201.1 Stavebná úprava komunikačnej siete
SO 201.2 Prestavba porastov drevín
SO 301 Prvky urbárneho designu


3. Regenerácia vnútrobloku Popradská-Kmeťova Nitra

Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Riešeným územím projektu „REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ – KMEŤOVA, NITRA“ je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých od r. 2009 a ich zmien a doplnkov riešiacich areál. Územie je využívané obyvateľmi okolitých domov, najmä mládežou a deťmi na detskom ihrisku a ihriskách pre kolektívne športy. Dielčie realizácie sú v podobe solitérnych stavieb. Realizáciou projektu dôjde k prestavbe porastov drevín, doplneniu mestského mobiliáru, výstavbe outdoorového ihriska a dotvoreniu pamätného kameňa. Projekt rieši výsadby drevín – stromov a kríkové porasty na základe zhodnotenia vysadených a pôvodných porastov. Tie sú akceptované a tvoria súčasť navrhnutých výsadieb.


4. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbárneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí, Projekt je zameraný na zlepšenie kvality životného prostredia v meste Nitra prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ktorej súčasťou je aj vymedzené územie Brezového hája v Nitre.

Navrhované vegetačné úpravy majú za účel:

• zlepšiť adaptabilitu existujúceho územia na zmenu klímy (hlavne extrémne výkyvy počasia – sucho, prívalové dažde),
• zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia zvýšením biodiverzity (využitie rozličných spoločenstiev rastlín vhodných pre dané podmienky odolných voči chorobám a škodcom)
• znížiť pôsobenie negatívnych faktorov z narastajúcej automobilovej dopravy a rozširujúcej sa výstavby (hluk, prašnosť, emisie a pod.).

Cieľom projektu na vymedzenom území Brezový háj v Nitre je revitalizácia verejného priestoru, ktorý bude slúžiť na oddych, relax a stretávanie sa obyvateľov mesta.

V návrhu boli vytvorené štyri funkčné zóny:

• Oddychová zóna
• Fit zóna
• Bežecký okruh
• Detské ihrisko


5. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre

Prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy; mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbárneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí, Projekt sa bude realizovať v meste Nitra na území tzv. Boriny s prevládajúcim porastom borovice čiernej v juhovýchodnej časti privrátenej k mestskej časti Čermáň. Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a jestvujúcich porastov drevín a atraktívnosť lesného prostredia pre širokú verejnosť na oddych, šport a krátkodobú rekreáciu.

Zároveň prezentovať jedinečný úsek dejín mesta viažuci sa k priestoru z obdobia tureckých vojen 15. až 17. storočia. Využiť nové výsadby a zásahy do porastov pre dosiahnutie prirodzeného druhového zloženia a formovať porasty princípmi prirodzenej obnovy lesa. Prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu biodiverzity a mikroklímy v zastavanom území mesta.

Zrealizované budú stavebné objekty:

SO - 01 Prestavba porastov drevín
SO - 02 Stavebné úpravy chodníkov
SO - 03 Elektroinštalácie
SO - 04 Prvky urbárneho dizajnu
SO - 041 Stavebné úpravy centrálneho priestoru
SO - 042 Detské ihrisko
SO - 043 Telocvičňa v prírode
SO - 044 Pikniková lúka
SO - 045 Označenie náučného chodníka
SO - 046 MobiliárZdroj: Nitralive.skKomentáre  

+2 # Dado 2018-04-08 10:10
Ale ten vnútroblok medzi Schurmannovou a Párovskou sa stále posúva , parkovanie pozdĺž komunikácie , na trávnatých plochách stále vyťahuje blato na chodníky . z ciest už zmizol asfalt a ostávajú iba torzá a betónový podklad. Páni poslanci za túto časť už vás asi voliť nebudem.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Michal Šimonek 2018-04-08 18:09
Revitalizácia Pároviec mala prebehnúť naraz a nie každý rok opraviť 1 ulicu a 3 parkovacie miesta. Aký je rozdiel medzi revitalizáciou Pároviec a opravami v iných mestských častiach? Ziadny. Obyčajný podvod na občanoch. Párovce sú rozpadnuté.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+1 # Parovčan 2018-04-08 20:19
...stromy ešte počkajú , ale cesty ,chodníky a parkoviská treba
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # marian 2018-04-09 13:59
Ja som hrozne zvedavý, čo za ten vyše milión spravia...to zas budú lavičky za 8000 EUR, smetiaky za 4 000 EUR, amoled bio raw osvetlenie za 14 0000 EUR. Tipujem, že jeden tulipán a narcis vyjdú po 26 EUR... Nejaká fontána za 350 000 EUR by nemohla byť? Čo poviete? Spievala by, krútila sa,a hlavne !!!! by chrlila vodu, tak preto tá cena...
Žarty bokom, verím, že za milión EUR dostaneme fakt poriadnu zeleň a nie pár kriakov a 3 tulipány, necháme sa prekvapiť,,,

A prikladám krásny kultúrny kútik v trnave, máme čo závidieť....(pr epáčte za linky ale musel som)
https://refresher.sk/53303-Projekt-Nadvorie-prinasa-priestor-pre-modernu-kulturu-priamo-do-srdca-Trnavy
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+3 # Urbandesign 2018-04-10 18:40
Kde zas ty dementi nechali návrhy? Kde sú architektonické súťaže, kde je diskusia s občanmi? Načo mi je bylinková záhrada keď tam chcem mať moderné detské ihrisko, napríklad. Enviromentálne oživenie znamená čo? Keby aspoň epoxidovú dráhu spravia cez celý park, tak má to pre mňa väčší zmysel ako to čo chcú riešiť. Nech idú niekam s tou ich nekoncepčnosťou . Utopené peniaze, doslova. Diki.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+2 # Vzaduhladky 2018-04-10 19:06
Tak pánom urodzeným sa nezdá vhodné zverejniť návrhy? To kde sme?
V Trnave letí všetko na FB, diskutuje sa s občanmi a tu čistý komunizmus, takto to bude a choďte sa všetci obesiť. Buďte ticho a hlavne plaťte dane, aj tak ako úradníkom nám môžete fúkať práškový cukor do zadku.

Tak nech sa idú niekde spláchnuť. Toto smrdí vykrádaním NFP. Už len tie zadania sú srandovné. Bylinky, voda, environmentálna kvalita, atraktívnosť, lavičky a hlavne koše, najlepšie pri každej lavičke, veď kto by nechcel v lete dýchať krásnu bylinkovú vôňu zmiešanú so smradom v smetiaku a pritom sa pozerať do močariska.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
+4 # Vzaduhladky 2018-04-10 19:07
Kde je napríklad detské ultra moderné ihrisko? To ty ľudia čo sedia na úradoch nemajú deti? Nech sa idú v Nedeľu pozrieť do parku hneď zistia, že to čo Nitra chce nie je bylinková záhrada a ani nové osvetlenie lebo večer tam je kto? No nikto. Magori.

Kde je napríklad čitateľský kútik? Super moderná nová inline dráha?
Piesková duna na tých smradľavých rybníkoch by bola tiež fajn. Ani to jedno mólo čo má Nitra nevedia opraviť.

Hlúpu rampu nevedia osadiť pri Biskupskom. V parku sa parkuje ako chce a kde chce. Ani prepojenie parku a parkoviska nemáme, tam máme najebané bicykle rovno pod nohami. Sa vážení zamyslite, keď niečo niekde len tak bezhlavo prdnete do verejného priestoru. Lebo vy len viete prdieť nič iné, pretvarovať sa a robiť, keď idú voľby. Kradnúť a topiť prachy, to je pre vás, to je vaše.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Vzaduhladky 2018-04-10 19:07
Dúfam, že sa tam objaví ďalší atypický mobiliár s nápisom Mesto Nitra a že tam budú ako inak betónové kocky, ako to ľúbia všade dávať.

Detské ihriská sa na Klokočine rozpadajú a oni idú robiť nové? Prečo? Načo mi je opravená alebo funkčná Borina, keď to má väčšina občanov ďaleko? Radšej tam kde môžeme spraviť fajn park, nainštalujeme parkovacie miesto, aby potom ráno sa nikto nikam nedostal. Autistom treba vyhovieť to hej.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Vzaduhladky 2018-04-10 19:12
a tak ďalej, a tak ďalej do nekonečna ešte ďalej za naše peniaze, ktoré ste nám ukradli a dávate ich vo forme vygrcaného leča bez toho, aby sme sa vôbec mohli rozhodnúť čo si za ne opraviť a postaviť.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť