Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť informuje (február 2017)

Informácie o činnosti komisie

Komisia pre financovanie, SM a podnikateľskú činnosť sa v mesiaci október, november, december 2016 zaoberala hlavne návrhom rozpočtu na rok 2017, prerokovala i viacero dôležitých majetkových a finančných materiálov.

Na svojom zasadnutí 20.10.2016 komisia prerokovala Návrh Dodatku č.1 k VZN mesta Nitry č.10/2014 o miestnych daniach a odporučila MZ uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitra č. 10/2014 o miestnych daniach okrem bodu 1 v predloženom návrhu (zníženie pozemky). Mesto Nitra nemenilo sadzby dane za stavebné dane z nehnuteľností od roku 2012 a sadzbu dane za ubytovanie od roku 2005.

Predložený návrh dodatku k VZN č.10/2014 o miestnych daniach upravil sadzby niektorých druhov stavieb a sadzbu dane za ubytovanie. Navrhované zmeny sadzieb zvýšia predpis dane z nehnuteľností cca o 375 tisíc eur (z toho: rodinné domy 20 270 €, byty 75 500 €, stavby poľnohospodárskej výroby 15 800 €, ostatné stavby 267 230 €, viacúčelové stavby 58 800 € a zvýšenie predpisu dane za ubytovanie o cca 28 tisíc eur). Komisia navrhla ponechať daň zo stavebných pozemkov na rovnakej úrovni, teda neznížené na ¼-nu, ako bolo v pôvodnom návrhu.

Komisia taktiež odporučila MZ schváliť Návrh Dodatku č.2 k VZN Mesta Nitra č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zvýšiť sadzbu poplatku pre množstvový zber z pôvodnej sadzby 0,009 €/l na sadzbu 0,011 €/l (MZ schválilo sadzbu 0,012 €/l). Sadzba poplatku sa pre fyzické osoby zvýšila z 23 na 25 € ročne. Vo finančnom vyjadrení to znamenalo vyšší predpis o 270 tis. €, s čím rátal aj návrh rozpočtu na r.2017. Komisia odporučila schváliť odpredaj stavieb v areáli Gymnázia, Golianova 68, Nitra pre NSK za kúpnu cenu 3.525.690,64 € podľa ZP č. 162/2016 s tým, že suma 3.000.000,00 € bude mestu Nitra uhradená do 60 dní od podpisu kúpnej zmluvy a zostávajúca časť vo výške 525.690,64 € bude uhradená formou splátok rozdelených na 3 roky počnúc rokom 2018 (pozemky pod týmito stavbami mali byť riešené samostatne zámennou zmluvou). Komisia požiadala odbor majetku o predloženie informatívnej správy o platných nájomných zmluvách na prenájom pozemkov a objektov v areáli zberného dvora Katruša, a tiež o súpis odpadu povoleného vyvážať na danú skládku (nájomná zmluva predĺžená do r. 2020).

Na zasadnutí dňa 15.11.2016 komisia prerokovala návrh viacročného rozpočtu mesta Nitra a odporučila MZ schváliť rozpočet Mesta Nitra na rok 2017 podľa predloženého návrhu a vziať na vedomie rozpočet Mesta Nitra na roky 2018 – 2019, komisia zároveň odporučila doplniť do návrhu rozpočtu všetky kapitálové príjmy a v rozpočte MsP doplniť výdavky na nákup 5 bezpečnostných kamier za účelom rozšírenia monitorovacieho systému.

Návrh rozpočtu mesta počítal s príjmami v objeme 53 398 900 eur (vrátane príjmov škôl) a výdavkami v rovnakej čiastke, teda bol zostavený ako vyrovnaný. Zo štruktúry príjmov je zrejmé, že najstabilnejšou a najvýznamnejšou zložkou príjmovej časti rozpočtu sú daňové príjmy(cca 67,4% z celkového objemu príjmov). Najvyšší podiel z daňových príjmov predstavuje výnos dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielových daní) poukázaný zo štátneho rozpočtu. Pozn.: tento návrh bol na MZ 15.12.2016 zvýšený o ďalší príjem v sume 5 3131 500 € (z toho o 1 mil. € podielových daní), z nich na výdavky jednotlivých VMČ bola schválená čiastka 2,7 mil. €.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu komisia požiadala vedenie mesta o navýšenie počtu pracovníkov odboru IVaR MsÚ najmenej o dvoch pre potreby zvládnutia realizácie investičných akcií mesta.

Na zasadnutí dňa 8.12.2016 komisia odporučila MZ schváliť odpredaj nehnuteľností v parku na Sihoti (niekoľko stavieb a pozemkov) za cenu podľa znaleckých posudkov a prenajať časť mestských pozemkov p. Otovi Rojkovi, Nitra za účelom dotvorenia celého územia okolo už existujúcej kaviarne/cukrárne. Komisia odporučila MZ schváliť prenájom pozemkov na sídlisku Klokočina určených na výstavbu parkovacích domov formou obchodnej verejnej súťaže.

Komisia sa na svojom zasadnutí dňa 12. 1.2017 okrem rôznych materiálov týkajúcich sa predaja či prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve mesta zaoberala podmienkami existujúcej nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Nitra a Maticou Slovenskou na prenájom nehnuteľnosti na Dolnočermánskej ulici v Nitre a požiadala odbor majetku o zvolanie rokovania so zástupcami MS vo veci podnájmu časti predmetnej nehnuteľnosti pre odčlenené Staré divadlo.

Ing. Milan Burda, predseda komisieZdroj: Newsletter Mesta NitryKomentáre  

+1 # Samo 2017-02-16 08:40
Prečo sa má mesto zbavovať pozemkov v parku ? Veď teda nech mu dajú tú prázdnu nehnuteľnosť (využívali v minulosti mestské služby) a nech pozemky okolo si nechajú. Rodinný dom zbúra a spraví tam lúku.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať
0 # Michal Šimonek 2017-02-16 10:44
Pretože nič iné mesto nevie len zbavovať sa majetku... nevedia nič spravovať, nestarajú sa o mesto, občanov... dlhé roky stagnácia.
Odpovedať | Odpovedať citáciou | Citovať

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť