VMČ č. 5 Diely, Párovské háje, Kynek, Mlynárce informuje (apríl 2017)

Informácie z mestskej časti Diely, Kynek, Párovské háje, Mlynárce

V decembri 2016 mestské zastupiteľstvo schválilo čiastku 2,7 mil.€ na investičné akcie jednotlivých VMČ, pre náš VMČ 5 bola vyčlenená suma 500 tis.€ s cieľom pokračovať v realizácii investícií, ktoré sa rozbehli v roku 2016. Požiadavky obyvateľov nášho obvodu niekoľkonásobne presahujú možnosti nášho VMČ, preto pri schvaľovaní zoznamu akcií bolo potrebné prihliadať na priority. Je samozrejmé, že každý občan alebo skupiny občanov majú iný pohľad na priority. My sme museli brať do úvahy aj to, že náš obvod pozostáva zo 4 mestských častí a našim cieľom je, aby sa investície realizovali v každej z nich.

Prešli tri mesiace nového roka, ktoré odbor výstavby MsÚ venoval projektovej a podobnej príprave týchto akcií. Od leta t.r. nadobudne účinnosť nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa zvýšia limity pri verejnom obstarávaní prác (hlavne stavebných) a služieb formou OVS, čo isto skráti proces verejného obstarávania pri zákazkách s nižšou hodnotou. Tak ako som už uviedol v minulom príspevku, v r.2017 budeme realizovať 2 parkoviská, jedno na ul. Považská / Piešťanská, druhé pod predajňou potravín Nitrazdroj na Rýnskej ulici. Schválené sú i súvislé, či lokálne opravy chodníkov (Hydinárska ul, P. Háje, SO chodníka na Chotárnej ulici v Mlynárciach, na Dieloch lokálna oprava chodníka Murániho 6-10, dokončenie lokálnej opravy chodníka Na Hôrke 15 atď.).

Z roka na rok pribúdajú nové rodinné domy na Kyneku a Šúdole, počet obyvateľov týchto mestských častí narastá, a preto sme sa rozhodli zrekonštruovať Kultúrny dom na Kyneku. Tento rok bude spracovaná projektová dokumentácia verejného osvetlenia ul. „stará“ Jarocká na Novom Lukove a na ul. Hájska/Na dolinu na Kyneku ako príprava pre budúúcu stavebnú realizáciu.

Marcového zasadnutia VMČ 5 sa zúčastnili i zástupcovia útvaru hlavného architekta MsÚ. Predstavili návrhy na zmeny územného plánu, ktoré sa týkajú nášho VMČ - celkom 12 nových požiadaviek. Ide o tzv. druhý balík Návrhu zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta Nitra. Okrem iných sme riešili i zmenu funkčného využitia pozemkov v lokalite záhradkárskej osady na Lukove na možnosť bývania v RD. VMČ 5 súhlasil s touto zmenou, pričom ale poznamenal, že mesto Nitra, ani VMČ 5 sa týmto nezaväzujú k dobudovaniu technickej infraštruktúry v danej lokalite. Ide u súkromné pozemky a lokality, ktoré neboli dovybavené verejnou technickou infraštruktúrou a tomu zodpovedala i kúpna cena pozemkov. Infraštruktúru si budú musieť majitelia pozemkov dobudovať na vlastné náklady!

Ide o podobnú lokalitu ako na Novom Lukove (ul. Čakanková, Diaľničná, Čečinová, Hájnická, Lukovská, Pri lese), teda lokalitu bývalej záhradkárskej osady, ktorej funkčné využitie bolo už dávnejšie pod tlakom občanov zmenené na lokalitu s prípustnou funkciou IBV.

Z rozpočtu mesta NR budú v našom VMČ realizované niektoré ďalšie investície. Tak napr. vzhľadom na limitované finančné prostriedky (65 tis.€) dostane VMČ 5 dva nové autobusové prístrešky (na Kmeťovej v Mlynárciach - pri novom cintoríne a na Lukovom dvore, prípadne na Kyneku pri STK). Z balíka 65 tis. EUR budú vybudované dva bezpečné priechody - pri Máčikovi na Štúrovej ulici a na ul. Kmeťova/Považská. Okrem toho VMČ 5 dostal z dotácie nasvetlenie okružnej križovatky Kmeťova/Partizánska/Na Hôrke v hodnote 7 418€. Suma 13 500€ pôjde na dobudovanie detských ihrísk a na mobiliár. Z čiastky 50-tis.€, schválenej v rozpočte mesta, bude možné realizovať cca päť kamier, pričom náš VMČ by chcel inštalovať min. dve, a to v ŠR areáli na Dieloch a na ul. Považská/Partizánska pri ZSS Viničky. Projektový tím mesta Nitra sa dobre pripravil i na získanie mimorozpočtových prostriedkov (v rámci programov IROP).

Je veľká šanca, že mesto získa niekoľko miliónov € napr. na vybudovanie cyklotrás, rozvoj parkovej zelene, či rozšírenie kapacít materských škôl. Náš VMČ 5 sa v rámci týchto projektov okrem iných uchádza o nenávratný finančný príspevok na zriadenie MŠ pri ZŠ Na Hôrke 30 v sume 300 852€ a na rozvoj športovo-rekreačného areálu Diely na Popradskej ul. v čiastke 50 000€. VMČ 5 sa opätovne zaoberal riešením križovatiek ul. Rastislavova/Hlohovecká a Hlohovecká/Trnavská. Pracovné rokovanie aj za účasti vedúceho odboru dopravy UNSK sa uskutočnilo, avšak bez reálnych záverov. VMČ preto na marcovom zasadnutí trval na zvolaní nového pracovného stretnutia na úrovni predsedu NSK za účasti kompetentných zástupcov ďalších dotknutých strán tak, aby mohli byť prijaté konkrétne opatrenia. Predseda NSK prisľúbil v osobnom rozhovore, že sa vecou bude zaoberať.

Ing. Milan Burda, predseda VMČ 5Zdroj: Newsletter Mesta Nitry č.13Komentáre  

+2 # mano131 2017-08-14 14:08
Neviem že by som ohľadne Lukovskej na niekoho na meste tlačil, tak o akom tlaku píšete pán Burda?! Územný plán schvaľuje mesto.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # bývalý záhradkár 2017-08-14 16:01
Nevracajme sa do jaskýň, všetko pred časom bolo iné, rola, záhradka, vinohrad, les.... Venujte sa rozvoju MČ podľa súčasného stavu a ÚP ktorý schvaľuje MZ, pre blaho všetkých v MČ5 a v Nitre.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Shadow 2017-08-15 09:36
Ak si maju infrastrukturu dobudovat ludia na vlastne naklady, akym pravom potom mesto vyzaduje uzemnu rezervu 1m od hranice pozemku?! Pri sirke pozemku 20m a ceny 50€/m2 majitel len tak vyhodi do vzduchu tisicku...
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť